ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki nr ewid. 191/4 położonej w obrębie geodezyjnym Kaława, gmina Międzyrzecz.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-03-14 08:54:14 przez Adrian Rudziński

Akapit nr - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 14 marca 2018 r.
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
Znak sprawy: WPP.6733.37.2017.AR
 
OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), na wniosek złożony dnia 11.12.2017 r. i uzupełnionego dnia 27.12.2017 r. przez inwestora – P4 Sp. z o.o. z siedzibą ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Piotr Marczak,
zawiadamiam
o wydaniu dnia 14 marca 2018 r. decyzji Nr 3/2018 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji  celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki nr ewid. 191/4 położonej w obrębie geodezyjnym Kaława, gmina Międzyrzecz.
Wyżej wymieniona decyzja wraz z dokumentacją przedmiotowej sprawy znajduje do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, pokój 304 w godzinach urzędowania.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej obwieszczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
 
                                                                                                                               Z up. BURMISTRZA
                                                                                                                               (-) mgr Agnieszka Śnieg
                                                                                                                               Zastępca Burmistrza