ˆ

Informacje, ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

INFORMACJE 2018

Informacja ogłoszona dnia 2018-01-16 13:30:20 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Najnowsze informacje podawane są od nr 1.
 
 1. Burmistrz Międzyrzecza, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości:
  - wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców (Zarządzenie Nr Z-129/2018).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu  20 grudnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 2. Burmistrz Międzyrzecza informuje, że w Urządzie Miejskim w Międzyrzeczu w terminie od 11.12.2018 r. do 11.01.2019 r. w godzinach pracy urzędu w Wydziale Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu - zostały wyłożone do publicznego wglądu protokoły przyjęcia nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Międzyrzecz. 
 3. Burmistrz Międzyrzecza, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości:
  - wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do wynajęcia na okres do 3  lat na rzecz dotychczasowych najemców (Zarządzenie Nr Z-9/2018).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 05 grudnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 4. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz:
  nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-116/2018 z dnia 09 listopada 2018r.).
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 14 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz zamieszczony od dnia 14 listopada 2018 r. na stronie internetowej: bip.międzyrzecz.pl
 5. Burmistrz Międzyrzecza, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz:
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z–109/2018),
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z–110/2018).
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 25 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 6. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz:
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz nowego dzierżawcy, na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-108/2018 z dnia 19 października 2018r.)
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 23 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz zamieszczony jest na stronie internetowej: bip.miedzyrzecz.pl.
 7. Burmistrz Międzyrzecza, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości:
  - wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców (Zarządzenie Nr Z-94/2018),
  - wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do wynajęcia na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych najemców (Zarządzenie Nr Z-95/2018).
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu  28 września 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 8. Zarządzenie Nr 116/2018 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu Jarmarku Bożonarodzeniowego 2018
 9. OBWIESZCZENIE O POWSZECHNEJ DERATYZACJI. Na podstawie § 27 ust. 3 uchwały Nr XXII/196/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie określenia obszaru podlegającego obowiązkowej deratyzacji i terminu jej przeprowadzenia Burmistrz Międzyrzecza, po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Międzyrzeczu podaje do wiadomości:
  1.
  Wszyscy zarządcy, użytkownicy i władający obiektami budowlanymi w miejscowości Międzyrzecz: ul. Chłodnej, ul. Garncarskiej, ul. Młyńskiej, ul. Podzamcze, powinni przeprowadzić akcję tępienia szczurów i myszy w dniach 10.09.2018 r. do 30.09.2018r.
  2. W budynkach mieszkalnych i gospodarczych posesji prywatnych dopuszcza się przeprowadzenie deratyzacji we własnym zakresie przy użyciu środków dopuszczonych do obrotu przez Ministra Zdrowia dostępnych w handlu.
  3. Właściciele i użytkownicy wykonujący zabieg we własnym zakresie zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji wg wskazań podanych na opakowaniach środków biobójczych w miejscach pojawiania się gryzoni, a w szczególności w śmietnikach, komórkach ,piwnicach ,budynkach gospodarczych itp. Miejsca łatwo dostępne, w których zostały wyłożone środki deratyzacyjne powinny być  oznakowane znakami i napisami.
  4. Właściciele, zarządcy, użytkownicy nieruchomości wymienionych w pkt. 1 zobowiązani są w związku z akcją deratyzacji dokonać w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia oraz usunąć z terenu i pomieszczeń wszelkie odpadki żywnościowe mogące stanowić żer dla gryzoni
  5. W czasie trwania akcji deratyzacji należy pouczyć dzieci o grożącym niebezpieczeństwie zatrucia oraz trzymać w zamknięciu żywy inwentarz.
  6. Kontrola i nadzór nad wykonaniem uchwały należy do upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego oraz Policji i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu oraz Burmistrz Międzyrzecza
 10. Burmistrz Międzyrzecza, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości:
  - wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wynajęcia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-87/2018),
  - wykaz części nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych najemców na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-88/2018).
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu  31 sierpnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 11. Burmistrz Międzyrzecza, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości:
  - wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do wynajęcia na rzecz dotychczasowych najemców na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-78/2018),
  - wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-77/2018).
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu  18 lipca 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 12. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz nieruchomości gruntowych położonych na terenie wsi Bobowicko przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (Zarządzenie Nr Z-66/2018).
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od 25 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 13. Burmistrz Międzyrzecza, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości:
  - wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do wynajęcia na rzecz dotychczasowych najemców na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-61/2018),
  - wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-62/2018).
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 14.06.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 14. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIĘDZYRZECZ w okresie od dnia 07.06.2018r. do dnia 06.06.2021r.
 15. Informacja dotycząca opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej; załącznik - oświadczenie
 16. Burmistrz Międzyrzecza, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz:
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-43/2018).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 26.04.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 17. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykazy:
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-42/2018),
  - nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do wynajęcia na rzecz dotychczasowego najemcy na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-41/2018). 
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 24.04.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 18. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykazy:
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-35/2018).
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 29.03.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 19. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykazy:
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-33/2018),
  - nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do wynajęcia na rzecz dotychczasowych najemców na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-34/2018).
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 27.03.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 20. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz aktualnych najemców, gdzie najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 09 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz zamieszczone na stronie internetowej: bip.międzyrzecz.pl.
 21. Burmistrz Międzyrzecza ogłasza konkurs ofert na realizacje programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w gminie Międzyrzecz w 2018 roku
  Pliki do pobrania: Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 13 lutego 2018 roku wraz z załącznikami.
  Wynik konkursu: ogłoszenie
 22. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzyrzeczu przekazuje plan badań monitoringowych bydła w kierunku enzootycznej białaczki bydła, brucelozy bydła i gruźlicy bydła w 2018 r.
 23. Burmistrz Międzyrzecza, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz:
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z–12/2018).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 24 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 24. Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Załączniki edytowalne: Załącznik nr 1, Załącznik nr 2
 25. OGŁOSZENIE - możliwość składania uwag do projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk
  projekt uchwały
 26. Burmistrz Międzyrzecza, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz:
  - nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do wynajęcia na rzecz dotychczasowego najemcy na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z–5/2018).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 16 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Rzepa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Rzepa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-16 13:30:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-16 13:30:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-14 15:09:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3702 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony