Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku

Szczegóły informacji

Statut zakładu budżetowego MOSiW

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-17 19:48:01 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Załącznik
do Uchwały nr X/101/03
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 28 października 2003 r.
 
STATUT
 
Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Zakład budżetowy pod nazwą Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu zwany dalej MOS i W, działa w oparciu o:
 
 1. Ustawę z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p. zm.)
 1.  Ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2003 r. – Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)
 1. Niniejszy statut.
§ 2
MOS i W jest jednostką organizacyjną Gminy Międzyrzecz.
§ 3
Siedziba MOS i W mieści się w Międzyrzeczu, Os Kasztelańskie 8A.
 
ROZDZIAŁ II
Cel i przedmiot działania
§ 4
Celem działania MOS i W jest realizacja zadań ustawowych Gminy w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
 
§ 5
Do zadań MOS i W należy w szczególności:
 1. propagowanie i popularyzowanie kultury fizycznej, turystyki, rekreacji i wypoczynku,
 2. prowadzenie Ośrodka Wypoczynkowego w Głębokiem – organizowanie właściwego, bezpiecznego wypoczynku, zabezpieczenie mienia niezbędnego do funkcjonowania Ośrodka,
 3. gospodarowanie obiektami turystycznymi, wypoczynkowymi i rekreacyjnymi przekazanymi przez Gminę w zarząd MOS i W,
 4. prowadzenie wypożyczalni sprzętu wodnego,
 5. udostępnianie obiektów i sprzętu osobom, instytucjom, organizacjom i podmiotom na realizację przedsięwzięć,
 6. organizacja gminnych zawodów sportowych, turystycznych i rekreacyjnych,
 7. realizacja innych zadań własnych Gminy z zakresu kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki;
§ 6
Burmistrz może nałożyć na MOSiW obowiązek realizacji dodatkowych zadań, jeżeli ich treść jest zgodna z profilem działalności zakładu.
§ 7
 MOS i W może także realizować inne zadania polegające m. in. na wynajmowaniu lub wydzierżawianiu powierzonych mu gminnych ruchomości lub nieruchomości oraz prowadzić inną działalność gospodarczą związaną z zadaniami przewidzianymi w § 5.
 
ROZDZIAŁ III
Organizacja MOS i W.
§ 8
 1.  MOS i W kieruje Dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza.
 1. Burmistrz wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za pracodawcę w stosunku do Dyrektora MOS i W.
 2. Dyrektor MOS i W jest „Pracodawcą” w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy w stosunku do zatrudnionych w zakładzie pracowników.
§ 9
 1. yrektor jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie MOS i W oraz jego wyniki.
 2. Zakres obowiązków i uprawnień Dyrektora określa Burmistrz, zaś sprawy w których, samodzielnie składa oświadczenia woli w imieniu Gminy określa pisemne pełnomocnictwo  udzielone przez Burmistrza.
 3. Do dokonania czynności przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa wymagana jest odrębna zgoda Burmistrza.
§ 10
 1.  Strukturę MOS i W oraz wewnętrzną organizację określa Regulamin organizacyjny nadany przez Burmistrza.
 1. Zmiany do Regulaminu organizacyjnego wprowadza Dyrektor po zatwierdzeniu ich przez Burmistrza.
 2. Zasady wynagradzania pracowników MOS i W regulują odrębne przepisy. Regulamin premiowania pracowników MOS i W podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza.
 
ROZDZIAŁ IV
Gospodarka finansowa i mienie MOS i W
 
§ 11
MOS i W jest zakładem budżetowym finansowanym w trybie i na zasadach określonych w niniejszym statucie oraz w ustawie  z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2003 r. – Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.).
 
§ 12
 1. Podstawą gospodarki finansowej MOS i W jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.
 2. Wytyczne do ustalenia normatywu zapasów materiałowych ustalane są przez Burmistrza.
 3. Projekt rocznego planu finansowego Dyrektor MOS i W przedkłada Burmistrzowi do zatwierdzenia na każdy rok kalendarzowy w terminie i na zasadach określonych w przepisach dotyczących procedury uchwalania budżetu.
§ 13
 1. Przychodami MOS i W są środki uzyskane z:
  1. dzierżaw, najmu i prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w § 5, 6, 7 oraz z organizowanych imprez, udostępnianych obiektów, wypożyczanego sprzętu i innych świadczonych usług.
  2. dotacji z budżetu Gminy.
 2. Uzasadnione wydatki przewyższające przychody własne MOS i W pokrywane są dotacją z budżetu Gminy, przy czym łącznie dotacje z wyłączeniem dotacji inwestycyjnych nie mogą przekroczyć 50% wydatków MOS i W.
§ 14 
Burmistrz ustala zakres odpłatnych usług MOS i W oraz wysokość tych opłat. W tym celu Dyrektor MOS i W przedkłada Burmistrzowi niezbędne informacje na piśmie oraz projekt cennika wraz z projektem ( uchwały/zarządzenia) w terminie do 15 września każdego roku, a także wtedy, kiedy postanowi o tym Burmistrz.
 
§ 15
 1. MOS i W posiada odrębny rachunek bankowy.
 2. Z rachunku bankowego można dokonywać wypłat do wysokości środków zgromadzonych na tym rachunku.
§ 16
 1. MOS i W gospodaruje wydzielonym mieniem komunalnym Gminy Międzyrzecz.
 2. Do mienia komunalnego stosuje się postanowienia ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p. zm.)
 
ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe
 
§ 17
 
Nadzór nad działalnością MOS i W oraz pracą Dyrektora sprawuje Burmistrz Międzyrzecza.
 
§ 18 
Łączenie, podział, likwidacja i reorganizacja MOS i W należy do Rady Miejskiej.
 
§ 19 
MOS i W używa stempla o treści:
 
Międzyrzecki Ośrodek
Sportu i Wypoczynku
w Międzyrzeczu
os. Kasztelańskie 8A
66 – 300 Międzyrzecz
tel.: (095) 742 23 35
NIP: 596-162-52-12
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Rzepa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Rzepa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-17 19:47:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-17 19:48:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-17 19:48:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6026 raz(y)