ˆ

Organizacje pozarządowe

Szczegóły informacji

Zarządzenie Nr 12/2021 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia Regulaminu postępowania Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Międzyrzecz w 2021 roku

Informacja ogłoszona dnia 2021-01-29 19:03:25 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
Zarządzenie Nr 12/2021
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 28 stycznia 2021 r.
 
w sprawie określenia Regulaminu postępowania Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Międzyrzecz w 2021 roku.
 
Na podstawie § 30 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Międzyrzecz (DZ. URZ. WOJ. LUB z 2013 r. poz. 2234) oraz § 14-16 uchwały Nr XXVI/230/20 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 1. Wprowadza się Regulamin dotyczący zasad działania Komisji Konkursowej w trakcie otwartego konkursu ofert, mającego na celu wyłonienie podmiotów, które złożyły najkorzystniejsze oferty na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego.
 2. Skład Komisji Konkursowej wyłaniany jest na podstawie odrębnego zarządzenia.
 
§ 2.
 1. Komisja pracuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXVI/230/20 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
 2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez Burmistrza Międzyrzecza Członek Komisji.
 3. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona Sekretarza.
 4. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału Oferentów. Termin i miejsce posiedzenia Komisji wskazuje Przewodniczący.
 5. Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy pełnego składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
 6. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.
 7. Komisja dokonuje otwarcia ofert w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Komisji, w obecności co najmniej połowy składu powołanej Komisji.
 8. Komisja sprawdza czy oferty spełniają wymogi określone w ogłoszeniu w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2021 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 25 stycznia 2021 roku.
 9. Po dokonaniu oceny formalnej Członkowie Komisji dokonują oceny merytorycznej, według kryteriów określonych w ustawie i ogłoszeniu:
  1) ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (0-10 pkt),
  2) ocena rodzaju i celowości przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji (0-10 pkt),
  3) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Oferent będzie realizować zadanie publiczne (0-10 pkt),
  4) w przypadku oferty o wsparcie zadania, planowany przez Oferenta, udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (0-10 pkt),
  5) ocena planowanego przez Oferenta wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków (0-10 pkt),
  6) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku  Oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (0-10 pkt).
  7) posiadane przez oferenta doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju (0-10 pkt).
 10. Z przebiegu obrad Komisji sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Członkowie Komisji.
 11. Komisja opracowuje opinie wobec wszystkich ofert i przedstawia je Burmistrzowi Międzyrzecza w formie Zbiorczej Karty Oceny Merytorycznej Ofert wraz z propozycją wysokości dotacji.
 12. Rozstrzygnięcie Komisji nie jest dla Burmistrza Międzyrzecza wiążące.
 13. Ostateczną decyzję o wyborze najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji podejmuje Burmistrz Międzyrzecza.
 14. Dopuszcza się możliwość przyznania dotacji w kwocie innej niż wnioskowana, co będzie skutkowało koniecznością korekty kosztorysu przed zawarciem umowy.
 15. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 16. W pracach Komisji mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
 
§ 3.
Do obowiązków Członków Komisji należy w szczególności:
 1. Rzetelne i obiektywne wykonanie powierzonych czynności kierując się wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedzą.
 2. Uczestniczenie w posiedzeniach Komisji.
 3. Nieujawnianie żadnych informacji i wiadomości związanych z pracami Komisji.
                                                                                                                                          
§ 4.
 1. Do członków Komisji Konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ) dotyczące wyłączenia pracownika.
 2. Każdy Członek Komisji podpisuje Oświadczenie Członka Komisji Konkursowej. Wzór oświadczenia stanowi zał. Nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Każdy Członek Komisji zobowiązuje się, że w przypadku stwierdzenia istnienia powiązań, o których mowa w ust. 1 i 2, zgłasza ten fakt na posiedzeniu Komisji i zostaje wyłączony z oceny oferty podmiotu, z którym powiązanie występuje.
 
§ 5.
 1. Każdą czynność Komisji Konkursowej wpisuje się do protokołu z posiedzenia, zawierającego w szczególności:
  1) datę konkursu,
  2) skład Komisji Konkursowej,
  3) nazwy podmiotów oraz nazwy zadań, na które zostały złożone oferty w konkursie,
  4) ostateczny wynik oceny ofert spełniających wymogi formalne konkursu wraz z propozycjami dotacji,
  5) wykaz ofert, które nie spełniły wymogów formalnych,
  6) podpisy Członków Komisji.
2. Wzór protokołu stanowi zał. Nr 2 do niniejszego regulaminu.
 
§ 6.
 1. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru ofert przez Burmistrza Międzyrzecza wyniki otwartego konkursu ofert ogłaszane są w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Międzyrzecz oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu 
 2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności:
  1) nazwę Oferenta lub Oferentów,
  2) nazwę zadania publicznego,
  3) wysokość przyznanych środków publicznych.
 
§ 7.
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
 
§ 8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bipmiedzyrzecz.pl, na stronie internetowej Gminy Międzyrzecz www.miedzyrzecz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu.
 
 
Z up. Burmistrza
 
mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 12/2021
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia  28 stycznia  2021 r.
 
 
OŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ
 
Oświadczam, że nie jestem oferentem, nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, oraz że nie jestem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z oferentem, jego zastępcą prawnym lub członkiem władz prawnych, ubiegających się o realizację zadania publicznego w otwartym konkursie ofert w zakresie:
………………………………………………………………………………...…………………
 
Nie pozostaję również z oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.
 
Wyrażam zgodę na pracę w Komisji Konkursowej powołanej na potrzeby rozstrzygnięcia ww. konkursu.
 
Oceny ofert zgłoszonych do konkursu dokonam rzetelnie i obiektywnie kierując się wyłącznie przepisami prawa i posiadaną wiedzą.
 
W sytuacji, gdy w trakcie pracy w Komisji Konkursowej, pojawią się przesłanki co do moich powiązań z podmiotem, którego oceniana oferta dotyczy, zgłoszę ten fakt Przewodniczącemu Komisji Konkursowej przed rozpoczęciem procesu oceny i zrezygnuję z oceny oferty podmiotu, z którym powiązanie występuje.
 
Zobowiązuję się utrzymywać w tajemnicy i poufności wszelkie informacje i dokumenty, które zostały mi ujawnione, przygotowane przeze mnie w trakcie procedury oceny ofert lub wynikające z procesu oceny.
 
 
Imię i nazwisko:        ...............................................
Podpis:                          ................................................
Międzyrzecz, dnia ................................................
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 12/2021
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia  28 stycznia 2021 r.
 
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Konkursowej
 
z dnia .............................
 
dot. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Międzyrzecz w 2021 roku.
 
Konkurs został ogłoszony przez Burmistrza Międzyrzecza dnia ...........................................
 
Komisja Konkursowa została powołana Zarządzeniem Nr … ./2021 Burmistrza Międzyrzecza z dnia ……………………….. 2021 r. i działała w składzie:
 1. ……………………………………………..
 2. ……………………………………………..
 3. ……………………………………………..
 4. ……………………………………………..
 
Lista osób uczestniczących w pracach Komisji Konkursowej (z głosem doradczym):*
 1. ……………………………………………..
 2. ……………………………………………..
 3. ……………………………………………..
 4. ……………………………………………..
 
Do dnia …………………………… r. do Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu wpłynęło ………….. ofert od następujących oferentów:
 1. ……………………………………………..
 2. ……………………………………………..
 3. ……………………………………………..
 4. ……………………………………………..
 
Komisja konkursowa dokonała otwarcia ofert w dniu ……………………… r. oraz oceny ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym.
 
Po przeprowadzeniu analizy zgłoszonych ofert każdy członek Komisji złożył pisemne oświadczenie wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do Regulaminu postępowania Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Międzyrzecz w 2021 roku.
 
Stwierdzono błędy formalne oraz/lub merytoryczne w ofertach nw. oferentów*:
 1. ……………………………………………..
 2. ……………………………………………..
 3. ……………………………………………..
 4. ……………………………………………..
 
Pismem z dnia ……………………….. 2021 r.  wezwano oferentów do skorygowania błędnie wypełnionych ofert lub uzupełnienia braków, do których oferenci powinni się ustosunkować w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wezwań. Treść wezwań stanowi załącznik do protokołu. W wyznaczonym terminie wpłynęły wyjaśnienia od następujących oferentów:
 1. ……………………………………………..
 2. ……………………………………………..
 3. ……………………………………………..
 4. ……………………………………………..
 
Ostateczny wynik oceny ofert spełniających wymogi formalne konkursu wraz z propozycjami dotacji przedstawiony jest w załączniku nr 1 do protokołu.
 
Wykaz ofert, które nie spełniły wymogów formalnych stanowi załącznik nr 2 do protokołu*.
 
Uwagi dot. rozstrzygnięcia/wnioski komisji*:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
 
Międzyrzecz, dnia ……………
 
Podpisy członków Komisji Konkursowej:
 1. ……………………………………………..
 2. ……………………………………………..
 3. ……………………………………………..
 4. ……………………………………………..
 
Osoba sporządzająca protokół: ………………………………………
 
*- niepotrzebne skreślić
 
 
 
ZATWIERDZAM  PRZEDSTAWIONE  PROPOZYCJE:
………………….………...…………………………………
data i podpis kierownika jednostki lub osoby upoważnionej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Śnieg
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-29 18:59:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-29 19:03:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-29 19:03:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
595 raz(y)