ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz w rejonie południowego węzła drogi S3, na zachód od ul. Mieszka I

Informacja ogłoszona dnia 2021-12-10 12:32:01 przez Paweł Jurasik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 10 grudnia 2021 r.
Znak sprawy: WPP.6722.1.2019.MT
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz w rejonie południowego węzła drogi S3, na zachód od ul. Mieszka I
 
 
      Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.),
 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
 
      projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie południowego węzła drogi S3, na zachód od ul. Mieszka I, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń w/w projektu w dniach od 17 grudnia 2021 r. do 07 stycznia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, Rynek 1, w godzinach urzędowania. Jednocześnie, w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, Rynek 1, w godzinach urzędowania.
      Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar o powierzchni około 9,5 ha położony w rejonie południowego węzła drogi S3, na zachód od ul. Mieszka I.
      Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 grudnia 2021 r. o godzinie 16.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, Rynek 1.
      Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy może wnieść uwagi do projektu planu miejscowego oraz prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
      Uwagi mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 stycznia 2022 r. w następujący sposób: pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, ustnie do protokołu, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres email: . Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
      Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres osoby składającej, przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Burmistrz Międzyrzecza.
 
Z up. BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA
(-) mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:
  1. Administratorem danych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu jest Burmistrz Międzyrzecza z siedzibą 66-300 Międzyrzecz, ul. Rynek 1, tel.: 95 742 69 30, adres e-mail: . Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  2. Celem zbierania danych jest realizacja obowiązków gminy w zakresie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania czynności administracyjnych. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie tych czynności.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane (przez okres 30 lat, 5 lat, itp.) do czasu ustania potrzeby ich przechowywania i przetwarzania.
 
 
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Śnieg
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-10 12:30:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Jurasik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-10 12:32:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Jurasik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-10 12:32:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
307 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony