ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 181
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bobowicko dla terenu nad jeziorem
Nr aktu prawnego
LXI/611/23
Status
Obowiązujący
Lp: 182
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
LXI/610/23
Status
Obowiązujący
Lp: 183
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Międzyrzecz porozumienia międzygminnego i przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Działań ZIT (strategii terytorialnej) na lata 2021-2027 dla Świebodzińsko-Międzyrzeckiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego obejmującego gminy: Międzyrzecz, Sulęcin i Świebodzin
Nr aktu prawnego
LXI/609/23
Status
Obowiązujący
Lp: 184
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do zbycia
Nr aktu prawnego
LXI/608/23
Status
Obowiązujący
Lp: 185
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieoznaczony i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów
Nr aktu prawnego
LXI/607/23
Status
Obowiązujący
Lp: 186
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 10 lat i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
LXI/606/23
Status
Obowiązujący
Lp: 187
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Międzyrzeckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul. Krótkiej 2
Nr aktu prawnego
LXI/605/23
Status
Obowiązujący
Lp: 188
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej
Nr aktu prawnego
LXI/604/23
Status
Obowiązujący
Lp: 189
Data podjęcia
2023-01-25
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-10/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 190
Data podjęcia
2023-01-18
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-9/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 191
Data podjęcia
2023-01-13
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
LX/603/23
Status
Obowiązujący
Lp: 192
Data podjęcia
2023-01-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-8/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 193
Data podjęcia
2023-01-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-6/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 194
Data podjęcia
2022-12-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2022
Nr aktu prawnego
Z-164/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 195
Data podjęcia
2023-01-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-7/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 196
Data podjęcia
2023-01-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
Z-5/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 197
Data podjęcia
2022-12-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2022
Nr aktu prawnego
Z-163/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 198
Data podjęcia
2023-01-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
Nr aktu prawnego
Z-4/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 199
Data podjęcia
2023-01-03
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych gminy do zaciągania zobowiązań z tytuły umów, których realizacja w roku 2023 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki
Nr aktu prawnego
Z-2/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 200
Data podjęcia
2023-01-03
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w roku 2023
Nr aktu prawnego
Z-1/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 201
Data podjęcia
2023-01-03
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępnienia sal wiejskich położonych na terenie Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-3/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 202
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2022
Nr aktu prawnego
Z-162/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 203
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
LIX/602/22
Status
Obowiązujący
Lp: 204
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady
Nr aktu prawnego
LIX/601/22
Status
Obowiązujący
Lp: 205
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
LIX/600/22
Status
Obowiązujący
Lp: 206
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
Nr aktu prawnego
LIX/599/22
Status
Obowiązujący
Lp: 207
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej formie wychowania przedszkolnego, a także opłat za pobyt dziecka w tych placówkach ponad ten czas
Nr aktu prawnego
LIX/598/22
Status
Nieobowiązujący
Lp: 208
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków
Nr aktu prawnego
LIX/597/22
Status
Nieobowiązujący
Lp: 209
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody
Nr aktu prawnego
LIX/596/22
Status
Obowiązujący
Lp: 210
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
LIX/595/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji