Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

wydanie decyzji Nr 12/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-11-22 11:24:16 przez Marcin Rzepa

Akapit nr - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 22.11.2012 r.
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
 
znak sprawy: WPP.6733.9.2012.AR
 
OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2000 Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012, poz. 647)
zawiadamiam
mieszkańców miasta i gminy Międzyrzecz oraz strony występujące w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek z dnia 14.09.2012 r. i uzupełnionym w dniu 01.10.2012 r. przez inwestora – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyrzecz z siedzibą ul. Poznańska 38, 66-300 Międzyrzecz, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Piotr Klepczyński – o wydaniu w dniu 22.11.2012 r. decyzji Nr 12/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia w zakresie budowy dróg leśnych przeciwpożarowych na terenach działek nr ewid. 11/3, 2257/6, 2258, 2278/3, 228 położonych w obrębie geodezyjnym Kuźnik oraz działek nr ewid. 2280 i 2307 położonych w obrębie geodezyjnym Nietoperek, gmina Międzyrzecz.
W związku z powyższym zapraszam do wnoszenia ewentualnych uwag i wniosków dotyczących wydanej decyzji w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Dokumentacja dotycząca przedmiotowej sprawy znajduje się do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego tut. Urzędu Miejskiego, pokój 304 w godzinach urzędowania.
 
Z up. BURMISTRZA
(-)Marcin Mokrzycki
p.o. Kierownika Wydziału
Planowania Przestrzennego
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz
 

Załączniki