ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Decyzje o ustaleniu warunków zabudowyDrukuj informacjęSprawa: Decyzje o ustaleniu warunków zabudowy

Szczegóły informacji

Decyzje o ustaleniu warunków zabudowy

Wydział: Wydział Planowania Przestrzennego

Ogłoszono dnia: 2013-06-13 13:09:01

Termin załatwienia

zgodnie z art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2096 ze zm,). W przypadku nieprawidłowości we wniosku oraz braku kompletu obligatoryjnych załączników (w tym innych), na podstawie art. 64 § 2 K.p.a., wnioskodawca zostanie wezwany do ich usunięcia z pouczeniem, że ich nie usunięcie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Miejsce załatwienia

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, Rynek 1, pok. 201 (prosimy o uprzednie sprawdzenie kompletności wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego, pok. 304).

Adres e-mail

Miejsce odbioru

Rynek 1, pok.304

Wymagane Dokumenty

1.     Wniosek o ustalenie warunków zabudowy zawierający określenie:
-         granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000,
-         zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
-         planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
-         charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
2.     Obligatoryjne załączniki do wniosku:
-         dwie kopie (oryginały) mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać (co najmniej 3 krotność szerokości frontu działki lecz nie mniejszej jak 50 m), w skali 1:500 lub 1:1000,
-         graficzne przedstawienie inwestycji w postaci koncepcji architektoniczno-urbanistycznej określającej przeznaczenia i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych,
-         opinie właściwych zarządców sieci o możliwości wykonania uzbrojenia technicznego terenu celem przyłączenia projektowanej inwestycji, zagwarantowanych w formie umów lub zapewnień,
-         wypisy (oryginały) z ewidencji gruntów – pełny dla działki objętej inwestycją oraz skrócone dla działek sąsiednich.
-         w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z klauzulą ostateczności (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
-         w przypadku działania przedstawiciela inwestora – pełnomocnictwo do reprezentowania jego interesów w przedmiocie wniosku (notarialnie lub urzędowo poświadczone),
-         w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, a będących inwestorami planowanej inwestycji – kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).
 

Opłaty

  • decyzja o warunkach zabudowy – 107 zł (z wyjątkiem inwestycji mieszkaniowych),
  • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł (z wyjątkiem pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu oraz rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
Powyższe opłaty skarbowe należy uiścić z chwilą powstania obowiązku ich zapłaty, tj. w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej, na rachunek bankowy Gminy Międzyrzecz: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Międzyrzecz nr rachunku: 57 2030 0045 1110 0000 0129 8200 lub u inkasentów tut. Urzędu, a potwierdzenia wpłaty za dokonane czynności dołączyć do wniosku.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., ul. Chrobrego 31, 66-400 Gorzów Wlkp., za pośrednictwem Burmistrza Międzyrzecza, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi

Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
1)    co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
2)    teren ma dostęp do drogi publicznej;
3)    istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
4)    teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;
5)    decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.
 
--------------------------------------------------------------------------------------
 
Informacje na temat przeznaczenia terenu bądź działki można uzyskać w Systemie informacji przestrzennej miasta i gminy Międzyrzecz pod adresem: https://miedzyrzecz.e-geoportal.pl/ 
 

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 52, 59, 61, 64 i 86 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1945 z późn. zm.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Mokrzycki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-06-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Mokrzycki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-06-13 13:08:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-06-13 13:09:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-24 13:52:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13009 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony