Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Szczegóły informacji

Informacja o organizacji VIII sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w dniu 26 marca 2019 r. o godz. 11:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-03-18 18:44:53 przez Marcin Rzepa

Akapit nr - brak tytułu

Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej
 
            Na podstawie art. 11b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. informuję, że
26 marca 2019 r. o godz. 11.00
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Porządek obrad.
 3. Informacja Komendanta Komendy Powiatowej Policji o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Międzyrzecz w 2018 roku.
 4. Informacja Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej o stanie bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Międzyrzecz w 2018 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Międzyrzecz do Związku Miast Polskich (projekt nr 1).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty (projekt nr 2).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz (projekt nr 3).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019 (projekt nr 4).
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2019 - 2031 (projekt nr 5).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Międzyrzecza (projekt nr 6).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Międzyrzecz (projekt nr 7).
 12. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 13. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
 14. Interpelacje i zapytania na piśmie.
 15. Wnioski dotyczące organizacji pracy Rady i informacje.
 16. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu
Katarzyna Budych