ˆ

Informacje, ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

INFORMACJE 2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

Najnowsze informacje podawane są od nr 1.
 
 
 1. BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz dotyczący:
  - zmiany Zarządzenia nr Z-12/2023 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na czas nieokreślony (Zarządzenie Nr Z-99/2023 z dnia 20 listopada 2023 r. Załącznik nr 1),
  - przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na czas nieokreślony (Zarządzenie Nr Z-100/2023 z dnia 20 listopada 2023 r. Załącznik nr 1).
  Wykazy wywieszone są na tablicy ogłoszeń od dnia 20 listopada 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.miedzyrzecz.pl
 2. OBWIESZCZENIE Burmistrza Międzyrzecza z dnia 09 listopada 2023 roku w sprawie wyborów uzupełniających członka rady sołeckiej w Sołectwie Kursko. Zgodnie z §23 Statutu Sołectwa Kursko podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 27 listopada 2023 roku (poniedziałek) o godz. 1700 w sali wiejskiej w Kursku odbędą się wybory uzupełniające członka rady sołeckiej.  Remigiusz Lorenz Burmistrz Międzyrzecza
 3. KOMUNIKAT Burmistrza Międzyrzecza z dnia 09 listopada 2023 roku. Na podstawie §24 Statutu Sołectwa Kursko powiadamiam o sporządzeniu spisu wyborców dla wyborów uzupełniających członka rady sołeckiej w Sołectwie Kursko, zarządzonych na dzień 27 listopada 2023 r. W celu umożliwienia wyborcom sprawdzenia czy zostali ujęci w spisie, spis   wyborców będzie udostępniony w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, pokój 101 w terminie od 15 listopada do 24 listopada 2023 r., w godzinach pracy urzędu. Osoby stale zamieszkujące na terenie sołectwa bez zameldowania na pobyt stały mogą złożyć wniosek o dopisanie ich do stałego rejestru wyborców w gminie. Remigiusz Lorenz Burmistrz Międzyrzecza.
 4. Zarząd Województwa Lubuskiego informuje o przystąpieniu do opracowania projektów dokumentów pn.: Aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych.
 5. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz dotyczący:
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat (Zarządzenie Nr Z-94/2023 z dnia 02 listopada 2023 r. Załącznik nr 1).
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 02 listopada 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.miedzyrzecz.pl
 6. OBWIESZCZENIE Burmistrza Międzyrzecza z dnia 06 października 2023 roku w sprawie wyborów uzupełniających członka rady sołeckiej w Sołectwie Pniewo. Zgodnie z §23 Statutu Sołectwa Pniewo podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 16 października 2023 roku (poniedziałek) o godz. 17.00 w sali wiejskiej w miejscowości Pniewo odbędą się wybory uzupełniające członka rady sołeckiej.
 7. KOMUNIKAT Burmistrza Międzyrzecza z dnia 06 października 2023 roku. Na podstawie §24 Statutu Sołectwa Pniewo powiadamiam o sporządzeniu spisu wyborców dla wyborów uzupełniających członka rady sołeckiej w Sołectwie Pniewo, zarządzonych na dzień 16 października 2023 r. W celu umożliwienia wyborcom sprawdzenia czy zostali ujęci w spisie, spis wyborców będzie udostępniony w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, pokój 101 w terminie od 09 października do 16 października 2023 r., w godzinach pracy urzędu. Osoby stale zamieszkujące na terenie sołectwa bez zameldowania na pobyt stały mogą złożyć wniosek o dopisanie ich do stałego rejestru wyborców w gminie.
 8. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz:
  - nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym 0001 Międzyrzecz przeznaczonych do wniesieniem aportem do Międzyrzeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. (Zarządzenie Nr Z-86/2023).
  Wykaz wywieszony został w dniu 29 września 2023 r. na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1, informację o wykazie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.miedzyrzecz.pl
 9. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wlkp., zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  informuje o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz P4 Sp. z o.o. z siedzibą ul.Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, dla inwestycji polegającej na budowie obiektu infrastruktury technicznej - stacji bazowej telefonii komórkowej  MIR3009 (Obwieszczenie).
 10. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 i art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz: nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem położonej w obrębie geodezyjnym 0002 Międzyrzecz przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej wraz z rozliczeniem nakładów poniesionych na jego budowę (Zarządzenie Nr Z-82/2023). Wykaz wywieszony został w dniu 29 sierpnia 2023 r. na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1, informację o wykazie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.miedzyrzecz.pl
 11. INFORMACJA Międzyrzecz, dnia 18.08.2023 r.
  Informuję, zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 uchwały Nr XXXV/340/17 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2024.
