Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Konsultacje z mieszkańcami

Szczegóły informacji

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz na lata 2020-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Informacja ogłoszona dnia 2020-08-12 13:58:19 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, 11.08.2020 r.
Burmistrz Międzyrzecza
podaje do publicznej wiadomości
informację o sporządzeniu opracowania
pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz na lata 2020-2024 z perspektywą na lata  2025-2028”

 
       Na podstawie art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2020 poz. 283 z późn.zm.) w dniach od 12 sierpnia 2020 roku do 1 września 2020 można zgłaszać uwagi i wnioski do „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz na lata 2020-2024 z perspektywą na lata  2025-2028”. Sporządzany dokument należy traktować, jako wypełnienie obowiązku wynikającego z ustawy Prawo ochrony środowiska, która zobowiązuje samorządy do odnoszenia do celów i niezbędnych działań określonych w Programie do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stanu środowiska.
        Stan docelowy w tym zakresie nakreśla polityka ochrony środowiska. Polityka ochrony środowiska zgodnie z art. 13 ustawy prawo ochrony środowiska to zespół działań mających na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska. Zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska – art. 14 polityka ochrony środowiska powinna być prowadzona nam podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych wyszczególnionych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295), oraz za pomocą wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. Dlatego też „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz na lata 2020-2024 z perspektywą na lata  2025-2028” powinien być spójny z strategiami i programami strategicznymi obowiązującymi na terenie województwa, powiatu,  ale też z programami wyższego rzędu. Kierując się potrzebą utrzymania kompatybilności niniejszego programu z programami wyższego rzędu, w dokumencie tym zostały przyjęte cele środowiskowe usystematyzowane według priorytetów wyznaczonych w „Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Lubuskiego”  i w „Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu  Międzyrzeckiego”.            
 
      Jednocześnie informuje się o odstąpieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska po analizie Programu stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – pismem znak WZŚ.411.98.2020.DT  z dnia 28.07.2020. Planowane w przedmiotowym dokumencie działania mają charakter ogólny, koncepcyjny. Przedmiotowy dokument nie wyznacza ich parametrów technicznych. Inwestycje będą realizowane w granicach jednej gminy. Biorąc to pod  uwagę Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  uznał, że realizacja zadań przedstawionych w dokumencie nie powinna znacząco negatywnie wpłynąć na poszczególne komponenty środowiska, w tym na obszary chronione na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55).
 
Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią w/w „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz na lata 2020-2024 z perspektywą na lata  2025-2028” za pośrednictwem strony internetowej, ze względu na sytuację epidemiczną nie ma możliwości zapoznania się z opracowaniem w siedzibie urzędu.  Uwagi i wnioski do przedłożonego dokumentu należy składać w sposób określony w ustawie w terminie od 12 sierpnia 2020 roku do 1 września 2020 roku. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest  Burmistrz  Międzyrzecza.
Zgodnie z Art. 40. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2020 poz. 283 z późn.zm.) uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
  1. w formie pisemnej;
  2. ustnie do protokołu;
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania  ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia  18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Uwagi i wnioski do uwzględnienia w Projekcie Programu należy składać na miejscu lub przesłać listownie lub pocztą elektroniczną w terminie do dnia 1 września 2020 r. , 
na adres:
Urząd Miejski Międzyrzecz
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
 
Adres email:
 
 
Burmistrz Międzyrzecza

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Remigiusz Lorenz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-12 13:52:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-12 13:58:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-13 10:38:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
689 raz(y)