ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Opłata retencyjnaDrukuj informacjęSprawa: Opłata retencyjna

Szczegóły informacji

Opłata retencyjna

Wydział: Wydział Gospodarki Mieniem

Ogłoszono dnia: 2023-05-10 23:54:13

Termin załatwienia

Podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty ma obowiązek wniesienia opłaty w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono Informację o wysokości opłaty i sposobie jej obliczenia. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, wskazany w w/w Informacji. Opłatę należy wnosić za okresy kwartalne.

Osoba kontaktowa

Katarzyna Ejsmont

Miejsce załatwienia

Rynek 7, pok. 204 i 206

Telefon kontaktowy

95 742 69 47

Adres e-mail

um@miedzyrzecz.pl

Miejsce odbioru

Rynek 7, pok. 204 i 206

Opłaty

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.). Zmieniła ona system gospodarowania wodami w Polsce i wprowadziła m.in. obowiązek związany z poborem opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zwany opłatą retencyjną.
Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.) opłata za zmniejszoną retencję dotyczy nieruchomości spełniających łącznie warunki:
— powierzchnia nieruchomości wynosi powyżej 3500 m²,
— na nieruchomości zostały wykonane obiekty budowlane trwale związane z gruntem
lub wykonywane są na niej roboty budowlane, wyłączające więcej niż 70% powierzchni
z powierzchni biologicznie czynnej,
— nieruchomość znajduje się na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
Opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji zobowiązane są ponosić następujące podmioty: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
  1. Właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  2. Posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  3. Użytkownikami wieczystymi gruntów,
  4. Posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – które na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji (art. 298 pkt 2 ustawy Prawo wodne).
Zgodnie z art. 552 ust 2b pkt 2 ustawy Prawo wodne podmioty zobowiązane do ponoszenia opłat za w/w usługi wodne są zobowiązane składać oświadczenia zgodnie ze wzorami zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich Burmistrzowi Miasta Redy, w celu ustalenia wysokości opłaty za w/w usługi wodne, w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału, z tym, że oświadczenie za IV kwartał 2023 r. podmioty korzystające z usług wodnych składają w terminie do dnia 14 stycznia 2024 r.
 
Wymiar opłaty:
 
Wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na obszarze Gminy Międzyrzecz ustala Burmistrz Międzyrzecza, przekazując Informację o wysokości opłaty i  sposobie jej obliczenia, zwaną dalej Informacją,  podmiotom obowiązanym do jej ponoszenia (art. 272 ust. 22 ustawy Prawo wodne). Wyznaczenie opłaty następuje na podstawie oświadczeń, które w/w podmiot zobowiązany jest składać Burmistrzowi co kwartał (do 30 dni od dnia zakończenia kwartału, którego opłata dotyczy).
Sposób obliczania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej reguluje art. 272 ust. 8 ustawy Prawo wodne wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach. Zgodnie z art. 270 ust 7 w/w ustawy wysokość opłaty tej zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, czyli powierzchni zabudowanej, wyłączonej z powierzchni biologicznie czynnej, uniemożliwiającej naturalną retencję.
Wysokość jednostkowych stawek opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zależy od wyposażenia nieruchomości w urządzenia do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych (podstawę do wyliczania opłat stanowi § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne).
Jednostkowe stawki opłat wynoszą:
1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

Tryb odwoławczy

Reklamacja
Podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne, któremu przekazano informację, może złożyć reklamację, jeżeli nie zgadza się z wysokością opłaty. Reklamację składa się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania Informacji.
Burmistrz Miasta Redy rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W razie uznania reklamacji podmiotowi obowiązanemu do ponoszenia opłat za usługi wodne przekazywana jest nowa Informacja, zawierającą także sposób obliczenia opłaty za usługi wodne. Reklamacja przysługuje raz w okresie rozliczeniowym.
Złożenie reklamacji nie wstrzymuje wykonania obowiązku wniesienia opłaty, a niezapłacone w terminie zobowiązanie podlega postępowaniu egzekucyjnemu.
W przypadku uznania reklamacji, w terminie 14 dni od dnia przekazania podmiotowi obowiązanemu do ponoszenia opłat za usługi wodne nowej Informacji temu podmiotowi zwraca się różnicę między wysokością wniesionej opłaty za usługi wodne na podstawie wcześniejszej Informacji, a wysokością opłaty za usługi wodne wynikającą z nowej Informacji.
 
Decyzja
Jeżeli podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zaniecha uiszczania w/w opłaty, Burmistrz Międzyrzecza będzie zobowiązany określić wysokość opłaty w drodze decyzji (art. 272 ust 24 ustawy Prawo wodne).
Od w/w decyzji podmiotowi korzystającemu z usług wodnych przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
Zaskarżenie w/w decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

Uwagi

Wpływ z tytułu opłaty stanowi w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy, a zgodnie z art. 300 ustawy Prawo wodne do ponoszenia opłat za usługi wodne stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r., (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2651 ze zm.), z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują gminie. Zgodnie z art. 301 ustawy Prawo wodne, opłaty za usługi wodne oraz opłaty podwyższone podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 479, ze zm.).

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm);
  2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625, ze zm.);
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2438).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Pilarczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-10 23:52:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-10 23:54:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-10 23:54:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
242 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony