ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2341
Data podjęcia
2014-05-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego
Nr aktu prawnego
XLII/368/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2342
Data podjęcia
2014-05-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2014 - 2024
Nr aktu prawnego
XLII/367/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2343
Data podjęcia
2014-05-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
XLII/366/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2344
Data podjęcia
2014-05-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
o zmianie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok
Nr aktu prawnego
XLII/365/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2345
Data podjęcia
2014-05-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
XLII/364/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2346
Data podjęcia
2014-05-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Nietoperek
Nr aktu prawnego
XLII/363/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2347
Data podjęcia
2014-05-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej oraz zmianę terminu współużytkowania wieczystego
Nr aktu prawnego
Z-59/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2348
Data podjęcia
2014-05-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-58/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2349
Data podjęcia
2014-05-23
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkoli i szkół
Nr aktu prawnego
Z-57/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2350
Data podjęcia
2014-05-20
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-56/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2351
Data podjęcia
2014-05-19
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika i pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
Nr aktu prawnego
Z-55/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2352
Data podjęcia
2014-05-15
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-54/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2353
Data podjęcia
2014-05-14
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych i uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej
Nr aktu prawnego
Z-53/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2354
Data podjęcia
2014-05-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieograniczonym
Nr aktu prawnego
Z-52/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2355
Data podjęcia
2014-05-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej
Nr aktu prawnego
Z-51/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2356
Data podjęcia
2014-05-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej
Nr aktu prawnego
Z-50/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2357
Data podjęcia
2014-05-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Nr aktu prawnego
Z-49/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2358
Data podjęcia
2014-05-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w przetargu nieograniczonym na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-48/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2359
Data podjęcia
2014-04-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-47/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2360
Data podjęcia
2014-04-29
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Nr aktu prawnego
XLI/362/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2361
Data podjęcia
2014-04-29
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych zbywanych najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu, a także procentowej stawki od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych
Nr aktu prawnego
XLI/361/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2362
Data podjęcia
2014-04-29
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2014-2024
Nr aktu prawnego
XLI/360/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2363
Data podjęcia
2014-04-29
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
XLI/359/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2364
Data podjęcia
2014-04-29
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą "Trasy Rowerowe EuroVelo"
Nr aktu prawnego
XLI/358/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2365
Data podjęcia
2014-04-29
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu
Nr aktu prawnego
XLI/357/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2366
Data podjęcia
2014-04-29
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
uchylająca uchwałę w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu
Nr aktu prawnego
XLI/356/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2367
Data podjęcia
2014-04-29
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Międzyrzecza
Nr aktu prawnego
XLI/355/14
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2368
Data podjęcia
2014-04-29
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
Nr aktu prawnego
XLI/354/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2369
Data podjęcia
2014-04-29
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XLI/353/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2370
Data podjęcia
2014-04-29
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyrzecz oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach towarzystwa budownictwa społecznego
Nr aktu prawnego
XLI/352/14
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji