ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Szczegóły informacji

Informacja o organizacji XXVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 26.02.2013r. o godz. 10.00 w sali nrad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Informacja ogłoszona dnia 2013-02-15 22:12:24 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej.
            Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. - zgodnie z zapisem § 35 pkt 8 Statutu Gminy Międzyrzecz informuję, że
26.02.2013 r. o godz. 1000
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Porządek obrad:
1.      Sprawy regulaminowe:
a)      otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b)      ustalenie porządku obrad.
2.      Przyjęcie protokołu z XXVI i XXVII sesji Rady Miejskiej.
3.      Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miejskiej za 2012 rok.
4.      Informacja dyrektora PUP dot. poziomu bezrobocia za 2012 rok w Gminie Międzyrzecz (dane %, porównania, informacja o szkoleniach).
5.      Polityka Gminy w zakresie zmniejszenia bezrobocia i wspierania przedsiębiorczości.
6.      Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2012.
7.      Podjęcie uchwały (projekt nr 12) w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Nr 3 w Międzyrzeczu z Oddziałem Zamiejscowym w Bukowcu.
8.      Podjęcie uchwały (projekt nr 13) w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Międzyrzeczu.
9.      Podjęcie uchwały (projekt nr 14) w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
10.  Podjęcie uchwały (projekt nr 1) o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyrzecz oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach towarzystwa budownictwa społecznego.
11.  Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie niewyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
12.  Podjęcie uchwały (projekt nr 3) o zmianie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.
13.  Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Międzyrzecz na rok 2013.
14.  Podjęcie uchwały (projekt nr 5) w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
15.  Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntownych na okres do lat 3.
16.  Podjęcie uchwały (projekt nr 7) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej umów użyczenia nieruchomości gruntowych na okres 5 lat.
17.  Podjęcie uchwały (projekt nr 8) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat oraz zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
18.  Podjęcie uchwały (projekt nr 19) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntownych z przeznaczeniem na cele rolne na okres do lat 3.
19.  Podjęcie uchwały (projekt nr 9) w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Kursko.
20.  Podjęcie uchwały (projekt nr 10) w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
21.  Podjęcie uchwały (projekt nr 11) w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Międzyrzecz na rok 2013.
22.  Podjęcie uchwały (projekt nr 15) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013.
23.  Podjęcie uchwały (projekt nr 16) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2013 – 2032.
24.  Podjęcie uchwały (projekt nr 17) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego.
25.  Podjęcie uchwały (projekt nr 18) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
26.  Podjęcie uchwały (projekt nr 20) w sprawie skargi na Burmistrza Międzyrzecza.
27.  Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
28.  Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
29.  Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
30.  Wolne wnioski i informacje.
31.  Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
          w Międzyrzeczu
      (-)mgr Maciej Rębacz
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Błaszczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-02-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-02-15 22:12:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-02-15 22:12:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-02-25 10:01:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2012 raz(y)