ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

wydanie dnia 29.04.2015 r. decyzji Nr 2/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie budynku technicznego dla potrzeb kotłowni gazowej, budowie komina, przebudowie i budowie sieci cieplnych i gazowych na terenie działek nr ewid. 34/142 i 34/94 położonych w obrębie geodezyjnym Międzyrzecz-1, gmina Międzyrzecz WPP.6733.2.2015.AR

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-04-30 18:25:16 przez Marcin Rzepa

Akapit nr - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 29.04.2015 r.
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
Znak sprawy: WPP.6733.2.2015.AR
 
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015, poz. 199),
z a w i a d a m i a m
mieszkańców miasta i gminy Międzyrzecz oraz strony występujące w postępowaniu prowadzonym na wniosek złożony dnia 05.03.2015 r. i uzupełniony dnia 13.03.2015 r. przez inwestora –Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu z siedzibą ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz, reprezentowany przez Dyrektora Szpitala Pana Jacka Hudziaka, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pani Małgorzata Sadowska – o wydaniu dnia 29.04.2015 r. decyzji Nr 2/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie budynku technicznego dla potrzeb kotłowni gazowej, budowie komina, przebudowie i budowie sieci cieplnych i gazowych na terenie działek nr ewid. 34/142 i 34/94 położonych w obrębie geodezyjnym Międzyrzecz-1, gmina Międzyrzecz.
Wyżej wymieniona decyzja wraz z dokumentacją przedmiotowej sprawy znajduje się do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, pokój 304 w godzinach urzędowania.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za moim pośrednictwem, e terminie 14 dni od dnia jej obwieszczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Z up. BURMISTRZA
mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony