ˆ

Urząd Miejski

Szczegóły informacji

Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-16 09:43:49 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 6/2010 Burmistrza Międzyrzecza
 z dnia 17 lutego 2010 r.
 
KODEKS ETYKI
PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO
URZĘDU MIEJSKIEGO W MIĘDZYRZECZU
 
                Kodeks etyki jest zbiorem norm i zasad, którymi powinni się kierować zatrudnieni w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu pracownicy, bez względu na rodzaj zawartej umowy o pracę oraz zajmowane stanowisko. Normy i zasady opierają się na podstawowych wartościach moralnych takich jak: sprawiedliwość, uczciwość, lojalność, odpowiedzialność, rzetelność, godność, szacunek dla innych.
Celem kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników samorządowych pełniących służebną rolę w stosunku do obywateli i obowiązującego prawa.
Art. 1
1. Kodeks etyki pracownika samorządowego wyraża zasady postępowania wynikające z ogólnie przyjętych norm moralnych.
2. Obowiązkiem pracownika samorządowego jest ich przestrzeganie i upowszechnianie.
Art. 2
1. Pracownicy samorządowi zobowiązani są wykonywać zadania publiczne oraz gospodarować środkami publicznymi z uwzględnieniem interesu Państwa i Gminy Międzyrzecz. Stwarzać przyjazne otoczenie dla rozwoju jego mieszkańców.
2. W szczególności pracownicy samorządowi zobowiązani są działać zgodnie z zasadami:
a) praworządności,
b) sumienności,
c) bezstronności,
d) obiektywizmu,
e) lojalności,
f) uczciwości,
g) odpowiedzialności,
h) jawności,
i) uprzejmości i życzliwości.
Art. 3
1. Pracownik samorządowy obowiązany jest znać prawo dotyczące samorządu i  kierować się przepisami tego prawa.
2. Pracownik samorządowy traktuje pracę jako służbę, mając na względzie dobro wspólnoty samorządowej, a w szczególności:
a) postępuje tak, by jego działania mogły być wzorem praworządności i uczciwości;
b) pracę swoją wykonuje z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej;
c) pamięta, że swoim postępowaniem daje świadectwo o Gminie Międzyrzecz i jej organach oraz współtworzy wizerunek administracji samorządowej;
d) przedkłada dobro publiczne nad interesy własne i swojego środowiska;
e) powinien starać się być człowiekiem powszechnie szanowanym.
Art. 4
1 Pracownik samorządowy obowiązany jest wykonywać czynności zawodowe zgodnie  z obowiązującymi przepisami, według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie, rzeczowo, z należytą starannością.
2. Pracownik samorządowy jest lojalny wobec Burmistrza. Gotów do wykonywania służbowych poleceń w sposób gwarantujący poszanowanie prawa i ograniczający możliwość popełniania pomyłek.
3. Wykazuje powściągliwość i rozwagę w publicznym wypowiadaniu poglądów na temat pracy organów Gminy Międzyrzecz i swojego Urzędu.
Art. 5
1. Pracownik samorządowy dba o stałe doskonalenie własnych kompetencji, wiedzy ogólnej i kultury osobistej.
2. Pracownik samorządowy okazuje życzliwość, zapobiega napięciom i konfliktom w pracy,  przestrzegając zasad dobrego zachowania.
Art. 6
1. Pracownik samorządowy jest bezstronny i sprawiedliwy w wykonywaniu zadań i obowiązków, a sprawy załatwia dobrze.
2. Bezstronne załatwianie spraw oznacza:
a) podejmowanie decyzji na podstawie właściwych przepisów i prawa;
b) unikanie uprzedzeń ze względu na kolor skóry, płeć, stan cywilny, pochodzenie etniczne, kulturę, język, religię lub pozycję społeczną i znajomości.
3. Sprawiedliwe załatwianie spraw oznacza:
a) traktowanie klientów w podobnych okolicznościach w taki sam sposób;
b) powiadamianie o zmianie przepisów, które niekorzystnie wpływają na uprawnienia mieszkańców;
c) informowanie mieszkańców, o możliwości odwoływania się od niekorzystnych dla nich decyzji.
4. Dobre załatwianie spraw oznacza załatwianie ich:
a) szybko i bez zbędnej zwłoki;
b) poprawnie, zgodnie z prawem lub innymi przepisami;
c) z wrażliwością, mając na względzie wiek, niepełnosprawność, zdolność rozumienia często skomplikowanych przepisów;
d) w sposób pomocny, dostarczając jasnych i precyzyjnych szczegółów dotyczących ograniczeń czasowych lub warunków, które mogą skutkować odrzuceniem wniosku;
e) odpowiedzialnie, nie przyjmując automatycznie wrogiej postawy, kiedy istnieje obawa zaistnienia sporu.
Art. 7
1. Pracownik samorządowy dokłada wszelkich starań, aby jego postępowanie było jawne, zrozumiałe, zgodne z prawem i wolne od podejrzeń o jakąkolwiek formę interesowności czy korupcji.
 
2. Pracownik samorządowy w szczególności:
a) nie dopuszcza do podejrzeń o związek między interesem publicznym i prywatnym;
b) nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi;
c) nie przyjmuje żadnej formy zapłaty za publiczne wystąpienia, gdy mają one związek z zajmowanym stanowiskiem lub wykonywaną pracą służbową;
d) w prowadzonych sprawach równo traktuje wszystkich uczestników, nie ulega żadnym naciskom i nie przyjmuje żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa lub znajomości, wystrzega się promowania jakichkolwiek grup interesu;
e) od uczestników prowadzonych spraw nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych lub osobistych, ani obietnic takich korzyści;
f) szanuje prawo obywateli do informacji i realizuje je, ma na względzie jawność działania administracji samorządowej, dochowuje tajemnicy ustawowo chronionej.
Art. 8
1. Pracownik samorządowy w wykonywaniu zadań i obowiązków jest neutralny politycznie, a w szczególności:
a) lojalnie i rzetelnie realizuje strategię i program organów Gminy Międzyrzecz, bez względu na własne przekonania i polityczne poglądy;
b) przygotowuje propozycje działań organów Gminy Międzyrzecz, udziela obiektywnych, zgodnych z najlepszą wolą i wiedzą porad i opinii;
c) nie manifestuje publicznie w miejscu pracy i przy wykonywaniu obowiązków służbowych swoich poglądów i sympatii politycznych;
d) dystansuje się otwarcie do wszelkich wpływów i nacisków politycznych, które mogą prowadzić do działań stronniczych, i nie angażuje się w działania administracji samorządowej, które mogłyby służyć celom partyjnym;
e) dba o jasność i przejrzystość własnych relacji z osobami pełniącymi funkcje polityczne;
f) nie uczestniczy w strajkach lub akcjach protestacyjnych, zakłócających normalne funkcjonowanie urzędu;
g) eliminuje wpływy polityczne na rekrutację i awanse w Urzędzie Miejskim.
Art. 9
  1. Pracownicy samorządowi zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu etyki i kierowania się jego zasadami.
  2. Pracownicy samorządowi za nieprzestrzeganie niniejszego Kodeksu ponoszą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną określoną w Kodeksie Pracy.
 
 Burmistrz Komisarz Rządowy
 (-) Marian Sierpatowski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Rzepa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Rzepa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-16 09:43:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-16 09:43:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zasilenie Danymi
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-16 09:43:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7240 raz(y)