ˆ

Informacje, ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

INFORMACJE 2017

Informacja ogłoszona dnia 2017-01-04 11:27:37 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Najnowsze informacje podawane są od nr 1.
 
Informacje w sprawie wytycznych Powiatowego Lekarza Weterynarii w Międzyrzeczu dla mieszkańców miejscowości położonych w obszarach objętych ograniczeniami z powodu zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków znajdują się również w informacjach z 2016 roku.
 
 
 1. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - lokali niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w formie przetargu nieograniczonego (Zarządzenie Z-100/2017),
  - lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w formie przetargu ustnego nieograniczonego (Zarządzenie Z-101/2017).
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 07 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz zamieszczone na stronie internetowej: bip.międzyrzecz.pl.
 2. Zarządzenie Nr 124/2017 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna
 3. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz nowego dzierżawcy, na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-95/2017 z dnia 17 listopada 2017 r.)
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz nowego dzierżawcy, na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-96/2017 z dnia 20 listopada 2017 r.)
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 21 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz zamieszczone na stronie internetowej: bip.międzyrzecz.pl.
 4. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w związkuz z niekorzystną sytuacją epizootyczną w zakresie afrykańskiego pomoru świń (ASF) dotycząca zabezpieczeń przed wystąpienień ognisk i potencjalnym ich rozaprzestrzenieniem. 
  Plakat dla podróżnych.
  Ulotka dla myśliwego.
  Ulotka dla rolnika.
 5. Informacja Powiatowego Inspektora Weterynarii w Międzyrzeczu w sprawie organizacji szkoleń w zakresie grypy pkatów.
 6. Informacja Powiatowego Inspektora Weterynarii w Międzyrzeczu dotyczące procedur związanych z grypą ptaków HPAI. Ulotka.
 7. Rozporządzenie Nr 01/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Międzyrzeczu z dn. 30.10.2017 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu międzyrzeckiego
 8. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-86/2017 z dnia 19 października 2017 r.)
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 2 lat (Zarządzenie Nr Z-87/2017 z dnia 19 października 2017 r.).
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 20 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz zamieszczone na stronie internetowej: bip.międzyrzecz.pl.
 9. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-83/2017 z dnia 13 października 2017 r.)
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia do dnia 31 grudnia 2020 r. (Zarządzenie Nr Z-84/2017 z dnia 13 października 2017 r.)
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia do dnia 22 listopada 2022 r. (Zarządzenie Nr Z-85/2017 z dnia 13 października 2017 r.).
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 16 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz zamieszczone na stronie internetowej: bip.międzyrzecz.pl.
 10. Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dn. 13.10.2017 r. w sprawie powołania na terenie gminy Międzyrzecz Komisji Wojewody Lubuskiego do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez huragan w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
 11. Z powodu rezygnacji z pełnienia funkcji opieków świetlicy środowiskowej wsparcia dziennego w miejscowości Gorzyca, Burmistrz Międzyrzecza ogłasza nabór na to stanowisko.
 12. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podany został wykaz:
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej (Zarządzenie Nr Z-72/2017 z dnia 07 września 2017 r.).
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 08 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz zamieszczony na stronie internetowej: bip.międzyrzecz.pl.
 13. OGŁOSZENIE – PRZYCZYNY POŁĄCZENIA INSTYTUCJI KULTURYWSS.0123.1.2017
  Utworzenie jednej instytucji kultury umożliwi efektywne planowanie i organizacji pracy, w szczególności w zakresie obsługi administracyjnej i finansowej. Pozwoli również na ułatwienie i zintegrowanie współdziałania między poszczególnymi formami organizacyjnymi prowadzenia działalności kulturalnej, w tym umożliwienie lepszego wykorzystania kadry wyspecjalizowanej w prowadzeniu działalności kulturalnej do pracy przy realizacji zróżnicowanych zadań nowopowstałej instytucji kultury oraz stworzenie szansy na wymianę doświadczeń między pracownikami. Ponadto, możliwe będzie prowadzenie jednolitej obsługi organizacyjnej i marketingowej (m.in. reklamy, strona internetowa) przedsięwzięć organizowanych przez MOK.
  Połączenie sprawi, że nowa instytucja kultury będzie posiadała znaczny potencjał, co może przełożyć się na możliwości pozyskiwania dofinansowania ze środków zewnętrznych (np. środków unijnych) oraz współpracy z innymi instytucjami (w tym zagranicznymi). Skuteczniejszy stanie się również nadzór nad nowopowstałą instytucją kultury przez jej organizatora (Gminę Międzyrzecz).
  Połączenie instytucji może zatem przyczynić się do jeszcze bardziej gospodarnego wykorzystywania środków publicznych przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowego poziomu realizowanych zadań z zakresu kultury (lub nawet poprawy w tym zakresie).
 14. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podany został wykaz:
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 5 lat (Zarządzenie Nr Z-62/2017 z dnia 28 lipca 2017 r.)
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 28 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz zamieszczony na stronie internetowej: bip.międzyrzecz.pl.
 15. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w związkuz z niekorzystną sytuacją epizootyczną w zakresie afrykańskiego pomoru świń (ASF)
 16. Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii dla osób sprzedających na targowisku produkty pochodzenia zwierzęcego pochodzące z własnego gospodarstwa wraz z wzorem wniosku o rejestrację działalności w zakresie rolniczego handlu detalicznego 
 17. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres do 3 lat (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Z–52/2017),
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz nowych dzierżawców, na okres do 3 lat (Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Z–52/2017),
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres do 3 lat (Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr Z–52/2017),
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz nowego dzierżawcy, na okres 1 roku (Zarządzenie Nr Z–53/2017).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 14 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 18. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Międzyrzecz przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego (Zarządzenie Nr Z–50/2017).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 12 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 19. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz:
  - nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do wydzierżawnienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z–35/2017).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 18 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 20. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - lokalu niemieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w formie przetargu ustnego nieograniczonego (Zarządzenie Nr Z–40/2017),
  - lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz ze sprzedażą lub oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w formie przetargu ustnego nieograniczonego (Zarządzenie Nr Z–41/2017),
  - nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Międzyrzecz przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego (Zarządzenie Nr Z–42/2017),
  - lokali niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w formie przetargu ustnego ograniczonego (Zarządzenie Nr Z–43/2017),
  - lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz aktualnych najemców, gdzie najem został nawiązany na czas nieoznaczony (Zarządzenie Nr Z–44/2017).
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 12 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 21. Zarządzenie Wojewody Lubuskiego z dn. 10.05.2017 r. w sprawie powołania na terenie gminy Międzyrzecz Komisji Wojewody Lubuskiego do oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez przymrozki wiosenne w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
 22. Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii o stwierdzeniu w 2017 r. nowych ognisk WŁOŚNICY u dzików
 23. Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie realnego zagrożenia wystąpienia choroby ASF w stadach świń i dzików w powiecie Międzyrzeckim.
 24. Materiały informacyjno-szkoleniowe przekazane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie realnego zagrożenia wystąpienia choroby ASF w stadach świń i dzików w powiecie Międzyrzeckim.
 25. Wzory dokumentów niezbędne do wypłaty odszkodowań rolnikom.
 26. Informacja dla rolników - w związku z wystąpieniem na terenie województwa lubuskiego niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. przymrozków oraz ujemnych skutków przezimowania, które mogły wystąpić w gospodarstwach rolnych lub działach spoecjalnych produkcji rolnej, Urząd Miejski w Międzyrzeczu porosi o udzielenie informacji o skali wystąpienia takich szkód.
 27. Interpretacja MRiRW Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii dotyczące przepisu rozporządzenia MRiRW z 04.04.2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. poz. 722)
 28. Główny Lekarz Weterynarii informuje o opublikowaniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
  Rozporządzenie
  Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii
 29. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 24.03.2017 r.
 30. Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie konieczności zapewnienia dostępu do wybiegu kurom nioskom oraz brojlerom kurzym utrzymywanym w systemie wolnowybiegowym przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed rozprzestrzenieniem się wysoce zjadliwej grypie ptaków:
  - dokument,
  - link do strony z informacją.
 31. Wykaz upoważnionych urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do czynności z zakresu zwalczania chorób zakaźnyh zwierząt, w tym pobierania prób do badań monitorowych od zwierząt gospodarskich, prowadzenia obsewracji zwierząt w kierunku wścieklizny, wystawiania świadectw zdrowiadla zwierząt gospodarskich przeznaczonych do uboju za pośrednictwem fim skupujących lub od innych gospodarstw w obrocie krajowym a także wykaz terenowych obwodów urzędowego badania zwirząt rzeźnych i mięsa oraz upoważnionych urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz mięsa zwirząt łownych przeznaczonego na potrzeby własne posiadaczy.
 32. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Międzyrzeczu w związku z wygaszeniem stref zapowietrznych i zagrożonych od ogniska HPA1 w powiecie gorzowskim.
 33. Burmistrz Międzyrzecza ogłasza konkurs ofert na realizacje programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w gminie Międzyrzecz w 2017 roku
  Pliki do pobrania:
  Zarządzenie Nr 19/2017 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 02 marca 2017 roku wraz z załącznikami.

  Wynik konkursu
 34. Wytyczne Powiatowego Lekarza Weterynarii w Międzyrzeczu - "Informacja dla posiadaczy drobiu i innego ptactwa w zakresie wysoce zjadliwej grypy ptaków" - pliki: pismo, apel, zgłoszenie, wykaz
 35. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym przeznaczonych do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz ich użytkownika wieczystego (Zarządzenie Nr Z–21/2017).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 23 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 36. Wytyczne Powiatowego Lekarza Weterynarii w Międzyrzeczu - "Informacja dla posiadaczy drobiu i innego ptactwa w zakresie wysoce zjadliwej grypy ptaków" - stan na 17.02.2017 r.
 37. Burmistrz Międzyrzecza informuje, że zgodnie z art. 17 ust. 4 Ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzającą ustawę o samorządzie terytorialnym i o pracownikach samorządaowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zmianami) w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu w terminie od 23 stycznia 2017 r. do 23 lutego 2017 r. w godzinach pracy urzędu w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu - zostały wyłożone do publicznego wglądu protokoły przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Międzyrzecz.
 38. WYTYCZNE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII w Międzyrzeczu dla gospodarstw utrzymujących drób na potrzeby własne lub inne ptactwo, położonych w obszarach objętych ograniczeniami z powodu zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków
 39. Informacje na temat Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)
 40. INSTRUKCJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII dotycząca sposobu oczyszczania i odkażania pomieszczeń przebywania ptaków zakażonych wysoce zjadliwą grypą ptaków
 41. INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków - zalecenia
 42. INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU o sposobie odkażania obornika, ściółki i gnojowicy
 43. OGŁOSZENIE - możliwość składania uwag do projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk
  projekt uchwały
  załacznik graficzny
 44. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 20.12.2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Powyższe rozporządzenie określa obowiązujące zakazy i nakazy.
 45. Burmistrz Międzyrzecza ogłasza nabór na stanowisko opiekuna świetlicy środowiskowej wsparcia dziennego w miejscowości Gorzyca
 46. Burmistrz Międzyrzecza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego prowadzonego na terenie gminy Międzyrzecz przez osoby prowadzące niepubliczne przedszkola i zaprasza do składania ofert. do pobrania:  zarządzenieogłoszenie do zarządzeniazobowiązanie,  oświadczenie, oferta za realizację zadania publicznego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Rzepa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-01-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Rzepa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-04 11:25:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-04 11:27:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-14 15:09:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6988 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony