Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Informacja ogłoszona dnia 2014-04-09 11:13:24 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 09.04.2014 r.
 
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012 poz. 647 z późn. zm.; zw. dalej u.p.z.p.), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXII/274/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 kwietnia 2014 r. do 6 maja 2014 r, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, w godzinach od 900 do 1400.
  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się dnia 28 kwietnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, o godz. 930.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 u.p.z.p., każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium: osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, może wnieść uwagi do projektu zmiany studium.
Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie tut. Urzędu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres , z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2014 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Międzyrzecza.
Z up. BURMISTRZA
Marcin Mokrzycki
p.o. Kierownika Wydziału
Planowania Przestrzennego
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Mokrzycki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-04-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Mokrzycki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-04-09 11:08:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-04-09 11:13:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-04-09 11:21:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1921 raz(y)