ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o wydaniu o wydaniu w dniu 10.12.2021 r. na rzecz inwestora decyzji nr 15/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV z powiązaniami elektroenergetycznych sieci SN i nn na dz. nr ewid. 236, 133/9, 239, 233/6 obręb geodezyjny Nietoperek, gm. Międzyrzecz.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-12-10 13:10:59 przez Paweł Jurasik

Akapit nr - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 10 grudnia 2021 r.
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
 
znak sprawy: WPP.6733.12.2021.PJ
 
OBWIESZCZENIE
 
      Burmistrz Międzyrzecza, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.),
 
zawiadamia
 
o wydaniu w dniu 10.12.2021 r. na rzecz inwestora decyzji nr 15/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV z powiązaniami elektroenergetycznych sieci SN i nn na dz. nr ewid. 236, 133/9, 239, 233/6 obręb geodezyjny Nietoperek, gm. Międzyrzecz.
      Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy. Z uwagi na ograniczenia pracy Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce oraz prowadzonymi działaniami profilaktycznymi, informacje dotyczące prowadzonego postepowania mogą być udzielane poprzez kontakt telefoniczny z Wydziałem Planowania Przestrzennego pod numerem 95 742 69 69 (w godzinach urzędowania), pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną ( ) lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP (www.epuap.gov.pl).
      Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o jej wydaniu. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie - art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
 
Z up. BURMISTRZA
MIĘDZYRZECZA
(-) mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza
 
 
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz
« powrót do poprzedniej strony