  Wszystkich zainteresowanych kształtem uchwały zachęcam do czynnego udziału w pracach i w związku z tym proszę o składanie wniosków do projektu uchwały budżetowej do dnia 15 września 2023 r. w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu. Wnioski te dotyczyć mogą zadań własnych gminy i powinny zawierać ich krótką charakterystykę, szczegółowe uzasadnienie realizacji oraz szacunkowy koszt zadania.
  Burmistrz mgr inż. Remigiusz Lorenz
 12. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz:
  - nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym 0002 Międzyrzecz oraz 0010 Kęszyca przeznaczonych do wniesieniem aportem do Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. Międzyrzecz (Zarządzenie Nr Z-77/2023).
  Wykaz wywieszony został w dniu 10 sierpnia 2023 r. na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1, informację o wykazie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.miedzyrzecz.pl
 13. PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI
  Burmistrz Międzyrzecza (z siedzibą w Międzyrzeczu, Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz) działając zgodnie z postanowieniami uchwały nr XLIX/484/22 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Międzyrzecza (Dz. Urzędowy Woj. Lubuskiego z 2022 r. poz. 820 i 2108) i Uchwały Nr LXVI/643/23 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody wstępnej na zbycie przez Burmistrza Międzyrzecza Udziałów Gminy Międzyrzecz w spółce działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „PUBR” sp. z o.o. w Międzyrzeczu oraz Zarządzenia Burmistrza Międzyrzecza Nr Z–66/2023 z dnia 11 lipca 2023 r. niniejszym zaprasza zainteresowane podmioty (zwane dalej także „Inwestorami”) do: NEGOCJACJI W SPRAWIE zakupu 875 (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej po 1000,00 (słownie: JEDEN TYSIĄC) pln każdy UDZIAŁ (ZWANYCH DALEJ „UDZIAŁAMI”) SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ: PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCJI BETONÓW „pubr” SP. Z O.O. UL. REYMONTA 5, 66-300 MIĘDZYRZECZ, ZWANEJ DALEJ „SPÓŁKĄ”, stanowiących 100% udziałów W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI, należących do GMINY MIĘDZYRZECZ
  Dokumenty do pobrania: Publiczne zaproszenie do negocjajcji, Zobowiązania do zachowania poufności
 14. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz:
  - nieruchomości położonych w obrębie 0009 Pieski, przeznaczonych do użyczenia na okres 1 roku (Zarządzenie Nr Z-75/2023).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz zamieszczono je na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.miedzyrzecz.pl.
 15. Marszałek Województwa Lubuskiego informuje o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn. Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubuskiego. Jednocześnie informuję, że po opracowaniu projektu uchwały, zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z możliwością wnoszenia uwag, o czym stanowić będzie właściwe Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubuskiego. Wszelkie zapytania i uwagi, proszę kierować na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Departament Środowiska, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra lub drogą elektroniczną na adres: , zobacz treść dokumentu tutaj
 16. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości:
  - wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony, na rzecz dotychczasowych dzierżawców (Zarządzenie Nr Z-72/2023);
  - wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat, (Zarządzenie Nr Z-73/2023);
  - wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 1 roku (Zarządzenie Nr Z-74/2023).
 17. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości:
  - wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-68/2023);
  - wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony, na rzecz dotychczasowych dzierżawców  (Zarządzenie Nr Z-69/2023).
 18. Informacja o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Labolatorium Badań Środowiskowych NetWorkS w województwie lubuskim: https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/
 19. Burmistrz Międzyrzecza, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości:
  - wykaz nieruchomości gruntowych lub ich części przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieokreślony, na rzecz dotychczasowych dzierżawców (Zarządzenie Nr Z-57/2023),
  - wykaz nieruchomości zabudowanych lub ich części przeznaczonych do wynajęcia na czas nieokreślony, na rzecz dotychczasowych najemców (Zarządzenie Nr Z-57/2023).
  Wykazy wywieszone zostały w dniu 23 czerwca 2023 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 20. Zarząd Województwa Lubuskiego informuje o przystąpieniu do opracowania projektów dokumentów pn.: Aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych. Szczegóły znajdują się w niniejszym ogłoszeniu.
 21. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz dotyczący:
  - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli lokali w wyniku realizacji roszczenia z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Zarządzenie Nr Z-54/2023 z dnia 12 czerwca 2023 roku. Załącznik nr 1).
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 14 czerwca 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.miedzyrzecz.pl 
 22. Burmistrz Międzyrzecza ogłasza nabór na stanowisko opiekuna świetlicy wsparcia dziennego we wsi Kęszyca Leśna.
  Treść ogłoszenia
 23. UWAGA! W dniach od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (formularz R-SGR). Badaniem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz wylosowane indywidualne gospodarstwa rolne. W badaniu można wziąć udział:
  • samodzielnie poprzez samospis internetowy (w dniach 1-16.06 pod adresem: https://cs.stat.gov.pl/RSGR)
  • poprzez wywiad telefoniczny z ankieterem statystycznym (w dniach 19.06 - 14.08)
  • poprzez wywiad bezpośredni z ankieterem statystycznym (w dniach 9.06 - 14.08)
  Uprzejmie prosimy o udział w badaniu. Więcej informacji: https://l.facebook.com/l.php  
 24. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości:
  - wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-51/2023).
 25. Burmistrz Międzyrzecza, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości:
  - wykaz nieruchomości gruntowych lub ich części przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieokreślony, na rzecz dotychczasowych dzierżawców (Zarządzenie Nr Z-50/2023),
  - wykaz nieruchomości zabudowanych lub ich części przeznaczonych do wynajęcia na czas nieokreślony, na rzecz dotychczasowych najemców (Zarządzenie Nr Z-50/2023).
  Wykazy wywieszone zostały w dniu 01 czerwca 2023 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 26. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz:
  - nieruchomości gruntowych położonych w m. Międzyrzecz oraz m. Zamostowo przeznaczonych do sprzedaży, (Zarządzenie Nr Z-48/2023).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu 29 maja 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1. oraz zamieszczono je również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.miedzyrzecz.pl.
 27. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości:
  - wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat (Zarządzenie Nr Z-41/2023)
  - wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 5 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (Zarządzenie Nr Z-42/2023)
  - wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony (Zarządzenie Nr Z-43/2023)
  - wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (Zarządzenie Nr Z-44/2023)
 28. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz:
  - nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym 0002 Międzyrzecz oraz 0015 Bukowiec przeznaczonych do wniesieniem aportem do Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. Międzyrzecz (Zarządzenie Nr Z-37/2023).
  Wykaz wywieszony został w dniu 02 maja 2023 r. na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1, informację o wykazie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.miedzyrzecz.pl
 29. Burmistrz Międzyrzecza, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości:
  - wykaz nieruchomości gruntowych lub ich części przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieokreślony, na rzecz dotychczasowych dzierżawców (Zarządzenie Nr Z-36/2023),
  - wykaz nieruchomości zabudowanych lub ich części przeznaczonych do wynajęcia na czas nieokreślony, na rzecz dotychczasowych najemców (Zarządzenie Nr Z-36/2023).
  Wykazy wywieszone zostały w dniu 28 kwietnia 2023 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 30. Burmistrz Międzyrzecza informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wyłoniono realizatora programu zdrowotnego  w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w gminie Międzyrzecz w 2023 r. Szczegóły znajdują się w niniejszym pliku.
 31. INFORMACJA
  Burmistrz Międzyrzecza działając na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. 2022 r. poz. 672 ze zm.), zawiadamia, iż w dniu 24 kwietnia 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu ul. Rynek 1, wyłożony został na okres 60 dni projekt Uproszczonego Planu Urządzania Lasu wsi Wyszanowo na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
  Jednocześnie informuję, że w terminie 30 dni od daty opublikowania niniejszej informacji na stronie https://bip.miedzyrzecz.pl/ właściciele lasu mogą składać w formie pisemnej na adres tut. Urzędu zastrzeżenia i wnioski dotyczące ww. projektu. Uproszczony Plan Urządzania Lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.
  Z projektem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu ul. Rynek 7, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, tj. dnia i godziny wizyty.
  Telefon kontaktowy: Wydział Gospodarki Mieniem – 95 742 69 42; 95 742 69 47; 95 742 69 61.
 32. INFORMACJA
  Burmistrz Międzyrzecza działając na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. 2022 r. poz. 672 ze zm.), zawiadamia, iż w dniu 24 kwietnia 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu ul. Rynek 1, wyłożony został na okres 60 dni projekt Uproszczonego Planu Urządzania Lasu wsi Żółwin na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
  Jednocześnie informuję, że w terminie 30 dni od daty opublikowania niniejszej informacji na stronie https://bip.miedzyrzecz.pl/ właściciele lasu mogą składać w formie pisemnej na adres tut. Urzędu zastrzeżenia i wnioski dotyczące ww. projektu. Uproszczony Plan Urządzania Lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.
  Z projektem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu ul. Rynek 7, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, tj. dnia i godziny wizyty.
  Telefon kontaktowy: Wydział Gospodarki Mieniem – 95 742 69 42; 95 742 69 47; 95 742 69 61.
 33. INFORMACJA
  Burmistrz Międzyrzecza działając na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. 2022 r. poz. 672 ze zm.), zawiadamia, iż w dniu 24 kwietnia 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu ul. Rynek 1, wyłożony został na okres 60 dni projekt Uproszczonego Planu Urządzania Lasu wsi Bukowiec na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
  Jednocześnie informuję, że w terminie 30 dni od daty opublikowania niniejszej informacji na stronie https://bip.miedzyrzecz.pl/ właściciele lasu mogą składać w formie pisemnej na adres tut. Urzędu zastrzeżenia i wnioski dotyczące ww. projektu. Uproszczony Plan Urządzania Lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.
  Z projektem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu ul. Rynek 7, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, tj. dnia i godziny wizyty.
  Telefon kontaktowy: Wydział Gospodarki Mieniem – 95 742 69 42; 95 742 69 47; 95 742 69 61.
 34. INFORMACJA
  Burmistrz Międzyrzecza działając na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. 2022 r. poz. 672 ze zm.), zawiadamia, iż w dniu 24 kwietnia 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu ul. Rynek 1, wyłożony został na okres 60 dni projekt Uproszczonego Planu Urządzania Lasu wsi Kaława na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
  Jednocześnie informuję, że w terminie 30 dni od daty opublikowania niniejszej informacji na stronie https://bip.miedzyrzecz.pl/ właściciele lasu mogą składać w formie pisemnej na adres tut. Urzędu zastrzeżenia i wnioski dotyczące ww. projektu. Uproszczony Plan Urządzania Lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.
  Z projektem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu ul. Rynek 7, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, tj. dnia i godziny wizyty.
  Telefon kontaktowy: Wydział Gospodarki Mieniem – 95 742 69 42; 95 742 69 47; 95 742 69 61.
 35. Burmistrz Międzyrzecza ogłasza nabór na stanowisko opiekuna świetlic wsparcia dziennego we wsi Kęszyca Leśna i wsi Szumiąca.
  Treść ogłoszenia
 36. KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2023 r.
  1. Kwalifikacja wojskowa na terenie gminy Międzyrzecz odbywać się będzie: w terminie od 23.05.2023 r. do 30.05.2023 r.
  2. Miejsce przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. Rokitniańska 1, 66-300 Międzyrzecz od godz. 9:00 do godz. 13:00 (Pn. – Pt.), telefon kontaktowy: 95 742 69 49, Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego.
  3. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:
  1) mężczyźni urodzeni w 2004 roku;
  2) mężczyźni urodzeni w latach 1999 – 2003, którzy nie posiadają określonej kategorii  zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3) osoby, które w latach  2021 i 2022:
  a.  zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  b.  zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
  4) kobiety urodzone w latach 1999-2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust.7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
  5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
  OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa lubuskiego w 2023 roku.
 37. INFORMACJA O WYBORACH Na mocy uchwały NR LXV/634/23 z dnia 28 marca 2023 r. Rady Miejskiej w Międzyrzeczu oraz Zarządzenia Nr Z-27/2023 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 30 marca 2023 r., zarządzono zebrania wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej w Sołectwie Jagielnik. Wybory zostaną przeprowadzone zgodnie ze statutem sołeckim uchwalonym na mocy uchwały Nr VIII/62/15 z dnia 26 maja 2015 roku Rady Miejskiej w Międzyrzeczu. Obwieszczenie. Komunikat
 38. Burmistrz Międzyrzecza, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz dotyczący:
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat (Zarządzenie Nr Z-33/2023 z dnia 13 kwietnia 2023r. Załącznik nr 1).
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 13 kwietnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.miedzyrzecz.pl
 39. Burmistrz Międzyrzecza, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości:- wykaz nieruchomości gruntowych lub ich części przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieokreślony, na rzecz dotychczasowych dzierżawców (Zarządzenie Nr Z-31/2023).Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń w dniu  06 kwietnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 40. BURMISTRZ MIĘDZYRZECZ ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje programu polityki zdrowotnej pn.: Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w 2023 roku w gminie Międzyrzecz, szczegóły znajdują się w treści ZARZĄDZENIA NR Z-30/2023
 41. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości:
  - wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców (Zarządzenie Nr Z-22/2023),
  - wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieokreślony (Zarządzenie Nr Z-23/2023).
