ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2024-03-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024
Nr aktu prawnego
Z-34/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2024-04-03
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2024-2056
Nr aktu prawnego
LXXVIII/756/24
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024
Nr aktu prawnego
Z-32/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2024-03-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024
Nr aktu prawnego
LXXVII/755/24
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2024-03-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2024-2056
Nr aktu prawnego
LXXVII/754/24
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2024-03-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024
Nr aktu prawnego
LXXVII/753/24
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2024-03-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od zbycia nieruchomości zabudowanej w drodze przetargu
Nr aktu prawnego
LXXVII/752/24
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2024-03-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
LXXVII/751/24
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2024-03-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków
Nr aktu prawnego
LXXVII/750/24
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2024-03-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie warunków udzielania bonifikat od cen nieruchomości gruntowych sprzedawanych ich użytkownikom wieczystym i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
Nr aktu prawnego
LXXVII/749/24
Status
Obowiązujący
Lp: 71
Data podjęcia
2024-03-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz na rok 2024
Nr aktu prawnego
LXXVII/748/24
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2024-03-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy drogą ekspresową S3 i drogą wojewódzką nr 137 w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
LXXVII/747/24
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2024-03-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz dla działek nr ewid. 2279/1, 2279/2 oraz części działki nr ewid. 2279/3 w obrębie ewidencyjnym Kuźnik
Nr aktu prawnego
LXXVII/746/24
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2024-03-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-33/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2024-03-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024
Nr aktu prawnego
Z-29/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2024-03-15
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu ograniczonym
Nr aktu prawnego
Z-31/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2024-03-15
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-30/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2024-03-01
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych oraz zabudowanych lub ich części do wydzierżawienia i wynajęcia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-28/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024
Nr aktu prawnego
Z-27/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2024-02-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
LXXVI/745/24
Status
Obowiązujący
Lp: 81
Data podjęcia
2024-02-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Międzyrzecza
Nr aktu prawnego
LXXVI/744/24
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2024-02-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego
Nr aktu prawnego
LXXVI/743/24
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2024-02-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024
Nr aktu prawnego
LXXVI/742/24
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2024-02-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych
Nr aktu prawnego
LXXVI/741/24
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2024-02-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz oraz określenia granic obwodów tych szkół
Nr aktu prawnego
LXXVI/740/24
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2024-02-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu osłonowego „Wsparcie Seniorów 2024”
Nr aktu prawnego
LXXVI/739/24
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2024-02-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
LXXVI/738/24
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2024-02-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu części nieruchomości zabudowanych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
LXXVI/737/24
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2024-02-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyznania w roku 2024 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
LXXVI/736/24
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2024-02-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
LXXVI/735/24
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji