ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowo-socjalnego z halą magazynową oraz hali magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 142/138 położonej w obrębie geodezyjnym 4-Święty Wojciech (m. Jagielnik), gmina Międzyrzecz

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-09-22 08:06:42 przez Marcin Mokrzycki

Akapit nr - brak tytułu

Międzyrzecz, 2022.09.21
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
 
znak sprawy: WPP.6220.17.2021.FS
 
OBWIESZCZENIE
 
      Burmistrz Międzyrzecza, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3, art. 33 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), ponownie,
 
zawiadamia
 
że w wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia – BBS PROJEKT Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy ul. Kazimierzowskiej 6/13, 62-800 Kalisz – zebrano dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowo-socjalnego z halą magazynową oraz hali magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 142/138 położonej w obrębie geodezyjnym 4-Święty Wojciech (m. Jagielnik), gmina Międzyrzecz.
      Jednocześnie informuję, że w toku przeprowadzonej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia z:
  • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. – postanowienie znak: WZŚ.4221.71.2022.KS z dnia 06.05.2022 r.,
  • Dyrektorem Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. – postanowienie znak: PO.ZZŚ.1.4360.7.2022.EM z dnia 06.06.2022 r.
oraz  uzyskano opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko:
  • opinia sanitarna znak: NS.NZ.4201.139.2021 z dnia 29.11.2021 r. wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu.
      W związku z powyższym informuję, że w terminie 30 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się aktami sprawy w tym z raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a także wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów w niniejszej sprawie.
      Informacje dotyczące prowadzonego postępowania mogą być udzielane poprzez kontakt telefoniczny z Wydziałem Planowania Przestrzennego pod numerem 95 742 69 66 (w godzinach urzędowania), pocztą tradycyjną, drogą elektroniczną ( ) lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP (www.epuap.gov.pl).
 
Z up. BURMISTRZA
(-) mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza
 
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Międzyrzecz
« powrót do poprzedniej strony