ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wybudowaniu podczyszczalni ścieków wyłącznie z maszyn pralniczych”, na działce nr ewid. 435/2 położonej przy ul. Zakaszewskiego 8, obręb geodezyjny Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz WPP.6220.8.2015.MM

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-07-23 09:10:37 przez Marcin Rzepa

Akapit nr - brak tytułu

Międzyrzecz, 2015.07.22
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz

znak sprawy: WPP.6220.8.2015.MM
OBWIESZCZENIE
Burmistrz Międzyrzecza działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1, art. 33 i art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),
zawiadamia
że w dniu 03.07.2015 r. na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia – CWS-boco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Rokicińskiej 156 b – zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wybudowaniu podczyszczalni ścieków wyłącznie z maszyn pralniczych”, na działce nr ewid. 435/2 położonej przy ul. Zakaszewskiego 8, obręb geodezyjny Święty Wojciech, gmina Międzyrzecz.
Celem wszczętego postępowania jest dokonanie analizy oraz oceny bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.
Dane o przedmiotowym wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Burmistrza Międzyrzecza – nr karty 7/A/2015 – na internetowej stronie Rejestru Informacji o Środowisku: http://www.miedzyrzecz.rios.pl oraz w Bazie danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na stronie http://bazaoos.gdos.gov.pl.
W związku z powyższym informuję, że w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, Rynek 1 - Wydział Planowania Przestrzennego, pokój 304 w godzinach urzędowania.
 
Z up. BURMISTRZA
mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Międzyrzecz

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony