Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miejscowości Kalsko

Informacja ogłoszona dnia 2022-07-22 14:15:29 przez Paweł Jurasik

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 22 lipca 2022 r.
Znak sprawy: WPP.6722.3.2021.PJ
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla północnej części miejscowości Kalsko
 
      Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz na podstawieart. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Międzyrzeczu Uchwały Nr LII/518/22 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miejscowości Kalsko.
      Powierzchnia obszaru objętego planem miejscowym wynosi ok. 83 ha, w granicach którego przewiduje się utrzymać dotychczasową funkcję mieszkaniową oraz funkcję rolniczą bez prawa do zabudowy, a także przeznaczyć działkę nr ewid. 228/1, obręb Kalsko pod rozbudowę cmentarza.
      Zainteresowani mogą składać wnioski do przedmiotowego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu, Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
      W ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski w formie pisemnej na ww. adres, a także ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: , bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.
 
 
Z up. BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA
(-) mgr Agnieszka Śnieg
Z-ca Burmistrza
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:
 1. Administratorem danych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu jest Burmistrz Międzyrzecza z siedzibą 66-300 Międzyrzecz, Rynek 1, tel.: 95 742 69 30,
  adres e-mail:
  . Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Celem zbierania danych jest realizacja obowiązków gminy w zakresie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania czynności administracyjnych. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie tych czynności.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane (przez okres 30 lat, 5 lat, itp.) do czasu ustania potrzeby ich przechowywania i przetwarzania.
 
 
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Śnieg
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-22 14:15:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Jurasik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-22 14:15:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Jurasik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-22 14:15:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
247 raz(y)