ˆ

Co i jak załatwić - lista wydziałów

Lista informacji

 • Wydział Organizacyjno-Administracyjny ›

  Sekretarz: Anna Sawka

  Siedziba:

  Rynek 1 , pok.201

  Zakres spraw i zadań do realizacji:

  1) zapewnienie obsługi organizacyjno – administracyjnej, a zwłaszcza:
  a) przyjmowanie, wysyłanie i przekazywanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
  b) prowadzenie ewidencji korespondencji,
  c) prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków i listów wpływających do Urzędu,
  d) przygotowywanie pomieszczeń i obsługa, w tym protokołowanie posiedzeń, spotkań i zebrań,
  e) przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z kierownictwem Urzędu,
  2) prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza i przekazywanie ich do realizacji oraz jeśli wymagają tego przepisy do publikacji,
  3) prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem p. poż. i ochroną mienia,
  4) prowadzenie zbioru przepisów gminnych,
  5) przygotowywanie sprawozdań z wykonania zadań i uchwał  na sesje Rady,
  6) prowadzenie ewidencji ogłoszeń i obwieszczeń Burmistrza, umieszczanych na tablicy ogłoszeń Urzędu,
  7) prowadzenie zbiorów obowiązujących statutów Gminy i ich zmian,
  8) prowadzenie ewidencji pieczęci i pieczątek urzędowych, spraw związanych z zamawianiem i kasowaniem pieczęci urzędowych oraz nadzór nad ich przechowywaniem,
  9) zaopatrywanie Urzędu w materiały biurowe, kancelaryjne, środki chemiczne, zakupy sprzętu potrzebnego do pracy w Urzędzie,
  10) prowadzenie podręcznego magazynku materiałów biurowych,
  11) zapewnienie łączności telefonicznej oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
  12) zapewnienie sprawności technicznej urządzeń powielających,
  13) prowadzenie spraw związanych z zarządem obiektami Urzędu, konserwacją, bieżącą eksploatacją pomieszczeń biurowych, inwentarzem biurowym,
  14) nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach budynku oraz dekorowanie tych budynków,
  15) prowadzenie ewidencji środków trwałych i przedmiotów wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  16) prowadzenie archiwum zakładowego,
  17) bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych,
  18) rozliczanie zużycia paliwa przez samochód służbowy i jego eksploatacja oraz sprawy związane z organizacją pracy kierowcy,
  19) podejmowanie czynności organizacyjnych do przeprowadzenia wyborów, referendów i spisów oraz wyposażenie materiałowo - techniczne lokali wyborczych,
  20) wyznaczanie podmiotów, w których odbywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna,
  21) nadzór nad realizacją umów dotyczących eksploatacji systemów komputerowych,
  22) zarządzanie zasobami sprzętu i oprogramowania komputerowego,
  23) opracowywanie planów i wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych w Urzędzie,
  24) prowadzenie obsługi informatycznej Urzędu, a w szczególności:
  a) administrowanie siecią komputerową,
  b) administrowanie bazami danych,
  c) administrowanie bezpieczeństwem informatycznym (Administrator Bezpieczeństwa Informatycznego),
  d) ewidencjonowanie informacji, nośników i kopii bezpieczeństwa oraz archiwizowanie zbiorów danych,
  e) administrowanie i zarządzanie BIP i elektronicznym obiegiem dokumentów,
  f) nadzór nad pracą i użytkowaniem sprzętu komputerowego na poszczególnych stanowiskach pracy,
  25) szkolenie pracowników Urzędu z zakresu obsługi wdrażanych systemów,
  26) prenumerata wydawnictw, czasopism i dzienników,
  27) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami majątkowymi,
  28) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych  Gminy,
  29) prowadzenie spraw związanych z wyposażeniem pracowników w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej,
  30) organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego pracowników Urzędu,
  31) prowadzenie działalności socjalnej pracowników Urzędu,
  32) prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne stanowiska urzędnicze,
  33) prowadzenie spraw związanych ze służbą przygotowawczą,
  34) przygotowywanie dokumentacji związanej z zawieraniem umów o pracę, udzielaniem urlopów i zwolnień z pracy, awansowaniem, i nagradzaniem pracowników Urzędu oraz rentami i emeryturami,
  35) prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy i kontrolą jej przestrzegania,
  36) wydawanie legitymacji służbowych,
  37) prowadzenie rejestru umów w zakresie zadań wydziału,
  38) prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw,
  39) prowadzenie rejestru delegacji służbowych,
  40) prowadzenie dokumentacji związanej z oświadczeniami majątkowymi,
  41) załatwianie spraw związanych z obowiązkiem zgłaszania do Rejestru Korzyści,
  42) poświadczanie własnoręczności podpisu na oświadczeniach i formularzach rentowych wymaganych do uzyskania lub pobierania rent,
  43) wystawianie dokumentów potwierdzających zatrudnienie w zlikwidowanych przedsiębiorstw dla których Gmina była organem założycielskim.

  Telefon kontaktowy:

  (095) 742 69 31

  Godziny urzędowania:

  pon.: 9:00 - 17:00; wt.-pt.: 7:00 - 15:00

  Wyślij e-mail: Wyślij e-mail

 • Wydział Finansowo-Budżetowy ›
 • Wydział Spraw Obywatelskich ›
 • Wydział Planowania Przestrzennego ›
 • Wydział Gospodarki Komunalnej ›
 • Wydział Gospodarki Mieniem ›
 • Wydział Realizacji Inwestycji ›
 • Wydział Rozwoju Gospodarczego ›
 • Wydział Spraw Społecznych ›
 • Biuro Obsługi Funduszu Alimentacyjnego ›
 • Urząd Stanu Cywilnego ›
 • Biuro Rady ›
 • Biuro Prawne ›
 • Audyt Wewnętrzny ›
 • Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego ›
 • Samodzielne Stanowisko ds. Przeciwdziałania Patologiom Społecznym, Zdrowia i Opieki Społecznej ›
 • Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej ›