Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ośrodek Pomocy Społecznej

Szczegóły informacji

Informacje ogólne

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-17 20:01:48 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Wojska Polskiego 13 B
66-300 Międzyrzecz
tel.: (095) 742 78 27
tel.fax : (095) 742 78 21
BIP: http://www.ops-miedzyrzecz.ires.pl/
www: http://miedzyrzecz.naszops.pl
Pozostałe telefony:

Dyrektor - 95 742 78 26
Księgowość - 95 742 78 24
Świadczenia rodzinne - 95 742 78 29
Zaliczka alimentacyjna - 95 742 78 38
Sekcja świadczeń - 95 742 78 33
Dodatki mieszkaniowe - 95 742 78 34
Pracownicy socjalni:
pokój nr 3 - 95 742 78 25
pokój nr 8 - 95 742 78 19
pokój nr 9 - 95 742 78 12
pokój nr 10 - 95 742 78 15
 
Dyrektor:
Agnieszka Czaczkowska

 
Godziny otwarcia:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu urzęduje od poniedziałku do piątku w godzinach 700 - 1500.

Cele pomocy społecznej:
 • Celem pomocy społecznej, będącej instytucją polityki społecznej państwa, jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
 • Celem pomocy społecznej jest także zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
 • Celem pomocy społecznej jest także zapobieganie powstawania trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin.
Prawo  do  świadczeń  z  pomocy  społecznej,  jeżeli  umowy  międzynarodowe  nie  stanowią  inaczej,  przysługuje :
 • osobom  posiadającym  obywatelstwo  polskie  mającym  miejsce  zamieszkania  i  przebywającym  na  terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcom  mającym  miejsce  zamieszkania  i  przebywającym  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  posiadającym  zezwolenie  na  osiedlenie  się,  zgodę  na  pobyt  tolerowany  lub  status  uchodźcy  nadany  w  Rzeczypospolitej  Polskiej:
 • obywatelom  państw  członkowskich  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  przebywającym  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  którzy  uzyskali  zezwolenie  na  pobyt.
Prawo  do  świadczeń  pieniężnych  z  pomocy  społecznej  przysługuje :
 1. osobie  samotnie  gospodarującej,  której  dochód  nie  przekracza  kwoty  634 zł,
 2. osobie  w  rodzinie,  w  której  dochód  na  osobę  nie  przekracza  kwoty  514 zł,
przy  jednoczesnym  wystąpieniu  co  najmniej  jednego  z  powodów :  ubóstwa , sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa  lub  wielodzietności,  bezradności w sprawach  opiekuńczo-wychowawczych  i  prowadzenia  gospodarstwa  domowego,  zwłaszcza  w  rodzinach  niepełnych  lub  wielodzietnych,  braku  umiejętności  w  przystosowaniu  do  życia  młodzieży  opuszczającej  placówki  opiekuńczo-wychowawcze,  trudności  w  integracji  osób,  które  otrzymały  status  uchodźcy,  trudności  w  przystosowaniu  do  życia  po  zwolnieniu  z  zakładu  karnego,  alkoholizm  lub  narkomania,  zdarzenia  losowe  i  sytuacje  kryzysowe,  klęski  żywiołowe  lub  ekologiczne. 
                Wartość  dochodu  odpowiadające  dochodowi  miesięcznemu  z  1  hektara  przeliczeniowego,  która  istotna  jest  przy  ustalaniu  uprawnień  rolników  i  ich  rodzin  do  świadczeń  z pomocy  społecznej  wynosi 194 zł.
Zasady udzielania pomocy społecznej
Potrzeby osoby i rodziny korzystającej z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.
Potrzebujący wsparcia mogą zgłosić się osobiście, telefonicznie lub złożyć pisemny wniosek w biurze Ośrodka. Zgłoszenia może również dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą osoby zainteresowanej.
Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wymaga przeprowadzenia uprzednio wywiadu środowiskowego (rodzinnego) przez pracownika socjalnego. Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania lub w miejscu stałego bądź czasowego pobytu osoby ubiegającej się o świadczenie. W trakcie przeprowadzania wywiadu pracownik socjalny może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia.  W  celu  określenia  sposobu  współdziałania  w  rozwiązywaniu  problemów  osoby  lub  rodziny  znajdującej  się  trudnej  sytuacji  życiowej  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  zawiera  kontrakt  socjalny  z  tą  osobą  lub  rodziną.
Ograniczenie świadczeń pomocy społecznej do niezbędnego minimum lub  odmowa ich przyznania może nastąpić w razie stwierdzenia marnotrawstwa przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia bądź też marnotrawstwa własnych zasobów materialnych.
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Brak współudziału a także nie uzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania lub  wstrzymania  świadczeń  pieniężnych  z  pomocy  społecznej.
W  razie  wystąpienia  rażących  dysproporcji  między  wysokością  dochodu  udokumentowaną  a  rzeczywistą  sytuacją  majątkową  stwierdzoną  przez  pracownika  socjalnego,  kierownik  ośrodka  pomocy  społecznej  może  odmówić  przyznania  świadczenia  z  pomocy  społecznej.
Osoby  i  rodziny  korzystające  ze  świadczeń  pomocy  społecznej  są  obowiązane  poinformować  właściwy  organ  o  każdej  zmianie  w  ich  sytuacji osobistej  i  majątkowej,  która  wiąże  się  z  podstawą  do  przyznania   świadczeń.
Należności  z  tytułu  wydatków  na  świadczenia  pomocy  społecznej  oraz  nienależnie  pobranych  świadczeń  podlegają  ściągnięciu  przymusowemu  w  trybie  przepisów  o  postępowaniu  egzekucyjnym  w  administracji. Świadczenia  nienależnie  pobrane  podlegają  zwrotowi  niezależnie  od  dochodu  rodziny.
Świadczenia  i  usługi  pomocy  społecznej :
 • Zasiłek  stały.
 • Zasiłek  okresowy. 
 • Zasiłek  celowy  i  specjalny  zasiłek  celowy.
 • Pomoc  dla  rodzin  zastępczych.
 • Pomoc  na  usamodzielnienie  oraz  na  kontynuowanie  nauki.
 • Świadczenie  pieniężne  na  utrzymanie  i  pokrycie  wydatków  związanych  z  nauką języka  polskiego  dla  uchodźców.
 • Praca  socjalna.
 • Sprawienie  pogrzebu.
 • Poradnictwo  specjalistyczne.
 • Schronienie.
 • Posiłek.
 • Niezbędne  ubranie.
 • Usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze w  miejscu  zamieszkania.
Podstawa  prawna :
Ustawa  z  dnia  12  marca  2004 r.  o  pomocy  społecznej (Dz.U.  z  dn.  15.04.2004 r.  Nr 64,  poz.593).
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

DOMY   POMOCY  SPOŁECZNEJ
                Ośrodek  Pomocy  Społecznej  przyjmuje  wnioski  o  przyjęcie  do  Domu  Pomocy  Społecznej,  kwalifikuje  osoby  zainteresowane umieszczeniem  w takim  domu,  podejmuje  decyzje  o  skierowaniu  do  Domu  Pomocy  Społecznej  i  ustala  opłatę  za  pobyt  w  takim  domu. 
Pobyt  w  Domu  Pomocy  Społecznej  jest  odpłatny.  Obowiązani  do  wnoszenia  opłaty  za  pobyt  w  domu  pomocy  społecznej  są  w  kolejności :
                -  mieszkaniec  domu,
                -  małżonek,
                -  gmina,  z  której  osoba  została  skierowana  do  domu  pomocy  społecznej,
                -  w/w  osoby  i  gmina  nie  mają  obowiązków  ponoszenia  opłat,  jeżeli 
                   mieszkaniec  domu  ponosi  100 %  kosztów  swojego  pobytu  w  DPS.
Podstawa  prawna :
Ustawa  z  dnia  12  marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z  2004 r.  Nr 64,  poz. 593 ).
 
 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
ul. Spacerowa
66-300 Międzyrzecz
tel. (0-95)  742-91-72
                Środowiskowy  Dom  Samopomocy  przeznaczony  jest  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  z  terenu  miasta  i  gminy  Międzyrzecz.
Oferuje  terapię  i  rehabilitację  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  w  kierunku  poprawy  jakości  życia  codziennego  i  funkcjonowania  w  społeczności.
                Zapewnia  w  miarę  możliwości  kompleksowe  wsparcie  osobom  niepełnosprawnym  intelektualnie  poprzez :
·          ochronę  godności  osobistej,
·          poczucie  intymności,
·          niezależność  dostosowaną  do  poziomu  sprawności,
·          rozwój  osobowości,
·          możliwość  dokonywania  wyborów,
·          bezpieczeństwo,
·          swobodne  kontakty  ze  środowiskiem  lokalnym,
·          rehabilitację  społeczną
Proponuje  uczestnictwo  w  zajęciach :
·          z  zakresu  samoobsługi,
·          plastycznych,
·          kulinarnych,
·          relaksyjno  gimnastycznych,
·          umuzykalniajacych,
·          dydaktycznych,
·          dziewiarskich.
Zapraszamy  od  poniedziałku  do  piątku  w  godzinach  od  7.00  do  15.00
 
ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
ul. Spacerowa 1
66-300 Międzyrzecz
tel.  (095)  742-91-72
Świetlica  Środowiskowa  przeznaczona  jest  dla  dzieci  i  młodzieży  szkolnej.
      Oferujemy  następujące  zajęcia :
·          komputerowe,
·          plastyczne,
·          modelarskie,
·          sportowe,
·          gry  i  zabawy,
·          pomoc  w  odrabianiu  lekcji  itp.
Zapraszamy  dzieci  i  młodzież  od  poniedziałku  do  piątku  w  godzinach  od  7.00  do  15.00
 
DOM   CHRONIONEJ  STAROŚCI
Kęszyca  Leśna  27
66-300  Międzyrzecz
tel. (095)  741 82 23
opiekun - godziny  pracy  9.30 – 16.30

21  mieszkań  w  budynku  przystosowanym - według  zapis  z  uchwały  dla  emerytów  i  rencistów  którzy  ukończyli  55  lat  życia  albo  osób  niepełnosprawnych  poruszających  się  na  wózkach  inwalidzkich.
Podstawa  prawna :
Uchwała  Rady  Miejskiej  w  Międzyrzeczu  z  dnia  26.03.2003 r. (Dziennik  Urzędowy  woj. Lubuskiego  nr  43  z  2002 r  poz.  549).

Akapit nr 3 - brak tytułu

DODATKI   MIESZKANIOWE
Dodatki  mieszkaniowe  są  wypłacane  mieszkańcom  miasta  i  gminy  Międzyrzecz  którzy  spełniają  warunki  ustawy  o dodatkach  mieszkaniowych.
Przepisy ogólne
Ustawa z 21 czerwca 2001 (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.) reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości, finansowania i wypłacania dodatków mieszkaniowych. Otrzymanie takiego dofinansowania zależy od powierzchni mieszkania, uzyskiwanych dochodów i tytułu, na podstawie którego zajmujemy lokal.
Komu dodatek
Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
-       najemcom podnajemcom lokali mieszalnych,
-       członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkujących na podstawie spółdzielczego 
        prawa do lokalu  mieszkalnego,
-       osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i
        właścicielom lokali  mieszkalnych,
-       innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i 
        ponoszącym wydatki  związane z jego zajmowaniem (zakładowe),
-       osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na
        przysługujący im lokal  zamienny lub socjalny.
Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany  jest na 6 miesięcy , licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
Nie przyznaje się ulgi na pokrycie ewentualnych zaległości w opłatach. Dodatek jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca na konto zarządców budynków, a tylko w określonych sytuacjach do rąk zainteresowanych gospodarstw domowych.
Dodatek mieszkaniowy (lub jego część) wypłacona jest do rąk osoby, której przyznano dodatek mieszkaniowy tylko w następujących okolicznościach:
-          uprawnionym właścicielom domów jednorodzinnych,
-          uprawnionym gospodarstwom domowym w domach wielorodzinnych, jeśli w
           mieszkaniu nie ma  centralnego ogrzewania lub centralnie ogrzewanej wody.
-          lokatorzy mieszkań bez c.o. lub c.w. część dodatku, która odpowiada
           procentowemu udziałowi wydatków  za ogrzewanie mieszkania i ogrzewanie wody
           w ogólnych wydatkach za mieszkanie.
Liczy  się dochód
Jednym z warunków otrzymania dodatku mieszkaniowego jest posiadany niski dochód .W bieżącym roku dodatek może zostać przyznany, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, liczony w ciągu 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dodatek, nie przekroczy 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (tj. 984,51 zł.) lub 125%. tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (tj. 703,22 zł.).
Dochód stanowią wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe , chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
Do dochodów zalicza się dochody z tytułu:
-          pracy, działalności gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło,
-          zasiłków rodzinnych i wychowawczych,
-          pomocy bezzwrotnej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na pokrycie
           wydatków na  mieszkanie,
-          prowadzenia gospodarstwa rolnego: dochód ten ustala się z zastosowaniem 
           hektarów przeliczeniowych  wg zasad określonych w przepisach o podatku rolnym,
-          alimentów, stypendiów, pomocy z tyt. wychowywania dzieci w rodzinie zastępczej,
-          dywidend i innych periodycznie uzyskiwanych dochodów (wynajmu, dzierżawy
           nieruchomości,  wykonywania wolnych zawodów).
Do dochodu nie wlicza się : dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.
Powierzchnia mieszkalna
Uzyskanie dodatku mieszkaniowego jest również uzależnione od normatywnej powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. W przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać: 35 m2 – dla 1 osoby, 40 m2 – dla 2 osób, 45 m2 – dla 3 osób, 55m2 – dla 4 osób, 65m2 – dla 5 osób, 70m2 – dla 6 osób. Jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje więcej osób, dla każdej kolejnej osoby powierzchnie normatywną zwiększa się 5m2. Powierzchnię tą powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna, która porusza się na wózku lub taka osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
Przyznanie niepełnosprawnemu prawa do dodatkowego pokoju orzeka powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30 % (lub o 50 % –jeśli pokoje i kuchnia zajmują nie więcej niż 60 % powierzchni użytkowej mieszkania).
Wydatki na mieszkanie
Przy obliczaniu wysokości dodatku mieszkaniowego brane są pod uwagę wydatki ponoszone w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego przez osobę ubiegającą się o dodatek. W grę wchodzą tu świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe takie jak: czynsz, opłaty za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego – należy przez to rozumieć opłaty za dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych.
Zaliczki płacone przez właścicieli lokali mieszkalnych na koszty związane z nieruchomością wspólną, świadczenia związane z eksploatacją domu jednorodzinnego (z wyłączeniem podatku od nieruchomości oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu).
W przypadku czynszu wolnego wysokość wydatków do celów obliczania dodatku mieszkaniowego przyjmuje się według umów. Dotyczy to również wydatków uiszczanych za podnajem osobie fizycznej. Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu, który nie wchodzi w skład mieszkaniowego zasobu gminy, wówczas do jej wydatków mieszkaniowych, na podstawie których obliczany jest dodatek, zalicza się:
-          wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w
           ramach czynszu, lecz wyłącznie w wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla
           danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy,
-          opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym, gdyby 
           lokal ten wchodził w skład tego zasobu.
Osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego może również otrzymać ryczałt na zakup opału (który stanowi część dodatku), jeżeli w mieszkaniu nie ma instalacji grzewczej, instalacji ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem.
Wysokość dodatku mieszkaniowego
Do podstawy obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki, w wysokości 90% naliczonych i ponoszonych wydatków.
Wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem, nie może przekraczać 70 % wydatków poniesionych na lokal.
Wysokość ulgi mieszkaniowej  stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu, a wydatkami poniesionymi przez osobę otrzymującą ulgę.
Jeżeli średni miesięczny dochód będzie równy lub wyższy od 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, wówczas dla celów obliczania dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki poniesione przez osobę otezymującą dodatek w wysokości:
-          20 % dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym,
-          15 % dochodów gospod. domowego - w gospod. 2-4 osobowym,
-          12 % dochodów gospod. domowego - w gospod. 5 osobowym i większym.
Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeśli byłby on niższy niż 2 % kwoty najniższej emerytury (tj. 11,25zł).
Jeżeli w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku mieszkaniowego zmienią się dane zawarte we wniosku lub deklaracji, nie mają one wpływu na wysokość wypłacanej ulgi.
W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W wypadku uregulowania należności w terminie określonym wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.
Zarządca domu zalicza dodatek mieszkaniowy na poczet należnych opłat za zajmowany lokal mieszkalny.
Wniosek o dodatek
           Problematyka dodatków mieszkaniowych została w całości oddana  gminie, której finansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych jest  zadaniem własnym.  Dodatek mieszkaniowy przyznaje się  w drodze decyzji administracyjnej. Rada Miejska podejmując uchwałę  wprowadziła świadczenie, którego przepisy prawne i procedury dotyczące przyznania ulgi mieszkaniowej  realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w  Międzyrzeczu  przy ulicy Staszica. Obsługująca komórka naliczania dodatków  mieszkaniowych przyjmuje interesantów w dni robocze   (tel.741-2728).
Wniosek o dodatek mieszkaniowy (wg wzoru z rozporządzenia RM) składa  główny najemca lub jej współmałżonek. Jest to konieczne ze względu na  osobistą odpowiedzialność karną prawdziwości oświadczeń zawartych  we  wniosku o dodatek i w oświadczeniu o dochodach gospodarstwa domowego.
 
Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji  o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.
         Osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego powinna złożyć wniosek  (już potwierdzony przez zarządcę budynku), dołącza deklarację o dochodach  gospodarstwa domowego za 3 miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku
(z podłączonymi zaświadczeniami o dochodach osób stale zamieszkujących).
Właściciel domu jednorodzinnego powinien dołączyć do wniosku dokumenty  potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego  budynku.
          Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna zostać wydana  w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Przy powtórnym wniosku  o dodatek mieszkaniowy należy pamiętać o  terminie złożenia skompletowanego wniosku z prawie miesięcznym wyprzedzeniem wygasającej przyznanej decyzji  (do 15-go dnia każdego m-ca).
          Organ przyznający dodatki mieszkaniowe przeprowadza wywiad  środowiskowy, który może ustalić, że pomimo niskich dochodów wykazanych  w złożonej deklaracji faktyczny stan majątkowy wnioskodawcy i innych  członków gospodarstwa domowego nie uzasadnia przyznania mu pomocy  finansowej na wydatki mieszkaniowe.
 
ŚWIADCZENIA RODZINNE
Świadczenia  rodzinne  przysługują :
 • Obywatelom  polskim.
 • Cudzoziemcom  posiadającym  obywatelstwo  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego.
 • Cudzoziemcom  przebywającym  na  terytorium  Rzeczpospolitej  Polskiej,  posiadającym  status  uchodźcy  lub  zezwolenie  na  osiedlenie  się  w  Rzeczpospolitej  Polskiej.
 • Prawo  do  świadczeń  rodzinnych  ustala  się,  począwszy  od  miesiąca,  w  którym  wpłynął  wniosek  z  prawidłowo  wypełnionymi  dokumentami,  do  końca  okresu  zasiłkowego. 
 • Wstrzymuje  się  wypłatę  świadczeń  rodzinnych,  jeżeli  osoba  wnioskująca  o  zasiłek  rodzinny  odmówi  lub  nie  udzieli  w  wyznaczonym  terminie,  wyjaśnień  co  do  okoliczności  mających  wpływ  na  prawo   do  świadczeń  rodzinnych.
 • Osoba,  która  pobrała  nienależnie  świadczenia  rodzinne,  jest  obowiązana  do  ich  zwrotu,
Świadczeniami  rodzinnymi  są:
 • Zasiłek  rodzinny  oraz  dodatki  do  zasiłku  rodzinnego. 
 • Świadczenia  opiekuńcze:
  • zasiłek  pielęgnacyjny,
  • świadczenie  pielęgnacyjne.

Zasiłek  rodzinny  i  dodatki  do  zasiłku  rodzinnego.
Zasiłek  rodzinny  ma  na  celu  częściowe  pokrycie  wydatków  na  utrzymanie  dziecka.
Prawo  do  zasiłku  rodzinnego  i  dodatków  do  tego  zasiłku  przysługuje:
 • rodzicom,  jednemu  z  rodziców  albo  opiekunowi  prawnemu  dziecka,
 • opiekunowi  faktycznemu  dziecka,
 • osobie  uczącej  się.
 • Zasiłek  rodzinny  przysługuje  osobom,  jeżeli  dochód  rodziny  w  przeliczeniu  na  osobę  albo  dochód  osoby  uczącej  się  nie  przekracza  kwoty  504  zł.
 • W  przypadku  gdy  członkiem  rodziny  jest  dziecko  legitymujące  się  orzeczeniem  o  niepełnosprawności lub  orzeczeniem  o  umiarkowanym  albo  o  znacznym  stopniu  niepełnosprawności,  zasiłek  rodzinny  przysługuje,  jeżeli  dochód  rodziny  w  przeliczeniu  na  osobę  albo  dochód  osoby  uczącej  się  nie  przekracza  kwoty  583  zł.
 • W  przypadku  gdy  rodzina  lub  osoba  ucząca  się  utrzymuje  się  z  gospodarstwa  rolnego,  przyjmuje  się,  że  miesięczny  dochód  z  1  hektara  przeliczeniowego  odpowiada  50 %,  kwoty  kryterium  dochodowego na  członka  rodziny.
Do  zasiłku  rodzinnego  przysługują  następujące  dodatki :
 • urodzenia  dziecka,
 • opieki  nad  dzieckiem  w  okresie  korzystania  z  urlopu  wychowawczego,
 • samotnego  wychowywania  dziecka  i  utraty  prawa  do  zasiłku  dla  bezrobotnych  na  skutek  upływu  ustawowego  okresu  jego  pobierania,
 • samotnego  wychowywania  dziecka,
 • kształcenia  i  rehabilitacji  dziecka  niepełnosprawnego,
 • rozpoczęcia  roku  szkolnego,
 • podjęcia  przez  dziecko  nauki  w  szkole  poza  miejscem  zamieszkania,

Zasiłek  rodzinny  przysługuje  osobom  do  ukończenia  przez  dziecko :
 • 18  roku  życia, 
 • nauki  w  szkole,  jednak  nie  dłużej  niż  do  ukończenia  21  roku  życia,
 • 24  roku  życia,  jeżeli  kontynuuje  naukę  w  szkole  wyższej  i  legitymuje  się   orzeczeniem  o  umiarkowanym  albo  znacznym  stopniu  niepełnosprawności.
Zasiłek  rodzinny  nie  przysługuje,  jeżeli  dziecko :
 • przebywa  w  instytucji  zapewniającej  całodobowe  utrzymanie  lub  w  rodzinie  zastępczej,
 • pozostaje  w  związku  małżeńskim.
 

Akapit nr 4 - brak tytułu

Świadczenie  opiekuńcze.
 
Zasiłek  pielęgnacyjny  przyznaje  się  w  celu  częściowego  pokrycia  wydatków  wynikających  z  konieczności  zapewnienia  osobie  niepełnosprawnej  opieki  i  pomocy  innej  osoby  w  związku  z  niezdolnością  do  samodzielnej  egzystencji.
 
Zasiłek  pielęgnacyjny  przysługuje :
 
·     niepełnosprawnemu  dziecku,
·     osobie  niepełnosprawnej  w  wieku  powyżej  16  roku  życia  legitymującej  się  orzeczeniem  o  znacznym  stopniu  niepełnosprawności,
·     osobie,  która  ukończyła  75  lat.
·     zasiłek  pielęgnacyjny  przysługuje  osobie  niepełnosprawnej  w  wieku  powyżej  16  roku  życia 
      legitymującej  się  orzeczeniem  o  umiarkowanym  stopniu  niepełnosprawności,  jeżeli  niepełnosorawność powstała  w  wieku  do  ukończenia  21  roku  życia.
   
 
Świadczenie  pielęgnacyjne
 
Świadczenie  pielęgnacyjne  z  tytułu  rezygnacji  z  zatrudnienia  lub  innej  pracy  zarobkowej  w  związku  z  koniecznością  opieki  nad  dzieckiem  przysługuje  matce  lub  ojcu,  opiekunowi  faktycznemu  dziecka  albo  opiekunowi  prawnemu  dziecka,  jeżeli  nie  podejmuje  lub  rezygnuje  z  zatrudnienia  lub  innej  pracy  zarobkowej  w  celu  sprawowania  opieki  nad  dzieckiem  legitymującym  się  orzeczeniem  o  niepełnosprawności.
Postępowanie  w  sprawach  przyznawania  i  wypłacania  świdczeń  rodzinnych.
Ustalenie  prawa  do  świadczeń  rodzinnych  oraz  ich  wypłata  następują  na  wniosek  małżonków,  jednego  z  małżonków,  rodziców,  jednego  z  rodziców,  opiekuna  faktycznego  dziecka,  opiekuna  prawnego  dziecka,  osoby  uczącej  się,  pełnoletniej  osoby  niepełnosprawnej  lub  innej  osoby   upoważnionej  do  reprezentowania  dziecka  lub  pełnoletniej  osoby  niepełnosprawnej.
Do  wniosku  należy  dołączyć :
 • zaświadczenie  o  dochodzie  podlegającym  opodatkowaniu  podatkiem  dochodowym  od  osób  fizycznych  na  zasadach  ogólnych  każdego  członka  rodziny,  wydane  przez  właściwy  urząd  skarbowy.
 • zaświadczenie  lub  oświadczenie  dokumentujące  wysokość  innych  dochodów,
 • dokument  stwierdzający  wiek  dziecka,
 • orzeczenie  o  niepełnosprawności  lub  o  stopniu  niepełnosprawności,
 • prawomocny  wyrok  sądu  rodzinnego  stwierdzający  przysposobienie  lub  zaświadczenie  sadu  rodzinnego  lub  ośrodka  adopcyjno-opiekuńczego  o  prowadzonym  postępowaniu  sądowym  w  sprawie  o  przysposobienie  dziecka.
 • prawomocny  wyrok  sądu  rodzinnego  orzekający  rozwód  lub  separację.
 • orzeczenie  sadu  rodzinnego  o  ustaleniu  opiekuna  prawnego  dziecka,
 • zaświadczenie  o  uczęszczaniu  dziecka  do  szkoły  lub  szkoły  wyższej,
 • zaświadczenie  z  urzędu  pracy  o  braku  propozycji  zatrudnienia  lub  innej  pracy  zarobkowej  dla  osoby  ubiegającej  się  o  dodatek  z  tytułu  samotnego  wychowywania  dziecka  i  utraty  prawa  do  zasiłku  dla  bezrobotnych  na  skutek  upływu  ustawowego  okresu  jego  pobierania,
 • zaświadczenie  pracodawcy  o  terminie  urlopu  wychowawczego  i  okresie  na  jaki  został  udzielony, oraz  o  okresach  zatrudnienia.
 
 
Zobacz także:
- Statut
- Uchwała w sprawie reorganizcji OPS
Podstawa  prawna :
Ustawa  z  dnia  28  listopada 2003 r. o świadczeniach  rodzinnych (Dz.U. z  2003 r.  Nr 228,  poz. 2255 ).
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Rzepa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Rzepa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-17 20:01:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-17 20:01:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-24 23:39:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
41711 raz(y)