ˆ

Organizacje pozarządowe

Szczegóły informacji

Zarządzenie Nr 37 / 2022 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Międzyrzecz w 2022 r.

Informacja ogłoszona dnia 2022-04-11 22:56:58 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
RYNEK 1
66-300 MIĘDZYRZECZ
Zarządzenie Nr  37 / 2022
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 11 kwietnia  2022 r.
 
w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie
Gminy Międzyrzecz w 2022 r.
 
Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, 8, 10 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2022 poz. 559) oraz art. 4 ust. 1 pkt 15 i 32, art. 5 ust. 4 pkt 1 i 2, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U z 2020 poz. 1057) w związku z uchwałą Nr XLIII/423/21 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 października 2021r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2022 oraz uchwałą Nr XLIX/500/22 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 marca 2022r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 zarządza się, co następuje:
 
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Ogłaszam nabór ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku – treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2.
Ustalam treść ogłoszenia jak w załączniku do zarządzenia.
 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
 
§ 4.
Zarządzenie obowiązuje od dnia wydania.
 
BURMISTRZ
 
mgr. inż. Remigiusz Lorenz
 
 
 
 
 
Załącznik
do Zarządzenia Nr  37 / 2022
Burmistrza Międzyrzecza
z dnia 11 kwietnia 2022 r.
 
OGŁOSZENIE
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Międzyrzecz w 2022 roku.
 
Burmistrz Międzyrzecza na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U z 2020 poz.1057) oraz stosownie do uchwały Nr XLIII/423/21 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 oraz uchwały Nr XLIX/500/22 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 marca 2022r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez wyżej wymienione organizacje i podmioty poprzez:
 
 1. Rodzaj zadania publicznego i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:
  Powierzenie
  realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Międzyrzecz z realizacją programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom – cyberuzależnienia, zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Międzyrzecz na rok 2022. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w budżecie Gminy na rok 2022 wynosi 100 000 zł (sto tysięcy złotych).
  Warunkiem realizacji zadania jest:
  –    organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Międzyrzecz na terenie kraju w formie obozów, kolonii,
  –    prowadzenie w trakcie wypoczynku działań edukacyjnych i profilaktycznych mających na celu kształtowanie w młodych ludziach postaw społecznych negujących spożywanie alkoholu, używanie narkotyków i innych substancji oraz bodźców psychoaktywnych – jako czynnik wpływający na zmniejszenie ryzyka występowania różnego rodzaju patologii społecznych,
  –    objęcie zadaniem uczestników (dzieci i młodzieży w wieku 8-16 lat, zameldowanych na terenie gminy i uczęszczających do szkół zlokalizowanych na terenie gminy Międzyrzecz),
  –    ilość uczestników zależy od złożonych ofert,
  –    czas trwania destynacji minimum 10 dni,
  –    zachowanie wysokiej jakości realizacji zadania.
   
 2. Kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że:

  1. Zadania można zrealizować mniejszym kosztem.
  2. Złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza Międzyrzecza w zakresie wnioskowanej kwoty dotacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  3. Zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadań z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
   
 3. Zasady przyznania dotacji
 1. Realizacja zadań nastąpi w trybie powierzenia zadań publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057  z późn.zm.).
 2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w  art. 3  ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057   z późn.zm.).
 3. Oferta musi spełniać wszystkie warunki określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057  z późn.zm.).
 4. Zlecone zadanie musi być przedmiotem działalności statutowej oferenta.
 5. Szczegółowe zasady, sposób realizacji i formy współpracy z organizacjami pozarządowymi  oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego określa uchwała Nr XLIII/423/21  Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi.
 6. Burmistrz Międzyrzecza może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że:
  1)oferta jest niezgodna z zakresem zadania opisanego w konkursie,
  2)podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych,
  3)zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 7. Prawa i obowiązki dotyczące realizacji zadania nie mogą być przenoszone na inne organizacje pozarządowe.
 8. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Gminę Międzyrzecz.
 9. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Międzyrzecz.
 10. Oferta wraz z ewentualnymi załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim.
 11. Za błąd formalny przyjmuje się:
  1) potwierdzenie złożenia oferty po terminie;
  2) złożenie oferty przez podmiot/podmioty nieuprawnione;
  3) potwierdzenie złożenia oferty bez podpisu osób upoważnionych;
  4) złożenie oferty bez wymaganych załączników;
 12. Dopuszcza się możliwość jednokrotnego uzupełnienia, w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania oceny formalnej danej oferty, następujących błędów formalnych:
  1) potwierdzenie złożenia oferty bez podpisu osób upoważnionych;
  2) złożenie oferty bez wymaganych załączników.
  W przypadku nieuzupełnienia błędów formalnych ofert, które je zawierają, zostaną one odrzucone.
 13. Oprócz potwierdzenia złożenia oferty w opisanych poniżej przypadkach wymagane są następujące dokumenty:
  a) w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym - potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji;
  b) w przypadku podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych – dokument poświadczający, że dany podmiot posiada osobowość prawną oraz wydane przez właściwe władze zaświadczenia o osobie/ osobach upoważnionych do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu tego podmiotu.
 14. Potwierdzenie złożenia oferty musi być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym rejestrze lub ewidencji. Oddziały terenowe organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieposiadające osobowości prawnej, mogą samodzielnie ubiegać się o dotację, na podstawie pełnomocnictwa zarządu głównego organizacji (załączonego do potwierdzenia złożenia oferty i potwierdzonego za zgodność z oryginałem).
 15. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem (ze wskazaniem daty, imienia, nazwiska oraz formułą „ za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu- na każdej stronie dokumentu).
 
