ˆ

Dane ogólne

Szczegóły informacji

Monitoring wizyjny w Gminie Międzyrzecz

Informacja ogłoszona dnia 2023-04-04 09:21:37 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO 
W GMINIE MIĘDZYRZECZ
 
 1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu, zwanym dalej UM Międzyrzecz oraz na terenie Miasta i Gminy Międzyrzecz, miejsca instalacji kamer systemu, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
 2. Administratorem monitoringu wizyjnego jest Burmistrz Międzyrzecza.
 3. Celem stosowania, prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa mienia oraz osób znajdujących się w budynkach UM Międzyrzecz i terenach na obszarze Miasta i Gminy Międzyrzecz.
 4. Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego jest art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 6 ust. 1 pkt. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
 5. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym:
  a) budynek Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, wejścia, parking,
  b) miasto Międzyrzecz: skrzyżowania, parkingi, place zabaw, boiska.
 6. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 7. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
 8. System monitoringu wizyjnego składa się z:
  a) kamer rejestrujących zdarzenia,
  b) urządzeń rejestrujących i zapisujących obraz na nośniku fizycznym,
  c) monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń,
  d) oprogramowania dostępowego.
 9. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane i rozszerzane.
 10. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane tabliczkami informacyjnymi zawierającymi piktogram kamery.
 11. Przy głównych wjazdach, wejściach umieszcza się tabliczki informacyjne zawierające dodatkowo klauzulę informacyjną.
 12. Rejestratory wraz z monitorami znajdują się w pomieszczeniach technicznych Urzędu Miasta w Międzyrzeczu ul. Rynek 1.
 13. Podgląd obrazu z monitoringu miejskiego znajduje się w pomieszczeniach technicznych UM Międzyrzecz ul. Rynek 1 oraz w pomieszczeniach Komisariatu Policji w Międzyrzeczu ul. Pięciu św. Braci Międzyrzeckich 1.
 14. Dostęp do obrazu monitoringu mają upoważnieni pracownicy UM Międzyrzecz, funkcjonariusze i pracownicy Komisariatu Policji w Międzyrzeczu oraz pracownicy firmy świadczącej usługi ochrony osób i mienia, pracownicy serwisu technicznego na podstawie umowy powierzenia.
 15. Dostęp do zapisu monitoringu posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy UM Międzyrzecz, funkcjonariusze i pracownicy Komisariatu Policji w Międzyrzeczu oraz obsługa serwisu technicznego na podstawie umowy powierzenia.
 16. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze itp. na ich pisemny wniosek, ponieważ udostępnianie nagrań osobom fizycznym może naruszać prawa i wolności osób trzecich.
 17. Okres przechowywania danych wynosi maksymalnie do 90 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz. W praktyce okres ten może być krótszy ze względu na technikę, możliwości techniczne urządzeń do wykonywania zapisów.
 18. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków ww. organów, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
 19. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do UM Międzyrzecz z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w UM  Międzyrzecz ul. Rynek 1 w terminie do 7 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Wnioski złożone po tym terminie mogą nie gwarantować zabezpieczenia obrazu ze względu na jego możliwe usunięcie z rejestratora.
 20. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce, przybliżony czas zdarzenia oraz sygnaturę, oznaczenie zgłoszonego uprawnionym organom zdarzenia.
 21. Ze względu na synchronizację czasu mogą występować nieznaczne różnice między czasem rzeczywistym, a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu.
 22. Na wniosek osoby zainteresowanej, osoba upoważniona do dostępu do zapisu monitoringu  w UM Międzyrzecz sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej oraz oznacza ją w sposób trwały następującymi danymi:
  a) numer porządkowy kopii,
  b) okres, którego dotyczy nagranie,
  c) źródło danych,
  d) data wykonania kopii,
  e) dane osoby, która sporządziła kopię.
 23. Kopia przechowywana jest u upoważnionego pracownika UM Międzyrzecz w zamkniętym i specjalnie do tego przystosowanym miejscu.
 24. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego sporządzonym na wniosek osoby zainteresowanej. Rejestr zawiera następujące informacje:
  a) numer porządkowy kopii,
  b) okres, którego dotyczy nagranie,
  c) źródło danych,
  d) data wykonania kopii,
  e) dane osoby, która sporządziła kopię,
  f) podpis osoby, która sporządziła kopię,
  g) informacje o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii.
 25. Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczona na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom, organom. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji, organów przez okres 3 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu.
 26. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a ich uprawnienie dostępu do tych danych wymaga nadania wyraźnego upoważnienia przez UM Międzyrzecz.
 27. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany poprzez tabliczki informacyjne i udostępnienie regulaminu monitoringu za pośrednictwem strony internetowej oraz w siedzibie UM Międzyrzecz.
 28. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 29. Każda osoba ma prawo do żądania sprostowania danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.
 30. Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
BURMISTRZ
 
mgr inż. Remigiusz Lorenz
Międzyrzecz dnia 06.02.2023 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Remigiusz Lorenz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-04 09:20:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-04 09:21:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-04 09:22:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
286 raz(y)