ˆ

Obwieszczenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

podjęcie przez Radę Miejską w Międzyrzeczu uchwały Nr X/86/15 z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zespołu Centralnego Odcinka Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego WPP.6721.2.2015.AR

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-11-25 09:24:30 przez Marcin Rzepa

Akapit nr - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 25 listopada 2015 r.
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
znak sprawy: WPP.6721.2.2015.AR
 
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zespołu Centralnego Odcinka Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2015, poz. 199 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Międzyrzeczu uchwały Nr X/86/15 z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zespołu Centralnego Odcinka Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego.
Obszar objęty projektem planu miejscowego obejmuje powierzchnię ok. 8,69 ha i położony jest w obrębie geodezyjnym Kęszyca.
Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowego planu miejscowego na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. 2013, poz. 262 z późn. zm.). Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, w godzinach urzędowania lub na adres e-mail: , w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
(-) mgr inż. Remigiusz Lorenz
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony