ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

wydanie postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na produkcji środków poprawiających właściwości gleby, na terenie działki nr ewid. 275 położonej w obrębie geodezyjnym Święty Wojciech gmina Międzyrzecz WPP.6220.5.2014.MM

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-06-06 13:39:03 przez Marcin Rzepa

Akapit nr - brak tytułu

Międzyrzecz, 2014.06.05
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz

znak sprawy: WPP.6220.5.2014.MM
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrz Międzyrzecza, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), a także art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 8 oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),
informuje
o wydaniu w dniu 05.06.2014 r. na rzecz inwestora ZIEMIA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Partyzantów 4, działająca poprzez pełnomocnika Panią Łucję Koroluk, postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na produkcji środków poprawiających właściwości gleby, na terenie działki nr ewid. 275 położonej w obrębie geodezyjnym Święty Wojciech gmina Międzyrzecz.
Jednocześnie zawiadamiam, że w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanego postanowienia oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. znak: WOOŚ-II.4240.146.2014.PT z dnia 27.05.2014 r.
Dane o postanowieniu umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Burmistrza Międzyrzecza nr karty 3/B/2014 na stronie Rejestru Informacji o Środowisku:
http://www.miedzyrzecz.rios.pl
         Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się do wglądu w tut. Urzędzie w Wydziale Planowania Przestrzennego, Rynek 1 - pok. 304, w godzinach urzędowania.
 
Z up. BURMISTRZA
Marcin Mokrzycki

p.o. Kierownika Wydziału
Planowania Przestrzennego
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Międzyrzecz

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony