ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

przystąpienie do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-12-18 14:29:30 przez Marcin Rzepa

Akapit nr - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 18.12.2013 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz
w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 
         Stosownie do art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Międzyrzeczu uchwały Nr XXXII/274/13 z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do ww. opracowania. Wnioski należy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Stosownie do art. 39, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wnioski mogą być składane w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, do Burmistrza Międzyrzecza, w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres .
 
Z up. BURMISTRZA
(-)Marcin Mokrzycki
p.o. Kierownika Wydziału
Planowania Przestrzennego
 
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony