ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o przygotowaniu projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej do projektowanych sześciu budynków w zabudowie bliźniaczej na dz. nr ewid. 424 i 426/1 obręb geodezyjny Międzyrzecz-1, gm. Międzyrzecz.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-12-29 07:51:35 przez Paweł Jurasik

Akapit nr - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 29 grudnia 2021 r.
 
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
                 Rynek 1
         66-300 Międzyrzecz
Znak sprawy: WPP.6733.16.2021.PJ
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
      Działając na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) w związku z wnioskiem złożonym dnia 26.11.2021 r.
 
z a w i a d a m i a m
 
że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego przygotowano projekt decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na  budowie sieci wodociągowej do projektowanych sześciu budynków w zabudowie bliźniaczej na dz. nr ewid. 424 i 426/1 obręb geodezyjny Międzyrzecz-1, gm. Międzyrzecz.
      W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z projektem decyzji i wypowiedzieć, co do zebranych dowodów oraz materiałów. Z uwagi na ograniczenia pracy Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce oraz prowadzonymi działaniami profilaktycznymi, informacje dotyczące prowadzonego postepowania mogą być udzielane poprzez kontakt telefoniczny z Wydziałem Planowania Przestrzennego pod numerem 95 742 69 69 (w godzinach urzędowania), pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną ( ) lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP (www.epuap.gov.pl).
 
Z up. BURMISTRZA
MIĘDZYRZECZA
(-) mgr Tomasz Markiewicz
Zastępca Burmistrza
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz
« powrót do poprzedniej strony