ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej od oczyszczalni do studni rozprężnej na dz. nr ewid. 195/213 i 195/215 w obrębie geodezyjnym Kęszyca, gm. Międzyrzecz.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-05-18 13:28:15 przez Paweł Jurasik

Akapit nr - brak tytułu

 
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
                 Rynek 1
         66-300 Międzyrzecz
Znak sprawy: WPP.6733.2.2022.PJ
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
      Działając na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) w związku z wnioskiem złożonym dnia 18.03.2022 r i skorygowanym dnia 7.04.2022 r.,
 
z a w i a d a m i a m
 
że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego przygotowano projekt decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na  budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej od oczyszczalni do studni rozprężnej na dz. nr ewid. 195/213 i 195/215 w obrębie geodezyjnym Kęszyca, gm. Międzyrzecz.
      W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z projektem decyzji i wypowiedzieć, co do zebranych dowodów oraz materiałów. Z uwagi na ograniczenia pracy Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce oraz prowadzonymi działaniami profilaktycznymi, informacje dotyczące prowadzonego postepowania mogą być udzielane poprzez kontakt telefoniczny z Wydziałem Planowania Przestrzennego pod numerem 95 742 69 69 (w godzinach urzędowania), pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną ( ) lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP (www.epuap.gov.pl).
 
Z up. BURMISTRZA
MIĘDZYRZECZA
 
(-) mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz
« powrót do poprzedniej strony