ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIĘDZYRZECZ w okresie od dnia 07.06.2018r. do dnia 06.06.2021r.

Informacja ogłoszona dnia 2018-06-04 12:42:32 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik Nr 1 do wniosku
Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 
TARYFA
DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
 
obowiązująca na terenie gminy Międzyrzecz
na okres od dnia 07.06.2018r. do dnia 06.06.2021r.
Spis treści:
 1. Informacje ogólne,
 2. Rodzaj prowadzonej działalności,
 3. Rodzaj i struktura taryfy,
 4. Taryfowe grupy odbiorców,
 5. Rodzaj i wysokość cen i stawek opłat,
 6. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy
   i urządzenia pomiarowe
 7. Warunki stosowania cen i opłat
 
Taryfy na okres czerwiec 2018 do czerwiec 2021 r.
 
Informacje ogólne:
 
Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zwane dalej Spółką, przedstawia wniosek taryfowy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym propozycję cen i stawek opłat, obowiązujących na terenie gminy Międzyrzecz na okres od dnia 09.06.2018 r do dnia 08.06.2021. Taryfa określa także warunki jej stosowania.
Wniosek o zatwierdzenie taryfy, w tym niniejsza taryfa, opracowane zostały na podstawie przepisów:
 
- ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz.328 tekst jednolity; Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566i 2180) zwanej dalej ustawą,
 
- rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz. U z 2018 r. poz. 472);
 
- rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 poz. 1757 t. j.), zwanego dalej rozporządzeniem dotyczącym warunków wprowadzania ścieków przemysłowych,
 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2502).
 
Wszelkie określenia odnoszące się do struktur taryfowych, rodzajów taryf i metodologii niezbędnych przychodów, użyte w tekście pochodzą z ustawy lub rozporządzenia taryfowego.
Taryfowe ceny dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych świadczonych przez Spółkę na terenie gminy Międzyrzecz, z wyłączeniem wód opadowych i roztopowych odprowadzanych wydzieloną kanalizacją deszczową oraz odbiorców dostarczających nieczystości płynne z terenów nieskanalizowanych.
W kalkulacji taryfy nie uwzględniono kosztów zakupionej przez siebie wody
i wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa, gdyż koszty takie w Spółce w roku obrachunkowym nie występowały i nie planuje się ich w latach obowiązywania nowych taryf.
 
 1. Rodzaj prowadzonej działalności

Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000140914. Zgodnie z Aktem Założycielskim Spółka prowadzi działalność w zakresie:
 • zaopatrzenia odbiorców z terenu miasta i gminy Międzyrzecz w wodę
  do celów spożywczych i gospodarczych – PKD 3600Z,
 • eksploatacji urządzeń technicznych i systemu wodociągów oraz źródeł poboru i czerpania wody PKD 3600Z,
 • eksploatacji komunalnych stacji uzdatniania wody PKD 3600Z,
 • użytkowania i eksploatacji systemów kanalizacji komunalnej
  i przemysłowej oraz oczyszczalni ścieków PKD 3700Z,
 • świadczenia usług w zakresie oczyszczania i utylizacji płynnych odpadów bytowych i przemysłowych – 3700Z
 
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Spółka prowadzi działalność na podstawie
 • zezwolenia wydanego przez Zarząd Gminy Międzyrzecz z dnia 12 marca 2002r.
 • Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, uchwalonego przez Radę Miejską w Międzyrzeczu w dniu 27.02.2006r. (Uchwała
  nr XXXIV/318/06 ze zm.)
 
 1. Rodzaj i struktura taryf
 
Spółka uwzględniając przepisy § 14 rozporządzenia taryfowego przygotowała taryfy, które zawierają:
 
- zróżnicowane ceny odniesione do m³ dostarczanej wody (bez stawek opłat abonamentowych). W myśl § 14 pkt. 1 i 2 rozporządzenia taryfowego jest to taryfa niejednolita, jednoczłonowa,
 
- zróżnicowane ceny odniesione do m³ odprowadzanych ścieków (bez stawek opłat abonamentowych). W myśl § 14 pkt. 1 i 2 rozporządzenia taryfowego jest to taryfa niejednolita, jednoczłonowa,
 
Politykę taryfową Spółki przedstawia tabela 1.
Ponadto w taryfie ustalono
- stawkę opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki. Stawka ta zgodnie z § 5 pkt.5 rozporządzenia taryfowego uzależniona jest od przepustowości oczyszczalni, stosowanej technologii oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzyskania stopnia redukcji ładunków zanieczyszczeń i sposobu stosowania osadów ściekowych.
 
Wnioskowaną kalkulację cen oparto na wartości niezbędnych przychodów (§ 6 ÷ 8 rozporządzenia taryfowego). Spółka ustaliła niezbędne przychody dla potrzeb obliczenia taryfowych cen i stawek opłat, uwzględniając bieżące koszty eksploatacji
i utrzymania dostosowane do planów działalności. Uwzględniono wzrost kosztów działalności, związany:
                        - ze wzrostem cen czynników produkcji, ustalonych w oparciu o trend wzrostu
             tych cen w latach poprzednich (energia elektryczna, podatki lokalne), dla
             kosztów, dla których brak jest możliwości ustalenia trendów przyjęto
             jako najbardziej wiarygodny wskaźnik wzrostu cen produkcji sprzedanej
             przemysłu,
- z oddaniem i planowanych do oddania nowych inwestycji do eksploatacji
co wiąże się ze wzrostem amortyzacji, podatku od nieruchomości, kosztów zużycia energii elektrycznej oraz płac,
- z obowiązkiem opracowania analizy ryzyka dla wszystkich ujęć wody (12 ujęć), oraz opracowaniem niezbędnych dokumentów do ustanowienia stref pośrednich (przewidujemy konieczność ustanowienia tych stref dla ujęcia Międzyrzecz oraz Kęszyca Leśna)
- konieczność opracowania oceny ryzyka zapewnienia bezpieczeństwa jakości wody podawanej do sieci.
Biorąc pod uwagę duży zakres prac inwestycyjnych dla zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych zaplanowano marżę zysku w wysokości 5%.
Szczegóły kalkulacji przedstawiono w tabeli C – „Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów” oraz tabeli F – „Kalkulacja cen za wodę i odprowadzenie ścieków metodą alokacji prostej.”
 
Zgodnie z ustawą taryfy zostały zaprojektowane w sposób zapewniający:
 • uzyskanie niezbędnych przychodów,
 • ochronę odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem opłat i cen,
 • eliminowanie subsydiowania skrośnego,
 • motywowanie odbiorców usług do racjonalnego użytkowania wody
 •   ograniczania zanieczyszczenia ścieków,
 • łatwości obliczania i sprawdzania przez odbiorców usług wysokości cen i opłat ich dotyczących.
 
 1. Taryfowe grupy odbiorców usług
 
Spółka uwzględniając przepisy § 11 ust. 4 rozporządzenia taryfowego, tj.
 • wielkość zróżnicowania kosztów świadczenia usług w poszczególnych taryfowych grupach usług,
 • dostępność danych odnoszących się do poszczególnych rodzajów kosztów,
 • strukturę planowanych taryf,
 • stabilność metod alokacji kosztów,
 • wyposażenie w wodomierze,
oraz uwzględniając lokalne warunki świadczenia usług dokonała alokacji kosztów na pięć taryfowych grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz trzy grupy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków.
 
Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono:
 
Grupa 1 – W1: odbiorcy, dla których woda przeznaczona jest do celów rolniczych
na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich oraz do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności
w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi -  rozliczani za ilość dostarczonej wody na podstawie wodomierza głównego,
 
Grupa 2 – W2: odbiorcy, dla których woda przeznaczona jest do celów rolniczych
na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich oraz do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności
w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi -  rozliczani za ilość dostarczonej wody na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody,
 
Grupa 3 – W3: odbiorcy, dla których woda przeznaczona jest do celów produkcji artykułów spożywczych, w grupie tej odbiorcy rozliczani są wyłącznie w oparciu
o odczyt urządzeń pomiarowych,
 
Grupa 4 – W4: odbiorcy zużywający wodę na inne cele aniżeli wymienione dla grup W1 do W3, rozliczani za ilość dostarczonej wody na podstawie wodomierza głównego,
 
Grupa 5 – W5: odbiorcy zużywający wodę na inne cele aniżeli wymienione dla grup W1 do W3, rozliczani za ilość dostarczonej wody na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody,
 
Dla zbiorowego odprowadzenia ścieków, biorąc pod uwagę, że ścieki odprowadzane
z zakładów produkcyjnych i usługowych nie odbiegają swym składem od ścieków socjalno-bytowych wyodrębniono:
 
Grupa 1 – OŚ1: odbiorcy korzystający z usług odprowadzenia i oczyszczenia ścieków rozliczani na podstawie wodomierza głównego
 
Grupa 2 – OŚ2: odbiorcy korzystający z usług odprowadzenia i oczyszczenia ścieków rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody,
 
Grupa3 – OŚ3: odbiorca usługi korzystający wyłącznie z usługi oczyszczenia ścieków (ścieki dostarczane obcą siecią od jednego z przedsiębiorców)
 
Jako kryterium podziału odbiorców na poszczególne grupy uwzględniono sposób rozliczeń i zróżnicowanie kosztów związanych z ustaleniem i rozliczeniem za ilości dostarczonej wody.
Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z eksploatowanych przez Spółkę urządzeń wodociągowych, a w szczególności z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej. Rozliczenie za pobraną wodę następuje na podstawie pisemnej informacji składanej Spółce przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej
w Międzyrzeczu.
Woda dostarczana do fontanny i do publicznych punktów poboru wody rozliczana jest w oparciu o odczyt wodomierzy.
W tych przypadkach Gmina zobowiązana jest do zapłaty należności za pobraną wodę przy uwzględnieniu ceny ustalonej w taryfie dla grupy W4.
 
 1. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.
 
W rozliczeniu za dostarczoną wodę obowiązuje:
 1. Cena – wyrażona w złotych za 1m³ dostarczonej wody,
 2. nie stosuje się opłaty abonamentowej
 
Odbiorca usług – każdy, kto korzysta z usług wodociągowych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na podstawie pisemnej umowy ze Spółką.
 
Okres rozliczeniowy – zgodny z umową i Regulaminem dostarczania wody
i odprowadzania ścieków
 
W przypadku zbiorowego odprowadzania ścieków rozliczenia z odbiorcami usług dokonywane będą na podstawie:
 
 1. Ceny Wyrażonej w zł/m³ odprowadzonych lub wyłącznie oczyszczonych (OŚ2) ścieków.
 2. Stawka opłaty abonamentowej nie występuje
 
Odbiorca usług – każdy, kto korzysta z usług kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego odprowadzenia ścieków lub samego oczyszczenia ścieków dostarczonych własną siecią do oczyszczalni ścieków, na podstawie pisemnej umowy ze Spółką.
 
Okres rozliczeniowy – zgodny z umową i Regulaminem dostarczania wody
i odprowadzania ścieków.
 
 
Tabela 1.
Wysokość cen netto dotycząca zaopatrzenia w wodę na okres od dnia 07.06.2018 do dnia 06.06.2021 r. (w złotych)
 
Lp.
Taryfowa grupa odbiorców
Cena w okresie
zł/m³
od 07.VI.2018
do
06.VI.2019
od 07.VI.2019
do
06.VI.2020
od 07.VI.2020
do
06.VI.2021
0
1
2
3
4
1
Grupa W1
Odbiorcy, dla których woda przeznaczona jest do
celów: rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich oraz do realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi – rozliczani w oparciu o odczyt wodomierza.
4,97
5,17
 
5,33
 
2
Grupa W2 Odbiorcy, dla których woda przeznaczona jest do celów: rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich oraz do realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi - rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia.
4,85
5,04
5,20
3
Grupa W3
Odbiorcy, dla których woda przeznaczona jest do celów produkcji artykułów spożywczych, rozliczana na podstawie wskazań wodomierza głównego.
5,02
5,22
5,37
4.
Grupa W4
Odbiorcy, dla których woda przeznaczona jest na inne cele aniżeli wymienione dla grupy W1, W2 i W3, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego.
5,05
5,24
5,40
1
2
3
4
5
5.
Grupa W5
Odbiorcy, dla których woda przeznaczona jest na inne cele aniżeli wymienione dla grupy W1, W2 i W3, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia.
4,92
5,12
5,22
 
Tabela 1A.
Wysokość cen brutto dotycząca zaopatrzenia w wodę na okres od dnia 07.06.2018 do dnia 06.06.2021 r. (w złotych):
 
Lp.
Taryfowa grupa odbiorców
Cena w okresie
zł/m³
od 07.VI.2018
do
06.VI.2019
od 07.VI.2019
do
06.VI.2020
od 07.VI.2020
do
06.VI.2021
0
1
2
3
4
1
Grupa W1
Odbiorcy, dla których woda przeznaczona jest do
celów: rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich oraz do realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi – rozliczani w oparciu o odczyt wodomierza.
5,37
5,58
 
5,76
 
2
Grupa W2 Odbiorcy, dla których woda przeznaczona jest do celów: rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich oraz do realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi - rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia.
5,24
5,44
5,62
3
Grupa W3
Odbiorcy, dla których woda przeznaczona jest do celów produkcji artykułów spożywczych, rozliczana na podstawie wskazań wodomierza głównego.
5,42
5,64
5,80
4.
Grupa W4
Odbiorcy, dla których woda przeznaczona jest na inne cele aniżeli wymienione dla grupy W1, W2 i W3, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego.
5,45
5,66
5,83
5.
Grupa W5
Odbiorcy, dla których woda przeznaczona jest na inne cele aniżeli wymienione dla grupy W1, W2 i W3, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia.
5,31
5,53
5,64
 
Do cen netto, określonych w kolumnie 2 – 4 w powyższej tabeli doliczono obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z § 2 pkt. 1 rozporządzenia.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami aktualnie stawka podatku VAT wynosi 8%.
 
 
Tabela 2.
 Wysokość cen netto dotycząca odprowadzenia i oczyszczenia ścieków oraz samego oczyszczenia ścieków odprowadzanych obcą siecią na okres od dnia 07.06.2018 do dnia 06.06.2021 r. (w złotych).
 
 
Lp.
Taryfowa grupa odbiorców
Cena w okresie
zł/m³
od 07.VI.2018
do
10.VI.2019
od 11.VI.2019
do
10.VI.2020
od 11.VI.2020
do
10.VI.2021
0
1
2
 
3
1
Grupa OŚ1
Odbiorcy korzystający z usług odprowadzania
i oczyszczania ścieków rozliczani wodomierzem głównym
 
8,00
 
8,70
 
8,95
2
Grupa OŚ2
Odbiorcy korzystający z usług odprowadzania
i oczyszczania ścieków rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia.
 
7,88
 
8,58
 
8,83
3
Grupa OŚ3
Odbiorcy korzystający wyłącznie z usług oczyszczania ścieków
 
4,32
 
4,91
 
4,98
 
Tabela 2A.
 Wysokość cen brutto dotycząca odprowadzenia i oczyszczenia ścieków oraz samego oczyszczenia ścieków odprowadzanych obcą siecią na okres od dnia 07.06.2018 do dnia  06.06.2021 r. (w złotych).
Lp.
Taryfowa grupa odbiorców
Cena w okresie
zł/m³
od 07.VI.2018
do
06.VI.2019
od 07.VI.2019
do
06.VI.2020
od 07.VI.2020
do
06.VI.2021
0
1
2
3
4
1
Grupa OŚ1
Odbiorcy korzystający z usług odprowadzania
i oczyszczania ścieków rozliczani wodomierzem głównym
 
8,64
 
9,40
 
9,67
2
Grupa OŚ2
Odbiorcy korzystający z usług odprowadzania
i oczyszczania ścieków rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia.
 
8,51
 
9,27
 
9,54
3
Grupa OŚ3
Odbiorcy korzystający wyłącznie z usług oczyszczania ścieków
 
4,67
 
5,30
 
5,38
 
Do cen netto, określonych w kolumnach 2 - 4w powyższej tabeli doliczono obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z § 2 pkt 9-11 rozporządzenia.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka podatku VAT wynosi 8%
 
Tabela 3.
Jednostkowe stawki opłat za przekroczenie określonych w umowie warunków jakości ścieków kanalizacyjnych - określonych w zł za kg ładunku zanieczyszczenia ponad wartość umowną, a w przypadku zawiesiny łatwo opadającej za m³ ładunku zanieczyszczenia.
 
 
Lp.
 
Wskaźnik
Jednostkowa stawka opłaty
w zł/kg (zł/m³)
netto
brutto
0
1
2
3
1
BZT₅
9,67
10,44
2
CHZT
5,30
5,72
3
Zawiesina ogólna
16,86
18,21
4
Zawiesina łatwo opadająca (zł/m³)
1 288,87
1 391,98
5
Fosfor ogólny
305,65
330,10
6
Azot ogólny
39,32
42,47
7
Azot amonowy
46,01
49,69
8
Żelazo ogólne
2 592,96
2 800,40
9
Surfaktanty anionowe
543,68
587,17
10
Surfaktanty niejonowe
449,45
485,41
11
Ekstrakt eterowy
133,54
144,22
 
Do stawek opłat określonych w kolumnie 2 doliczono podatek VAT w obowiązującej wysokości 8%.
            Planuje się utrzymanie tych stawek przez okres obowiązywania taryfy.
W tabeli 4 zestawione są wysokości stawek opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Spółkę. Stawki te zostały ustalone na podstawie kalkulacji indywidualnej uwzględniające zwiększone koszty oczyszczenia. Stawki zostały opracowane w oparciu o koszty 2017 roku i. Stawki opłat będą miały zastosowanie w przypadku przekroczeń parametrów jakości i stanu ścieków, określonych w umowie na odprowadzanie ścieków. Zgodnie z § 8 pkt. 1 rozporządzenia dotyczącego warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji, ścieki przemysłowe mogą być wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne, stanu konstrukcji budowlanych i prawidłowego działania tych urządzeń oraz oczyszczalni ścieków, a także dla spełnienia przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne warunków pozwolenia wodno-prawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi i stosowania osadów ściekowych. W związku z tym Spółka ma obowiązek przyjmować od odbiorców usług wyłącznie takie ścieki, które nie przekraczają dopuszczalnych parametrów wskaźników zanieczyszczeń. W przypadku przekroczenia tych wartości przez dostawcę ścieków przemysłowych, Spółka naliczała będzie opłaty za przekroczenie wskaźników, przez co pokryje dodatkowe koszty związane z oczyszczeniem tych ścieków.
 
 
 1. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości
  w przyrządy i urządzenia pomiarowe.
 
Rozliczenie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków prowadzone jest na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków.
 
Ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustalana jest na podstawie odczytu wodomierza głównego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie trzech miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe – na podstawie średniego zużycia wody
w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu, średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.
W przypadku braku wodomierza ilość dostarczonej wody ustalana jest w oparciu
 o przeciętne normy zużycia wody określone w rozporządzeniu wydanym
na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy.
 
Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, które instaluje i utrzymuje dostawca ścieków. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody przez Spółkę z uwzględnieniem poboru wody z innych źródeł.
W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalana jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług na warunkach określonych przez Spółkę i regulaminie dostarczania wody
 i odprowadzania ścieków.
Na wniosek odbiorcy usług Spółka występuje o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego. W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa
on koszty sprawdzenia.
 
Zasady naliczania opłat za przekroczenie dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Spółkę.
 
 Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do kanalizacji Spółka prowadzi kontrolę ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych.
Podstawą stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego stanu (jakości) ścieków
i/lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki są ustalenia na podstawie wyników analiz fizykochemicznych ścieków, pobranych w punkcie kontrolnym wskazanym w umowie o odprowadzanie ścieków przemysłowych.
 
Przebieg czynności kontrolnych:
 
 1. przyjazd osób kontrolujących reprezentujących Spółkę na teren nieruchomości DOSTAWCY, z której odprowadzane są ścieki do urządzeń kanalizacyjnych,
 2. powiadomienie kierownika jednostki lub osoby upoważnionej o zamiarze przeprowadzenia kontroli jakości ścieków,
 3. pobór próbki ścieków w obecności upoważnionego przedstawiciela DOSTAWCY,
 4. sporządzenie protokołu z poboru prób ścieków w dwóch egzemplarzach,
  po jednym dla każdej ze stron,
 5. dostarczenie pobranych próbek ścieków do akredytowanego laboratorium,
 6. o wynikach kontroli Spółka poinformuje DOSTAWCĘ, w terminie do 20 dni roboczych od daty przeprowadzenia kontroli,
 7. w przypadku stwierdzenia przekroczeń przez DOSTAWCĘ warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Spółka będzie naliczała opłatę za przekroczenie tych warunków.
 
Opłaty za przekroczenie dopuszczalnego stanu (jakości) ścieków i/lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach są naliczane od dnia poboru próby ścieków (w trakcie kontroli lub w ramach kontroli własnej zakładu) w których stwierdzono przekroczenia do dnia ustania przekroczeń.
Za dzień ustania przekroczeń przyjmuje się dzień pobrania prób ścieków, których wyniki analiz wykonane przez laboratorium akredytowane potwierdzą ustanie przekroczeń.
Dostawca uiszcza opłatę dodatkową za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, naliczaną w sposób opisany poniżej, powiększonych o należny podatek VAT.
 
Sposób naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.
 
Wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach do urządzeń kanalizacyjnych ustala się według wzoru:
 
QD = 10-3x Qj x (p1 – p2) x V (zł)
 
Objaśnienia symboli:
QD – wysokość opłaty dodatkowej za przekroczenie danej wartości dopuszczalnej
           wskaźnika zanieczyszczeń [zł],
 Qj – jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie określonej w taryfie dopuszczalnej
          wartości, (w tym wyrażonej jako wskaźnik z tabeli 4) [zł/kg]
p1 -- wartość wskaźnika zanieczyszczeń z przekroczeniem stwierdzona w dniu
            pobrania próbki [mg/l],
p2 --    dopuszczalna wartość wskaźnika zanieczyszczeń określona w umowie [mg/l],
V – ilość ścieków wprowadzonych do kanalizacji przedsiębiorstwa w okresie trwania
        przekroczeń [m3]
 
Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę, odprowadzane ścieki, stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i stawki opłat
za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki, na warunkach i w terminach określonych w umowie,
a w szczególności zgodnie z wystawioną fakturą. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
 
 1. Warunki stosowania cen i stawek opłat
 
 1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców
 
W przypadku zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków występuje na terenie działania Spółki zróżnicowanie odbiorców usług ze względu
na poziom kosztów świadczonych usług.
 W zakresie zaopatrzenia w wodę, pomiędzy grupami W1, W2 (potrzeby mieszkańców i potrzeby rolnictw), grupą W3 (przemysł spożywczy) oraz grupami W4 i W5 (pozostałe potrzeby) występuje różnica w wysokości opłat za usługi wodne (pobór wód podziemnych). Ponadto dla grupy W2 i W5 to jest dla odbiorców usług rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody nie występuje koszt odczytu wodomierzy.
W zakresie zbiorowego odprowadzana ścieków występują różnice w wysokości kosztów pomiędzy grupami OŚ1 i OŚ2 związane z kosztem odczytu wodomierza natomiast nie występują różnice w kosztach oczyszczenia ścieków z uwagi na zbliżony skład ścieków. Wyodrębnienie grupy OŚ3 związane jest z tym, że jeden z usługobiorców dostarcza ścieki do oczyszczalni własną siecią kanalizacyjną na własny koszt i korzysta wyłącznie z usługi oczyszczenia ścieków.
W związku z powyższym powstała konieczność wyodrębnienia grup taryfowych
dla wody i ścieków.
W oparciu o obowiązujące przepisy prawne Spółka w umowach określa warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, w tym dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych. W przypadku stwierdzenia przekroczeń warunków określonych
w/w umowie Spółka będzie naliczała opłaty dodatkowe, wg stawek opłat
za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Spółki określonych w niniejszej taryfie.
 
 
6.2 Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług
 
Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów, które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych i które zostały określone w Regulaminie dostarczania wody
i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie Gminy Międzyrzecz.
           W zakresie jakości świadczonych usług Spółka realizuje zadania określone w:
 • Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 • umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
 • przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska.
Spółka posiada całodobowy punkt przyjmowania zgłoszeń o awariach wodociągowo-kanalizacyjnych, nr telefonu 95 7420247.
 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
ZESTAWIENIE CEN DOTYCZĄCYCH ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIEDZYRZECZ W OKRESIE TARYFOWYM 2018-2019
zgodnych z decyzją PO.RET.070.81.2.ZG Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Poznaniu z dnia 08.05.2018r.
 
 
UWAGA:
Z uwagi na ogłoszenie przez Wody Polskie przedmiotowej taryfy w dniu 30 maja 2018r. z mocą obowiązująca od 07 czerwca 2018r. MPWiK Sp. z o.o. będzie naliczało opłaty za wodę i ścieki wg nowych cen za okres
od 1 lipca 2018 r.
 
Tabela 1.
Wysokość cen dotycząca zaopatrzenia w wodę na okres od dnia 07.06.2018 do dnia 06.06.2021 r. (w złotych):
 
Lp.
Taryfowa grupa odbiorców
Cena w okresie
zł/m³
od 07.VI.2018
do
06.VI.2019
od 07.VI.2019
do
06.VI.2020
od 07.VI.2020
do
06.VI.2021
0
1
2
3
4
1
Grupa W1
Odbiorcy, dla których woda przeznaczona jest do
celów: rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich oraz do realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi – rozliczani w oparciu o odczyt wodomierza.
netto
4,97
netto
5,17
 
netto
5,33
 
brutto
5,37
brutto
5,58
brutto
5,76
2
Grupa W2
Odbiorcy, dla których woda przeznaczona jest do celów: rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich oraz do realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi - rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia.
netto
4,85
netto
5,04
netto
5,20
brutto
5,24
brutto
5,44
brutto
5,62
3
Grupa W3
Odbiorcy, dla których woda przeznaczona jest do celów produkcji artykułów spożywczych, rozliczana na podstawie wskazań wodomierza głównego.
netto
5,02
netto
5,22
netto
5,37
brutto
5,42
brutto
5,64
brutto
5,80
4.
Grupa W4
Odbiorcy, dla których woda przeznaczona jest na inne cele aniżeli wymienione dla grupy W1, W2 i W3, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego.
netto
5,05
netto
5,24
netto
5,40
brutto
5,45
brutto
5,66
brutto
5,83
5.
Grupa W5
Odbiorcy, dla których woda przeznaczona jest na inne cele aniżeli wymienione dla grupy W1, W2 i W3, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia.
netto
4,92
netto
5,12
netto
5,22
brutto
5,31
brutto
5,53
brutto
5,64
 
Do cen netto, określonych w kolumnie 2 – 4 w powyższej tabeli doliczono obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z § 2 pkt. 1 rozporządzenia.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami aktualnie stawka podatku VAT wynosi 8%.
 
Tabela 2.
 Wysokość cen brutto dotycząca odprowadzenia i oczyszczenia ścieków oraz samego oczyszczenia ścieków odprowadzanych obcą siecią na okres od dnia 11.06.2018 do dnia 10.06.2021 r. (w złotych).
Lp.
Taryfowa grupa odbiorców
Cena w okresie
zł/m³
od 07.VI.2018
do
06.VI.2019
od 07.VI.2019
do
06.VI.2020
od 07.VI.2020
do
06.VI.2021
0
1
2
3
4
1
Grupa OŚ1
Odbiorcy korzystający z usług odprowadzania
i oczyszczania ścieków rozliczani wodomierzem głównym
netto
8,00
netto
8,70
netto
8,95
brutto
8,64
brutto
9,40
brutto
9,67
2
Grupa OŚ2
Odbiorcy korzystający z usług odprowadzania
i oczyszczania ścieków rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia.
netto
7,88
netto
8,58
netto
8,83
brutto
8,51
brutto
9,27
brutto
9,54
3
Grupa OŚ3
Odbiorcy korzystający wyłącznie z usług oczyszczania ścieków
netto
4,32
netto
4,91
netto
4,98
brutto
4,67
brutto
5,30
brutto
5,38
 
Do cen netto, określonych w kolumnach 2 - 4w powyższej tabeli doliczono obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z § 2 pkt 9-11 rozporządzenia.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka podatku VAT wynosi 8%

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Rzepa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Rzepa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-04 12:39:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-04 12:42:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-06-04 12:42:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1785 raz(y)