Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Konsultacje z mieszkańcami

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Międzyrzecz na lata 2020 – 2023”

Informacja ogłoszona dnia 2020-10-14 20:19:44 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych nad projektem uchwały
w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Międzyrzecz
na lata 2020 – 2023”
 
Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.) i art. 87 ust. 1-3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282 ze zm.) zawiadamiam o konsultacjach społecznych nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Międzyrzecz na lata 2020 – 2023”. Gminny program opieki nad zabytkami obejmuje cały obszar gminy.
Konsultacje społeczne będą się odbywały w dniach od 14 października 2020 r. do 06 listopada 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu, Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, w godzinach pracy urzędu, a także poprzez stronę internetową bip.miedzyrzecz.pl. Spotkanie konsultacyjne nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Międzyrzecz na lata 2020 – 2023”. odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu, w dniu 30 października 2020 r. o godz. 12.00.
Zainteresowani mogą składać uwagi do projektu, które należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu, Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz (biuro podawcze), a także ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres , bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym do dnia 06 listopada 2020 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Z up. BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA
mgr Tomasz Markiewicz
Zastępca Burmistrza
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:
  1. Administratorem danych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu jest Burmistrz Międzyrzecza z siedzibą 66-300 Międzyrzecz, ul. Rynek 1, tel.: 95 742 69 30, adres e-mail: . Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: lub pisemnie na adres siedziby administratora.
  2. Celem zbierania danych jest realizacja obowiązków gminy w zakresie sporządzenia gminnego programu opieki nad zabytkami.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania czynności administracyjnych. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie tych czynności.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane (przez okres 30 lat, 5 lat, itp.) do czasu ustania potrzeby ich przechowywania i przetwarzania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Markiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-14 20:16:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-14 20:19:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-14 20:19:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
800 raz(y)