ˆ

Informacje dla mieszkańców gminy

Szczegóły informacji

Informacja dla właścicieli nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-06-23 22:58:34 przez Marcin Rzepa

Akapit nr - brak tytułu

 
Burmistrz Międzyrzecza informuje, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych”.
Na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz posiadania aktualnych rachunków potwierdzających realizację zawartej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie wywozu nieczystości ciekłych, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 r., poz. 2010 ze zm.) oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz, przyjętym uchwałą z dnia 19 lipca 2016 r. nr XXII/195/16 z dnia 25 maja 2016 roku. Należy pamiętać by zawsze żądać od przedsiębiorcy rachunku, w którym określona jest ilość wywiezionych ścieków, a w przypadku przydomowej oczyszczalni ilość osadów, bowiem jest wtedy pewność, że ścieki trafią do oczyszczalni, a w razie kontroli właściciel nieruchomości uniknie kar.
Jednocześnie informujemy, że eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy wymaga dokonania zgłoszenia Burmistrzowi Międzyrzecza zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz.1396 ze zm.). Oczyszczalnie ścieków wykonywane na potrzeby zwykłego korzystania z wód, tj. na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego przy poborze nieprzekraczającym 5 m3 na dobę, wymagają zgłoszenia zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z 2.07.2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia. W przypadku posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków należy dołączyć jej deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami.
Przypominamy, iż zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 r., poz. 2010 ze zm.), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 r., poz. 2010 ze zm.) podlega karze grzywny. 
Informujemy mieszkańców posiadających zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków o kontrolach, które będą prowadzone przez pracowników Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu.