ˆ

Co i jak załatwić - lista wydziałów

Lista informacji

 • Wydział Organizacyjno-Administracyjny ›
 • Wydział Finansowo-Budżetowy ›
 • Wydział Spraw Obywatelskich ›
 • Wydział Planowania Przestrzennego ›

  Kierownik: Monika Tomaszewska

  Siedziba:

  Rynek 1, pok.304

  Zakres spraw i zadań do realizacji:

  1) sporządzanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmian ustaleń Studium, w tym:
  a) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium oraz zmian Studium,
  b) prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem Studium oraz zmian Studium zgodnie z procedurą formalno-prawną określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  c) zlecanie opracowania projektów Studium oraz zmian Studium,
  d) koordynacja i prowadzenie uzgodnień wewnętrznych i zewnętrznych w sprawie projektu ustaleń Studium oraz zmian Studium,
  e) kompletowanie i przygotowywanie materiałów związanych z opracowaniem Studium oraz zmian Studium,
  f) ocena aktualności Studium,
  2) sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) i zmian m.p.z.p., w tym:
  a) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. i zmian m.p.z.p.,
  b) prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem m.p.z.p. i zmian m.p.z.p. zgodnie z zakresem i procedurą formalno-prawną określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  c) przygotowywanie materiałów wejściowych i analiz dotyczących sporządzanych m.p.z.p.,
  d) zlecanie opracowania projektów m.p.z.p. i zmian m.p.z.p.,
  e) koordynacja i prowadzenie uzgodnień wewnętrznych i zewnętrznych w sprawie projektu m.p.z.p i zmian m.p.z.p,
  f) ocena aktualności m.p.z.p.,
  3) sporządzanie Gminnego programu opieki nad zabytkami, w tym:
  a) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami,
  b) prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem Gminnego programu opieki nad zabytkami,
  c) zlecanie opracowania Gminnego programu opieki nad zabytkami,
  d) koordynacja i prowadzenie uzgodnień wewnętrznych i zewnętrznych w sprawie projektu Gminnego programu opieki nad zabytkami,
  e) kompletowanie i przygotowywanie materiałów związanych z opracowaniem Gminnego programu opieki nad zabytkami,
  f) sporządzanie sprawozdań z realizacji Gminnego programu opieki nad zabytkami,
  4) sporządzanie Oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym:
  a) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie przyjęcia Oceny aktualności Studium i m.p.z.p.,
  b) prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem Oceny aktualności Studium i m.p.z.p.,
  c) zlecanie opracowania Oceny aktualności Studium i m.p.z.p.,
  d) koordynacja i prowadzenie uzgodnień wewnętrznych i zewnętrznych w sprawie projektu Oceny aktualności Studium i m.p.z.p.,
  e) kompletowanie i przygotowywanie materiałów związanych z opracowaniem oceny aktualności Studium i m.p.z.p.,
  5) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadkach gdzie brak jest m.p.z.p.,
  6) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  7) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  8) utrzymanie i kształtowanie – w programach i planach zagospodarowania przestrzennego – ochrony wyznaczonych obszarów takich jak: parki, rezerwaty, obszary Natura 2000, pomnik przyrody, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe itp. – poprzez wydawanie odpowiednich opinii, wypisów czy decyzji w porozumieniu z innymi jednostkami, organizacjami społecznymi lub ekologicznymi,
  9) proponowanie składu, organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej jako organu doradczego burmistrza,
  10) uczestniczenie w pracach Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej,
  11) przygotowywanie projektu regulaminu pracy Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej, i jego aktualizacji,
  12) prowadzenie rejestrów planów miejscowych oraz przechowywanie oryginałów tych planów (dotyczy również planów już nieobowiązujących),
  13) prowadzenie rejestru  wniosków o sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub ich zmiany,
  14) prowadzenie rejestrów wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
  15) prowadzenie rejestrów wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
  16) kompletowanie zamówień i ofert w zakresie planowania przestrzennego oraz uczestnictwo w przetargach na wykonanie m.p.z.p.,
  17) przygotowywanie i przechowywanie dokumentacji związanej z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
  18) przechowywanie i analizowanie decyzji wydanych przez inne organy administracji publicznej, pod względem ich zgodności z decyzjami o warunkach zabudowy,
  19) wydawanie zaświadczeń z obowiązującego m.p.z.p. i z nieobowiązującego m.p.z.p.,
  20) wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  21) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
  22) ustalanie przeznaczenia terenu, rozmieszczania inwestycji celu publicznego oraz określanie zagospodarowania i warunków zabudowy terenu,
  23) opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości,
  24) wydawanie decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości,
  25) wydawanie opinii o możliwości budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
  26) występowanie do właściwego organu o zajęcie stanowiska dla terenów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ochroną konserwatorską,
  27) wydawanie zaświadczeń, czy nieruchomość lub obiekt podlega ochronie prawnej o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  28) prowadzenie ewidencji kart adresowych zabytków,
  29) prowadzenie spraw dotyczących udzielania i rozliczania dotacji na roboty remontowe i konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestrów zabytków.

  Telefon kontaktowy:

  (095) 742 69 65

  Godziny urzędowania:

  pon.: 9:00 - 17:00; wt.-cz.: 7:00 - 15:00

  Wyślij e-mail: Wyślij e-mail

 • Wydział Gospodarki Komunalnej ›
 • Wydział Gospodarki Mieniem ›
 • Wydział Realizacji Inwestycji ›
 • Wydział Rozwoju Gospodarczego ›
 • Wydział Spraw Społecznych ›
 • Biuro Obsługi Funduszu Alimentacyjnego ›
 • Urząd Stanu Cywilnego ›
 • Biuro Rady ›
 • Biuro Prawne ›
 • Audyt Wewnętrzny ›
 • Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego ›
 • Samodzielne Stanowisko ds. Przeciwdziałania Patologiom Społecznym, Zdrowia i Opieki Społecznej ›
 • Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej ›