ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WPP.6220.5.2013.MM

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-05-29 11:12:55 przez Marcin Rzepa

Akapit nr - brak tytułu

Międzyrzecz, 2013.05.28
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz


znak sprawy: WPP.6220.5.2013.MM
 
OBWIESZCZENIE
 
Burmistrz Międzyrzecza działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 73 ust. 1, art. 33 i art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
zawiadamia
że na wniosek z dnia 17.05.2013 r. złożony przez inwestora – Powiat Międzyrzecki – Zarząd Dróg Powiatowych siedzibą w Międzyrzeczu przy ul. Słonecznej 24 działający poprzez pełnomocnika Pana Mirosława Karolaka – zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg powiatowych nr 1346F (ul. Winnica wraz z drogą do i w miejscowości Święty Wojciech) oraz drogi powiatowej nr 3304F (ul. Libelta w miejscowości Międzyrzecz), na działkach nr ewid. 210, 232, 233/1, 236/16, 237, 242, 256/4 i 256/5 obręb: 2-Międzyrzecz oraz na działkach nr ewid. 139, 252/3, 252/7 i 252/9 obręb: 4-Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz.
Dane o przedmiotowym wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Burmistrza Międzyrzecza – nr karty 2/A/2013 – na internetowej stronie Rejestru Informacji o Środowisku: http://www.miedzyrzecz.rios.pl.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, Rynek 1 - Wydział Planowania Przestrzennego, pokój 304 w godzinach urzędowania.
 
Z up. BURMISTRZA
(-)Marcin Mokrzycki

p.o. Kierownika Wydziału
Planowania Przestrzennego
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Międzyrzecz
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony