ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o wydaniu w dniu 23.01.2017 r. na rzecz inwestora – Gmina Międzyrzecz – decyzji nr 2/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „budowie linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej na Os. Centrum (od ul. Stoczniowców Gdańskich 1970 do ul. Konstytucji 3 Maja)” na działkach nr ewid. 315, 316/3, 317/1 i 276/12 położonych w obrębie geodezyjnym Międzyrzecz-1

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-01-23 16:10:18 przez Marcin Mokrzycki

Akapit nr - brak tytułu

Międzyrzecz, 2017.01.23
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
 
znak sprawy: WPP.6733.33.2016.MM
 
OBWIESZCZENIE
      Burmistrz Międzyrzecza, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.),
 
zawiadamia
o wydaniu w dniu 23.01.2017 r. na rzecz inwestora – Gmina Międzyrzecz – decyzji nr 2/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na „budowie linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej na Os. Centrum (od ul. Stoczniowców Gdańskich 1970 do ul. Konstytucji 3 Maja)” na działkach nr ewid. 315, 316/3, 317/1 i 276/12 położonych w obrębie geodezyjnym Międzyrzecz-1.
      Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, która znajduje się do wglądu w tut. Urzędzie w Wydziale Planowania Przestrzennego, Rynek 1 - pok. 304 w godzinach urzędowania.
      Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o jej wydaniu. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie - art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
Z up. BURMISTRZA
(-) mgr Agnieszka Śnieg
Zastępca Burmistrza
 
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej - Gminy Międzyrzecz

Załączniki