ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

wydanie dnia 14.08.2014 r. decyzji Nr 6/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV z przyłączami 0,4kV oraz demontaż istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej nn-0,4kV wraz z przyłączami napowietrznymi na terenie działek nr ewid. 523/2, 523/3, 523/5, 523/6, 523/7, 523/8, 523/9, 523/10, 523/11, 523/12, 523/13, 523/14, 523/15, 523/16, 523/17 i 504 położonych w obrębie geodezyjnym Międzyrzecz-1 (ul. Łąkowa), gmina Międzyrzecz WPP.6733.9.2014.AR

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-08-14 13:26:32 przez Marcin Rzepa

Akapit nr - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 14.08.2014 r.
BURMISTRZ MIĘDZYRZECZA
Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
Znak sprawy: WPP.6733.9.2014.AR

OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012, poz. 647 z późn. zm.)
 
zawiadamiam
 
mieszkańców miasta i gminy Międzyrzecz oraz strony występujące w postępowaniu prowadzonym na wniosek złożony dnia 23.06.2014 r. i uzupełniony dnia 08.07.2014 r. przez inwestora – Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, reprezentowana przez Pana Artura Zaborskiego, Dyrektora Placówki Rejon Dystrybucji w Międzychodzie – o wydaniu dnia 14.08.2014 r. decyzji Nr 6/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV z przyłączami 0,4kV oraz demontaż istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej nn-0,4kV wraz z przyłączami napowietrznymi na terenie działek nr ewid. 523/2, 523/3, 523/5, 523/6, 523/7, 523/8, 523/9, 523/10, 523/11, 523/12, 523/13, 523/14, 523/15, 523/16, 523/17 i 504 położonych w obrębie geodezyjnym Międzyrzecz-1 (ul. Łąkowa), gmina Międzyrzecz.
Wyżej wymieniona decyzja wraz z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy znajduje do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, pokój 304 w godzinach urzędowania.
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej obwieszczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Z up. BURMISTRZA
mgr Monika Tomaszewska
p.o. Kierownika Wydziału
Planowania Przestrzennego
Miejsce wywieszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Międzyrzecz

Załączniki