ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2251
Data podjęcia
2014-04-29
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych zbywanych najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu, a także procentowej stawki od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
Nr aktu prawnego
XLI/361/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2252
Data podjęcia
2014-04-29
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2014-2024
Nr aktu prawnego
XLI/360/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2253
Data podjęcia
2014-04-29
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
XLI/359/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2254
Data podjęcia
2014-04-29
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą "Trasy Rowerowe EuroVelo"
Nr aktu prawnego
XLI/358/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2255
Data podjęcia
2014-04-29
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu
Nr aktu prawnego
XLI/357/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2256
Data podjęcia
2014-04-29
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
uchylająca uchwałę w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu
Nr aktu prawnego
XLI/356/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2257
Data podjęcia
2014-04-29
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Międzyrzecza
Nr aktu prawnego
XLI/355/14
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2258
Data podjęcia
2014-04-29
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
Nr aktu prawnego
XLI/354/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2259
Data podjęcia
2014-04-29
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XLI/353/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2260
Data podjęcia
2014-04-29
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyrzecz oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach towarzystwa budownictwa społecznego
Nr aktu prawnego
XLI/352/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2261
Data podjęcia
2014-04-17
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Programów Działalności typu B i C oraz Rodzinnego Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzyrzeczu na 2014
Nr aktu prawnego
Z-46/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2262
Data podjęcia
2014-04-17
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
Nr aktu prawnego
Z-45/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2263
Data podjęcia
2014-04-14
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-44/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2264
Data podjęcia
2014-04-11
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Nr aktu prawnego
Z-43/2014
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2265
Data podjęcia
2014-04-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieograniczonym
Nr aktu prawnego
Z-42/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2266
Data podjęcia
2014-04-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Nr aktu prawnego
Z-41/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2267
Data podjęcia
2014-04-08
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-40/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2268
Data podjęcia
2014-04-07
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-39/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2269
Data podjęcia
2014-03-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-37/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2270
Data podjęcia
2014-04-02
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 6 lat
Nr aktu prawnego
Z-38/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2271
Data podjęcia
2014-03-26
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-33/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2272
Data podjęcia
2014-03-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie skargi na Dyrektora Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego – Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie
Nr aktu prawnego
XL/351/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2273
Data podjęcia
2014-03-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
XL/350/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2274
Data podjęcia
2014-03-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 6 lat
Nr aktu prawnego
XL/349/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2275
Data podjęcia
2014-03-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Międzyrzecz środków stanowiących fundusz sołecki w 2015 roku
Nr aktu prawnego
XL/348/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2276
Data podjęcia
2014-03-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wniosku do Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego o uzgodnienie projektu statutu muzeum
Nr aktu prawnego
XL/347/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2277
Data podjęcia
2014-03-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
XL/346/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2278
Data podjęcia
2014-03-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
XL/345/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2279
Data podjęcia
2014-03-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Międzyrzecz na lata 2014 - 2015
Nr aktu prawnego
XL/344/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2280
Data podjęcia
2014-03-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Międzyrzecka Karta Rodziny 3+
Nr aktu prawnego
XL/343/14
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji