ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościDrukuj informacjęSprawa: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Szczegóły informacji

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej

Ogłoszono dnia: 2012-12-20 14:49:32

Termin załatwienia

7 dni

Osoba kontaktowa

Marcelina Cieślak

Miejsce załatwienia

Rynek 7, pok. 207

Telefon kontaktowy

95 742 69 87

Adres e-mail

Błąd!

Miejsce odbioru

Rynek 7, pok. 207

Wymagane Dokumenty

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
1)firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2)numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
3)numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
4)określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
 
 
Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:
 
„Oświadczam, że:
1)dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
2)znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391)"

Czas realizacji

7 dni
« powrót do poprzedniej strony