ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Informacje, ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

INFORMACJE 2019

Informacja ogłoszona dnia 2019-01-14 15:07:55 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Najnowsze informacje podawane są od nr 1.
 1. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-133/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. Załącznik Nr 1),
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz nowych dzierżawców, na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-133/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. Załącznik Nr 2),
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w bezpłatne użyczenie, na czas nieoznaczony (Zarządzenie Nr Z-134/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r.).
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 16 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz zamieszczone od dnia 18 grudnia 2019 r. na stronie internetowej: bip.miedzyrzecz.pl
 2. W celu realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Międzyrzecz Burmistrz Międzyrzecza ogłasza nabór na stanowiska opiekunów świetlic środowiskowych – wsparcia dziennego na terenie wiejskim w gminie Międzyrzecz. 
  Ogłoszenie o naborze - skan dokumentu, ogłoszenie o naborze - wersja tekstowa,  oświadczenie - wesja tekstowa, klauzula informacyjna RODO - wersja tekstowa
 3. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz:
  nieruchomości gruntowych położonych na terenie m. Międzyrzecz, przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego (Zarządzenie Nr 126/2019).
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 07 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.miedzyrzecz.pl
 4. UWAGA!!! Gmina Międzyrzecz informuje, że w związku z remontem przepustu w ciągu drogi gminnej nr 003507 F relacji Rojewo - Kalsko na kanale Białe Łąki w odległości ok. 600 m od m. Kalsko w kierunku do Rojewa nastąpi okresowe zamknięcie drogi w terminie od 12 listopada 2019 r. do 14 listopada 2019 r. Za utrudnienia przepraszamy.
 5. UWAGA!!! Zgodnie z informacją wykonawcy działającego na zlecenie PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w związku z objazdem spowodowanym zamknięciem przejazdu na drodze powiatowej 1213 F w m. Międzyrzecz-Wybudowanie. Przewidywany termin prac: od 05.11.2019 r. do 09.11.2019 r.
 6. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-124/2019 z dnia 4 listopada 2019 r. Załącznik Nr 1 i Nr 2),
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz nowych dzierżawców, na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-124/2019 z dnia 4 listopada 2019 r. Załącznik Nr 3 i Nr 4).
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 5 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz zamieszczone od dnia 5 listopada 2019 r. na stronie internetowej: bip.miedzyrzecz.pl.
 7. OBWIESZCZENIE O POWSZECHNEJ DERATYZACJI. Na podstawie § 27 ust. 3 uchwały Nr XXII/195/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku gminy Międzyrzecz (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2016 r. poz. 1152), Burmistrz Międzyrzecza, w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Międzyrzeczu podaje do wiadomości:
  1. 
  Wszyscy zarządcy, użytkownicy i władający obiektami budowlanymi, węzłami cieplnymi, siecią kanalizacyjną we wszystkich miejscowościach gminy Międzyrzecz zobowiązani są do przeprowadzenia akcji tępienia szczurów i myszy w dniach od 01.10.2019 r. do 31.10.2019r.
  2. W obiektach należących do Międzyrzeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Zakładu Gospodarki Lokalowej, spółdzielni mieszkaniowych i innych, zakładów pracy, deratyzację przeprowadzają specjalnistyczne zakłady daratyzacyjne. W budynkach mieszkalnych i gospodarczych posesji prywatnych dopuszcza się przeprowadzenie deratyzacji we własnym zakresie przy użyciu środków dostępbnych w handlu.
  3. Właściciele i użytkownicy wykonujący zabieg we własnym zakresie zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji wg wskazań podanych na opakowaniach środków biobójczych, w miejscach pojawiania się gryzoni, a w szczególności w śmietnikach, komórkach, piwnicach, budynkach gospodarczych itp. Miejsca łatwo dostępne, w których zostały wyłożone środki deratyzacyjne powinny być  oznakowane znakami i napisami.
  4. Właściciele, zarządcy, użytkownicy nieruchomości wymienionych w pkt. 2 zobowiązani są w związku z akcją deratyzacji dokonać w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia oraz usunąć z terenu i pomieszczeń wszelkie odpadki żywnościowe mogące stanowić żer dla gryzoni
  5. W czasie trwania akcji deratyzacji należy pouczyć dzieci o grożącym niebezpieczeństwie zatrucia oraz trzymać w zamknięciu żywy inwentarz.
  6. Kontrola i nadzór nad wykonaniem uchwały należy do upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego oraz Policji i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Międzyrzeczu.
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu oraz Burmistrz Międzyrzecza
 8. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz:
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz nowego dzierżawcy, na okres do 2 lat (Zarządzenie Nr Z-121/2019 z dnia 11 października 2019 r.).
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 11 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz zamieszczony od dnia 11 października 2019 r. na stronie internetowej: bip.miedzyrzecz.pl
 9. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości:
  - wykaz lokali położonych na terenie m. Międzyrzecz, przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego (Zarządzenie Nr Z-119/2019).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 09 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 10. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości:
  - wykaz nieruchomości gruntowych położonych na terenie m. Międzyrzecz, przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego (Zarządzenie Nr Z-116/2019),
  - wykaz nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Międzyrzecz przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (Zarządzenie Nr Z-117/2019).
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 09 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 11. INFORMACJA O WYBORACH:
  1. Na mocy uchwały NR XIV/111/19 z dnia 17 września 2019 r. Rady Miejskiej w Międzyrzeczu oraz Zarządzenia Nr Z-110/2019 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 26 września 2019 roku, zarządzono zebrania wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Kursko.
  2. Wybory zostaną przeprowadzone zgodnie ze statutem sołeckim uchwalonym na mocy uchwały Nr XXVIII/268/16 z dnia 29 listopada 2016 roku Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
 12. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz nowego dzierżawcy, na okres do 2 lat (Zarządzenie Nr Z-114/2019 z dnia 1 października 2019 r.),
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-115/2019 z dnia 1 października 2019 r. Załącznik Nr 1 i Nr 2),
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz nowych dzierżawców, na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-115/2019 z dnia 1 października 2019 r. Załącznik Nr 3 i Nr 4).
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 2 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz zamieszczone od dnia 2 października 2019 r. na stronie internetowej: bip.miedzyrzecz.pl.
 13. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości:
  - wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieograniczonym (Zarządzenie Nr Z-108/2019).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 24 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 14. Burmistrz Międzyrzecza, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz:
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z– 106/2019).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 20.09.2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 15. Burmistrz Międzyrzecza, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości:
  - wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców (Zarządzenie Nr Z-105/2019),
  - wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do wynajęcia na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych najemców (Zarządzenie Nr Z-105/2019).
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 19 września 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 16. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - PO.ZUZ.1.421.185.2019.IC
 17. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - PO.ZUZ.1.421.391.2018.WG
 18. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - PO.ZUZ.1.421.387.2018.WG
 19. INFORMUJĘ, zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 uchwały Nr XXXV/340/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 23 maja 2017r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2020. 
 20. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości:
  wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej (Zarządzenie  Nr Z-92/2019)
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 12 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 21. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - PO.ZUZ.1.421.418.2018.ED
 22. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie-PO.ZUZ.1.421.133.2019.ED.
 23. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Roliczej w Powiecie Międzyrzeckim.
 24. Burmistrz Międzyrzecza, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości:
  1) wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3  lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców (Zarządzenie Nr Z-83/2019),
  2) wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do wynajęcia na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych najemców (Zarządzenie Nr Z-83/2019).
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 11 lipca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz Zakładzie Gospodarki Lokalowej, ul.Krótka 2 w Międzyrzeczu.
 25. WARSZTATY REWITALIZACYJNE 
  Szanowni Państwo,
  Burmistrz Międzyrzecza serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy do udziału w warsztatach rewitalizacyjnych. Celem warsztatów jest przedstawienie harmonogramu prac nad „Programem Rewitalizacji Gminy Międzyrzecz na lata 2019-2023” oraz przybliżenie tematyki rewitalizacji tak, aby słuchacze dowiedzieli się co to jest rewitalizacja, obszar zdegradowany i obszar koncentracji negatywnych zjawisk. Na spotkaniu konsultacyjnym wykorzystane zostaną elementy warsztatu strategicznego, który posłuży do diagnozy problemów i potrzeb, jakie występują w gminie. Istotnym punktem spotkania będzie sformułowanie zadań do realizacji, możliwie bliskich oczekiwaniom i potrzebom społeczności naszej Gminy, a także określenie roli mieszkańców oraz liderów lokalnych w działaniach rewitalizacyjnych. Najbliższe spotkania odbędą się: dnia 27 czerwca 2019 r, godz. 16.00 w Bukowcu (Sala wiejska) oraz dnia 3 lipca 2019 r, godz. 16.00 w Międzyrzeczu (Ratusz - Sala narad). Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy do uczestnictwa i aktywnego udziału w dyskusji. Agnieszka Śnieg – Zastępca Burmistrza.
 26. Burmistrz Międzyrzecza, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości:
  1) wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców (Zarządzenie Nr Z-72/2019)
  2) wykaz nieruchomości zabudowanych lub ich części przeznaczonych do wynajęcia na okres 3 lat na rzecz dotychczasowych najemców (Zarządzenie Nr Z-72/2019).
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 07 czerwca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 27. INFORMACJA O WYBORACH
  1. Na mocy uchwały NR XI/84/19 z dnia 28 maja 2019 r. Rady Miejskiej w Międzyrzeczu oraz Zarządzenia Nr Z-71/2019 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 05 czerwca 2019 r., zarządzono zebrania wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej w Sołectwie Jagielnik.
  2. Wybory zostaną przeprowadzone zgodnie ze statutem sołeckim uchwalonym na mocy uchwały Nr VIII/62/15 z dnia 26 maja 2015 roku Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
 28. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz nowego dzierżawcy, na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-67/2019 z dnia 27 maja 2019r.),
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz nowego dzierżawcy, na okres do 5 lat (Zarządzenie Nr Z-68/2019 z dnia 27 maja 2019r.).
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 28 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz zamieszczone na stronie internetowej: bip.międzyrzecz.pl.
 29. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na rzecz: nowego dzierżawcy - Załącznik Nr 1 i dotychczasowego dzierżawcy – Załącznik Nr 2  (Zarządzenie Nr Z-62/2019 z dnia 8 maja 2019 r.);
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 5 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (załącznik Zarządzenia Nr Z-63/2019 z dnia 8 maja 2019 r.).
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 9 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz zamieszczone od dnia 8 maja 2019 r. na stronie internetowej: bip.międzyrzecz.pl
 30. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na rzecz: dotychczasowych dzierżawców - Załącznik Nr 1 i nowych dzierżawców – Załącznik Nr 2  (Zarządzenie Nr Z-58/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.)
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat, na rzecz nowego dzierżawcy – Załącznik Nr 3 (Zarządzenie Nr Z-58/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.) nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz nowego dzierżawcy, na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-59/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.).
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 24 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz zamieszczone od dnia 24 kwietnia 2019 r. na stronie internetowej: bip.międzyrzecz.pl
 31. Informacja dotycząca przeprowadzenia wyborów do Izb Rolniczych, które odbędą się w dniu 28 lipca 2019 roku.
 32. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości:
  wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (Zarządzenie Nr Z-54/2019).
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 09 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 33. Burmistrz Międzyrzecza, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości:
  1) wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców (Zarządzenie Nr Z-50/2019 załącznik nr 1 i 2),
  2) wykaz nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do wynajęcia na okres 3 lat na rzecz dotychczasowych najemców (Zarządzenie Nr Z-50/2019 załącznik nr 3).
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 20 marca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 34. Burmistrz Międzyrzecza, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości:
  - wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców (Zarządzenie Nr Z-45/2019).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 06 marca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 35. KOMUNIKAT Burmistrza Międzyrzecza z dnia 18 marca 2019 roku.
  Na podstawie §24 Statutu Sołectwa powiadamiam o sporządzeniu spisu wyborców dla wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej w Sołectwie Pniewo, zarządzonych na dzień 8 kwietnia 2019 r. W celu umożliwienia wyborcom sprawdzenia czy zostali ujęci w spisie, spis wyborców będzie udostępniony w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, pokój 101 w terminie od 18 marca do 8 kwietnia 2019 r., w godzinach pracy urzędu. Osoby stale zamieszkujące na terenie sołectwa bez zameldowania na pobyt stały mogą złożyć wniosek o dopisanie ich do stałego rejestru wyborców w gminie. 
 36. INFORMACJA O WYBORACH. Na mocy uchwały NR VI/60/19 z dnia 26 lutego 2019 r. Rady Miejskiej w Międzyrzeczu oraz Zarządzenia Nr Z-46/2019 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 14 marca 2019 r., zarządzono zebrania wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej w:
  1) Sołectwie Pniewo.
  Wybory zostaną przeprowadzone zgodnie ze statutem sołeckim uchwalonym na mocy uchwały Nr XXVIII/272/16 z dnia 29 listopada 2016 roku Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
 37. OBWIESZCZENIE Burmistrza Międzyrzecza z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej w Sołectwie Pniewo.
  Zgodnie z §23 Statutu Sołectwa podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 08 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 17.00 w obiekcie Bazy Turystyczno-Kulturalnej w Pniewie odbędą się wybory sołtysa i członków rady sołeckiej.
 38. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości:
  wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu  w formie przetargu ustnego nieograniczonego (Zarządzenie Nr Z-44/2019).
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 07 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 39. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości:
  wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej (Zarządzenie Nr Z-41/2019).
  Wykaz wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 01 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 40. Wykaz upoważnionych urzędowych lekarzy weterynarii oraz wykaz terenowych obwodów urzędowego badania zwierząt rzeźnych.
 41. Burmistrz Międzyrzecza ogłasza konkurs ofert na realizacje programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w gminie Międzyrzecz w 2019 roku.
  Pliki do pobrania: Zarządzenie, załącznik nr 1, załącznik nr 2.
 42. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podane zostały wykazy:
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców, na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-33/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 3),
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz nowych dzierżawców, na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-33/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. Załącznik Nr 2),
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz nowego dzierżawcy, na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-34/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. Załącznik Nr 1),
  - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-34/2019 z dnia 12 lutego 2019 r. Załącznik Nr 2).
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 14 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz zamieszczony od dnia 12 lutego 2019 r. na stronie internetowej: bip.międzyrzecz.pl.
 43. Burmistrz Międzyrzecza, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz:
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do 3 lat (załącznik do Zarządzenia Nr Z– 30/2019),
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres do 10 lat (załącznik do Zarządzenia Nr Z–29/2019 oraz załącznik do Zarządzenia Nr Z-31/2019).
  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 08.02.2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 44. Informacja o możliwości składania wniosków o nadanie wyróżnienia ,,Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz". Załączniki edytowalne: Załącznik Nr 1Załącznik Nr 2
 45. Na podstawie § 4, Zarządzenia Nr Z-26/2019 Burmsitrza Międzyracza z dnia 31.01.2019 rokupodaje się do publicznej wiadomości treść wspomianego zarządzenia wraz z uchwałą Nr XXXII/326/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28.03.2017 r. w linkach do dokumentów.
 46. Na podstawie § 4, Zarządzenia Nr Z-25/2019 Burmsitrza Międzyracza z dnia 31.01.2019 rokupodaje się do publicznej wiadomości treść wspomianego zarządzenia wraz z uchwałą Nr XXXII/327/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28.03.2017 r. w linkach do dokumentów.
 47. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Międzyrzeczu w związku z realnym zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń, poszukuje osób posiadających uprawnienia do przeprowadzenia zawodowo uboju świń - ogłoszenie.
 48. WSS.6344.3.2018Międzyrzecz, dnia 29 stycznia 2019 r. OGŁOSZENIE.
  Burmistrz Międzyrzecza na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Międzyrzecz na rok 2019 i zaprasza do składania uwag oraz propozycji zmian w/w projektu uchwały na następujących zasadach:
  1. Miejsce składania uwag i propozycji zmian do projektu uchwały:
  Urząd Miejski w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz w  Wydziale Spraw Społecznych, pokój 103,w godzinach pracy Urzędu.
  2. Forma składania uwag i propozycji do projektu uchwały:
  a) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz,
  b) elektronicznie na adres:
  c) ustnie, do protokołu – Urząd Miejski w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz w Wydziale Spraw Społecznych, pokój nr 103, w godzinach pracy Urzędu.
  3. Termin składania uwag i propozycji zmian do projektu uchwały w terminie 21 dni – od dnia 30.01.2019 r. do 21.02. 2019 r. (włącznie).
  Niniejsze ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu – www.bip.miedzyrzecz.pl oraz na stronie internetowej www.miedzyrzecz.pl.
  Załączniki: projekt uchwały, załącznik graficzny, ogłoszenie.
 49. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości:
  wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego (Zarządzenie Nr Z-23/2019)
  wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (Zarządzenie Nr Z-24/2019).

  Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń w dniu 28 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1.
 50. INFORMACJA O WYBORACH
  Na mocy uchwał Nr II/26/18, II/25/18, II/29/18, II/31/18, II/23/18, II/34/18, II/22/18, II/28/18, II/32/18, II/30/18, II/24/18, II/21/18, II/27/18, II/20/18, II/33/18 z dnia 11 grudnia 2018 r. Rady Miejskiej w Międzyrzeczu  oraz Zarządzeń od Nr Z–7/2019 do Nr Z–21/2019 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 11 stycznia 2019 r., zarządzono zebrania wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w:
  1) Sołectwie Kursko,
  2) Sołectwie Kuligowo,
  3) Sołectwie Pieski,
  4) Sołectwie Święty Wojciech,
  5) Sołectwie Kalsko,
  6) Sołectwie Żółwin,
  7) Sołectwie Gorzyca,
  8) Sołectwie Nietoperek,
  9) Sołectwie Wysoka,
  10) Sołectwie Szumiąca,
  11) Sołectwie Kaława,
  12) Sołectwie Bukowiec,
  13) Sołectwie Kuźnik,
  14) Sołectwie Bobowicko,
  15) Sołectwie Wyszanowo.
  Wybory zostaną przeprowadzone zgodnie ze statutami sołeckimi uchwalonymi na mocy uchwał Nr XXVIII/268/16, XXVIII/278/16, XXVIII/266/16, XXVIII/273/16, XXVIII/275/16, XXVIII/270/16, XXVIII/276/16, XXVIII/277/16, XXVIII/269/16, XXVIII/274/16, XXVIII/271/16 z dnia 29 listopada 2016 r. Rady Miejskiej w Międzyrzeczu  oraz uchwał o nr  XXIX/291/16, XXIX/292/16, XXIX/290/16, XXIX/293/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
 51.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Rzepa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Rzepa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-14 15:07:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-14 15:07:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-10 20:09:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3021 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony