ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

wydanie w dniu 24.11.2015 r. decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań, dla przedsięwzięcia polegającego na „adaptacji i modernizacji dwóch budynków po byłej owczarni na dwa budynki chlewni do odchowu warchlaków i tuczników wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr ewid. 178/9 położonej w obrębie geodezyjnym Gorzyca, gmina Międzyrzecz” WPP.6220.3.2015.MM

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-11-24 08:17:03 przez Marcin Rzepa

Akapit nr - brak tytułu

Międzyrzecz, 2015.11.24
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz

znak sprawy: WPP.6220.3.2015.MM
OBWIESZCZENIE
Burmistrz Międzyrzecza, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 38, art. 85 ust. 3 i art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),
informuje
o wydaniu w dniu 24.11.2015 r. decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań, dla przedsięwzięcia polegającego na „adaptacji i modernizacji dwóch budynków po byłej owczarni na dwa budynki chlewni do odchowu warchlaków i tuczników wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr ewid. 178/9 położonej w obrębie geodezyjnym Gorzyca, gmina Międzyrzecz”.
Podmiotem planującym podjęcie realizacji przedsięwzięcia jest Pan Arkadiusz Madzelan zam. w m. Gorzyca, 66-300 Międzyrzecz.
Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem realizacji przedsięwzięcia wydanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz negatywną opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu, a także z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Informacje o wydanej decyzji umieszczono również w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Burmistrza Międzyrzecza nr karty 19/B/2015 na internetowej stronie Rejestru Informacji o Środowisku: http://www.miedzyrzecz.rios.pl.
         Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się do wglądu w tut. Urzędzie w Wydziale Planowania Przestrzennego, Rynek 1 - pok. 304 w godzinach urzędowania.
         Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z up. BURMISTRZA
mgr Agnieszka Śnieg

Zastępca Burmistrza
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Międzyrzecz

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony