ˆ

Uchwały podjęte w VI kadencji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XIV-108-11 z dnia 29.11.2011

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyrzecz oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach towarzystwa budownictwa społecznego

XIV-107-11 z dnia 29.11.2011

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012 – 2016

XIV-106-11 z dnia 29.11.2011

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bobowicko na lata 2011 – 2018

XIV-105-11 z dnia 29.11.2011

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012

XIV-104-11 z dnia 29.11.2011

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2012 r.

XIV-103-11 z dnia 29.11.2011

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

XIV-102-11 z dnia 29.11.2011

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Międzyrzecz dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

XIV-101-11 z dnia 29.11.2011

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2032

XIV-100-11 z dnia 29.11.2011

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2011, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

XIV-99-11 z dnia 29.11.2011

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2011

XIV-98-11 29.11.2011

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2011

XIV-97-11 z dnia 29.11.2011

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 1.01.2012r. do 31.12.2012r.

XIV-96-11 z dnia 29.11.2011

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie przyjęcia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

XIV-95-11 z dnia 29.11.2011

Akapit nr 1 - brak tytułu

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012

XIV-94-11 z dnia 29.11.2011

Akapit nr 1 - brak tytułu

o zmianie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011

Nawigacja między stronami listy informacji