ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Szczegóły informacji

Informacja o XXXIV sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu, która odbyła się 25 września 2013r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-09-26 11:59:07 przez Magdalena Walkiewicz

Akapit nr - brak tytułu

Informacja o XXXIV sesji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu,
która odbyła się
25 września 2013 r. o godz. 1000
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 
Porządek obrad:
1.Sprawy regulaminowe:
a)otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b)porządek obrad.
2.Przyjęcie protokołu z XXXII i XXXIII sesji Rady Miejskiej.
3.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz  za I półrocze 2013 roku.
4.Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
5.Przygotowanie gminnych placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2013/2014.
6.Podjęcie uchwały Nr XXXIV/278/13 w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebów na koszt Gminy Międzyrzecz.
7.Podjęcie uchwały Nr XXXIV/279/13 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania dopłaty z tytułu różnicy w wartościach zamienianych nieruchomości.
8.Podjęcie uchwały Nr XXXIV/280/13 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających rady sołeckiej w sołectwie Wysoka.
9.Podjęcie uchwały Nr XXXIV/281/13 o zmianie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.
10.Podjęcie uchwały Nr XXXIV/282/13 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do lat 3.
11.Podjęcie uchwały Nr XXXIV/283/13 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres 5 lat.
12.Podjęcie uchwały Nr XXXIV/284/13 w sprawie wzniesienia obelisku.
13.Podjęcie uchwały Nr XXXIV/285/13 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013.
14.Podjęcie uchwały Nr XXXIV/286/13 zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2013 – 2024.
15.Podjęcie uchwały Nr XXXIV/287/13 w sprawie ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2013, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
16.Podjęcie uchwały Nr XXXIV/288/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego.
17.Podjęcie uchwały Nr XXXIV/289/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego.
18.Podjęcie uchwały Nr XXXIV/290/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego.
18a. Dyskusja i przedstawienie informacji na temat podpisanej umowy na prowadzenie cmentarzy – podjęcie uchwały Nr XXXXIV/291/13 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości przeprowadzonego przetargu na administrowanie – zarządzanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych Gminy Międzyrzecz na czas określony 5 lat od sierpnia 2013 r. do 31 lipca 2018 r.
19.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
20.Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
21.Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
22.Wolne wnioski i informacje.
23.Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Międzyrzeczu
   (-) mgr Maciej Rębacz