2. Termin i warunki realizacji zadania publicznego
 1. Zadanie publiczne powinno być zrealizowane do dnia 31.08.2022r.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością i zachowaniem zasady wysokiej jakości, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 3. Zadania powinny być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców Gminy Międzyrzecz.
 4. Oferent wydatkuje przyznane w trybie dotacji środki finansowe po podpisaniu umowy.
 5. Przy wykonaniu zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany jest do postępowania zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020 poz. 1062 z późń. zm.) w ramach realizowanego zadania publicznego.
 6. Zleceniobiorca składając sprawozdanie po zakończeniu realizacji zadania publicznego jest zobligowany dołączyć „Zestawienie dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania publicznego do kontroli, które stanowi załącznik nr 2 do ww. ogłoszenia.
 7. W ofercie odstępuje się od wypełnienia w części III oferty pkt 6, tj. dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego.
 8. Burmistrz Międzyrzecza może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że:
  - rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie ,
  - podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych,
  - zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 9. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć między poszczególnymi pozycjami kosztów  określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w następujących wielkościach:
  - zwiększenie kosztów nie więcej niż 30%,
  - zmniejszenie kosztów w dowolnej wysokości.
 10. Kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że:
  1) Zadania można zrealizować mniejszym kosztem.
  2) Złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza Międzyrzecza w zakresie wnioskowanej  kwoty dotacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  3) Zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadań z przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu. 
 
3. Termin i sposób składania ofert
 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert” w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz (biuro podawcze) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2022 r. do godz. 15:00.
 2. Oferta złożona po wskazanym terminie będzie odrzucona.
 3. W przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesłanego pocztą lub kurierem decyduje data wpływu przesyłki pocztowej do Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.
 4. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym  składają pisemnie (wypełnione czytelnie ręcznie bądź komputerowo) oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 29 października 2018 r w sprawie wzoru  oferty i ramowych  wzorów umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów  sprawozdań z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2018 poz. 2057) wraz z wymaganymi załącznikami.
 
4. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert
 1. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone przez komisję konkursową, powołaną przez Burmistrza Międzyrzecza odrębnym Zarządzeniem.
 2. Wybór oferty nastąpi w terminie 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 3. Oferty, które przeszły ocenę formalną zostają poddane ocenie merytorycznej.
 4. Podstawowymi kryteriami udzielenia dotacji organizacji pozarządowej jest zgodność prowadzonej przez nią działalności statutowej z dziedziną zlecanego zadania.
 5. Komisja Konkursowa przeanalizuje złożone oferty biorąc pod uwagę następujące kryteria:
  1)możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę;
  2)rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji;
  3)jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie zostanie zrealizowane;
  4)udział planowanych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł;
  5)planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
  6)dotychczasową realizację zleconych zadań publicznych przez Gminę Międzyrzecz w powyższym zakresie (w przypadku podmiotów, które w latach poprzednich realizowały zadania zlecone), w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
  7)posiadanie przez oferenta doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju;
 6. Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Międzyrzecza ocenia złożone oferty, sporządza pisemny protokół i przedstawia propozycje wraz z uzasadnieniem do otrzymania dotacji.
 7. Ocena Komisji przekazywana jest Burmistrzowi Międzyrzecza, który podejmuje ostateczną decyzję.
 
5. Przetwarzanie danych osobowych
 
 1. Administratorem danych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu jest Burmistrz Międzyrzecza z siedzibą 66-300 Międzyrzecz, ul. Rynek 1 , tel.: 95 742 69 30, adres e-mail: . Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Celem zbierania danych jest realizacja obowiązków gminy w zakresie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 r.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania czynności administracyjnych. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie tych czynności.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania potrzeby ich przechowywania i przetwarzania.
 
6. Postanowienia końcowe
 1. Druk oferty – wraz z wymienionymi w ogłoszeniu załącznikami – dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej www.bipmiedzyrzecz.pl oraz na stronie internetowej www.miedzyrzecz.pl oraz w biurze podawczym w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1,66-300 Międzyrzecz.
 2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w  Biuletynie Informacji Publicznej www.bipmiedzyrzecz.pl oraz na stronie internetowej www.miedzyrzecz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu.
 
 
Pliki do pobrania:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Remigiusz Lorenz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-11 22:31:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-11 22:56:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-11 22:56:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
261 raz(y)