ˆ

Czyste powietrze

Szczegóły informacji

Informacje dotyczące Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-09-04 19:13:50 przez Marcin Rzepa

Akapit nr - brak tytułu

INFORMACJA
 
Szanowni Państwo
 
Uprzejmie informujemy, że na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1271, późniejszymi zmianami) od 2010 roku podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisję gazów cieplarnianych lub innych substancji, ma obowiązek sporządzania i wprowadzania do Krajowej bazy raportu zawierającego informacje o wielkościach emisji i parametrach związanych z tymi emisjami, w terminie do końca lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.
Więcej informacji o Krajowej bazie można znaleźć na stronie internetowej KOBiZE IOŚ-PIB: https://krajowabaza.kobize.pl/o-krajowej-bazie/show
 
Równolegle, zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późniejszymi zmianami) podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany do sporządzania i przesyłania wykazów opłat zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokości tych opłat.
Więcej informacji nt. opłat za korzystanie ze środowiska dostępnych jest m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska www.gov.pl/web/srodowisko/oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska
 
UWAGA
Wprowadzenie raportu do Krajowej bazy wymaga wcześniejszej rejestracji (poprzez złożenie formularza rejestrowego) oraz nadania loginu i hasła.
 
Ponadto podmioty te przedkładają marszałkowi województwa wykaz sporządzony na podstawie informacji zawartych w raporcie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Przepis ten po raz pierwszy ma zastosowanie w odniesieniu do opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza naliczanych za 2019 rok, które podmioty korzystające ze środowiska będą przekładały do końca marca 2020 roku.
 
Jednocześnie informujemy, że w celu ułatwienia podmiotom korzystającym ze środowiska, realizacji obowiązku opracowania wykazu w systemie Krajowej bazy została uruchomiona dodatkowa funkcja umożliwiająca przygotowanie wykazu zawierającego informacje i dane o okresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Jest to usługa pomocnicza, z której korzystanie jest dobrowolne, pozwalająca na przygotowaniu ww. wykazu w formacie pliku Word. Generowany w systemie Krajowej bazy wykaz jest w pełni edytowalnym dokumentem tekstowym, którego zakres i układ jest zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2018 r. poz. 2527).
 
W przypadku pytań dotyczących wyżej wymienionych obowiązków prosimy o kontakt z Zespołem Zarządzania Krajową Bazą KOBiZE IOŚ-PIB.
 
Infolinia systemu Krajowej bazy – tel. 22 569 65 96