Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Konsultacje z mieszkańcami

Szczegóły informacji

Konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Międzyrzecz - aktualizacja

Informacja ogłoszona dnia 2020-03-12 20:29:27 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 12 marca 2020 r.
znak sprawy: WPP.0540.1.2019.MT
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
„Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Międzyrzecz” – aktualizacja
 
Działając zgodnie z treścią art. 19 ust. 6 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Międzyrzecz’’ – aktualizacja w dniach od 13 marca 2020 r. do dnia 03 kwietnia 2020 r.
Przedmiotowy dokument dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz pod adresem: oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, Wydział Planowania Przestrzennego, pokój 304, w godzinach urzędowania.
Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń pisemnie na adres: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz z dopiskiem: Uwagi do „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Międzyrzecz” – aktualizacja, w terminie nie później niż do dnia 03 kwietnia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 
Z up. BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA
 
 
mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza
 
 
 
 
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:
  1. Administratorem danych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu jest Burmistrz Międzyrzecza z siedzibą 66-300 Międzyrzecz, ul. Rynek 1, tel.: 95 742 69 30, adres e-mail: . Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  2. Celem zbierania danych jest realizacja obowiązków gminy w zakresie sporządzenia aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania czynności administracyjnych. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie tych czynności.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane (przez okres 30 lat, 5 lat, itp.) do czasu ustania potrzeby ich przechowywania i przetwarzania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Śnieg
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-12 14:20:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-12 20:29:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-12 21:29:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
769 raz(y)