Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

ZZ Gorzów Wlkp. zaw. poprzez publiczne obwieszczenie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-02-21 22:12:57 przez Marcin Rzepa

Akapit nr - brak tytułu

   Gorzów Wlkp., dnia 08.02.2022 r.
PO.ZUZ.1.4210.446.2021.ED
 
ZAWIADOMIENIE
POPRZEZ PUBLICZNE OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)oraz zgodnie z art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), w nawiązaniu do podjętego postępowania administracyjnego w dniu 30.09.2021r. znak: PO.ZUZ.1.4210.446.2021.EDw sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego na rzecz pani Ewy Chorążewicz w pkt 1.1) decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 21.12.2017 r. znak: ZOO.4410.93.2015.1816 na „przebudowę urządzenia wodnego – jazu na rzece Paklicy w m. Skoki, gmina Międzyrzecz w km 6+400 poprzez obniżenie progu na upuście jałowym (…)”.
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskimzawiadamia,
iż zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) przed wydaniem decyzji, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, istnieje możliwość zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Akta sprawy dostępne są w siedzibie tut. Zarządu: ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wlkp. w Dziale Zgód Wodnoprawnych, piętro IV, pok. nr 408 w godz. 900 – 1400po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem tel. 95 725 61 47.
Po upływie opisanego powyżej terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.

Załączniki