ˆ

Informacje dotyczące sesji Rady Miejskiej

Szczegóły informacji

Informacja o organizacji XXXV sesji Rady Miejskiej w dniu 29.10.2013r. o godz. 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-10-21 12:12:05 przez Marcin Rzepa

Akapit nr - brak tytułu

Informacja o organizacji sesji Rady Miejskiej.
 
Na podstawie art. 11 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. - zgodnie z zapisem § 35 pkt 8 Statutu Gminy Międzyrzecz informuję, że
 
29.10.2013 r. o godz. 1000
w sali narad Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

Porządek obrad:
1.Sprawy regulaminowe:
a)otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b)porządek obrad.
2.Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej.
3.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych (radnych, Burmistrza oraz właściwych pracowników Urzędu Miejskiego).
4.Ocena stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie Gminy Międzyrzecz - dróg i oznakowania oraz odprowadzenia wód opadowych.
5.Podjęcie uchwały (projekt nr 1) w sprawie wniosku o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości.
6.Podjęcie uchwały (projekt nr 2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat oraz zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
7.Podjęcie uchwały (projekt nr 3) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013.
8.Podjęcie uchwały (projekt nr 4) w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
9.Podjęcie uchwały (projekt nr 5) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej.
10.Podjęcie uchwały (projekt nr 6) w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzyrzeczu oraz nadania mu Statutu.
11.Podjęcie uchwały (projekt nr 7) w sprawie Statutu Gminy Międzyrzecz.
12.Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
13.Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym.
14.Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi.
15.Wolne wnioski i informacje.
16.Zamknięcie obrad sesji.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu
(-) mgr Maciej Rębacz