 42. Burmistrz Międzyrzecza, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości:
  - wykazy nieruchomości gruntowych lub ich części przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieokreślony, na rzecz dotychczasowych dzierżawców (Zarządzenie Nr Z-24/2023),
  - wykaz nieruchomości zabudowanych lub ich części przeznaczonych do wynajęcia na czas nieokreślony, na rzecz dotychczasowych najemców (Zarządzenie Nr Z-24/2023).
  Wykazy wywieszone zostały w dniu 17 marca 2023 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1 oraz Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu, ul. Krótka 2.
 43. W celu realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Międzyrzecz Burmistrz Międzyrzecza ogłasza nabór na stanowisko opiekuna świetlicy wsparcia dziennego we wsi Bukowiec. Szczegóły ogłoszenia znajdują się pod linkiem.
 44. Zarządzenie Nr 36/2023 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 28 luty 2023 roku w sprawie wyznaczenia podmiotów, na rzecz których wykonywane są przez nieletnich prace społeczne
 45. INFORMACJA O WYBORACH Na mocy Uchwały NR LXI/604/23 z dnia 24 stycznia 2023 roku Rady Miejskiej w Międzyrzeczu oraz Zarządzenia Nr Z-14/2023 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 7 lutego 2023 r., zarządzono zebrania wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Pniewo.
  Wybory zostaną przeprowadzone zgodnie ze statutem sołeckim uchwalonym na mocy uchwały Nr XXVIII/272/16 z dnia 29 listopada 2016 roku Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.
 46. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany zostaje wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieokreślony na rzecz dotychczasowych dzierżawców (Zarządzenie Nr Z-12/2023 z dnia 2 lutego 2023 r. Załącznik Nr 1).
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 06 lutego 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.miedzyrzecz.pl
 47. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany zostaje wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 10 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (Zarządzenie Nr Z-11/2023 z dnia 2 lutego 2023 r. Załącznik Nr 1).
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 06 lutego 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.miedzyrzecz.pl
 48. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podany został wykaz dotyczący: - nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat (Zarządzenie Nr Z-8/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. Załącznik nr 1). 
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 16 stycznia 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.miedzyrzecz.pl
 49. Burmistrz Międzyrzecza zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuje, że do publicznej wiadomości podany został wykaz:
  - nieruchomości położonych w obrębie 0002 Międzyrzecz, przeznaczonych do zbycia w przetargu nieograniczonym (Zarządzenie Nr Z-5/2023).
  Wykaz wywieszony został na tablicy ogłoszeń od dnia 16 stycznia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz zamieszczono je na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.miedzyrzecz.pl.
 50. INFORMACJA, Burmistrz Międzyrzecza działając na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. 2021 r. poz. 672 ze zm.), zawiadamia, iż w dniu 09 stycznia 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu ul. Rynek 1, wyłożony został na okres 60 dni projekt Uproszczonego Planu Urządzania Lasu wsi Kuligowo na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
  Jednocześnie informuję, że w terminie 30 dni od daty opublikowania niniejszej informacji na stronie https://bip.miedzyrzecz.pl/ właściciele lasu mogą składać w formie pisemnej na adres tut. Urzędu zastrzeżenia i wnioski dotyczące ww. projektu. Uproszczony Plan Urządzania Lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.
  Z projektem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu ul. Rynek 7, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, tj. dnia i godziny wizyty. Telefon kontaktowy: Wydział Gospodarki Mieniem – 95 742 69 42; 95 742 69 47; 95 742 69 61.
 51. Burmistrz Międzyrzecza, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami informuję, że do publicznej wiadomości podany został wykaz dotyczący:
  - nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony (Zarządzenie Nr Z-4/2023 z dnia 05 stycznia 2023 r. Załącznik nr 1).
  Wykaz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń od dnia 05 stycznia 2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu przy ul. Rynek 1 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.miedzyrzecz.pl
 52. W celu realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Międzyrzeczoraz z powodu rezygnacji z pełnienia funkcji opiekuna świetlicy środowiskowej wsparcia dziennego w miejscowości Nietoperek, Burmistrz Międzyrzecza postanawia ogłosić nabór na te stanowiska. Szczegóły w linku ogłoszenia. Oświadczenie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Rzepa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-03 14:38:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-03 14:38:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-20 22:33:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5079 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »