ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Co i jak załatwić - lista wydziałów

Lista informacji

 • Wydział Finansowo-Budżetowy ›
 • Wydział Spraw Obywatelskich ›

  Kierownik: Mieczysław Witczak

  Siedziba:

  Rynek 1, pok. 101, 101a

  Zakres spraw i zadań do realizacji:

  1) dokonywanie zameldowania obywateli polskich na pobyt stały i wymeldowania z tego pobytu,
  2) dokonywanie zameldowania obywateli polskich na pobyt czasowy i wymeldowania z tego pobytu,
  3) prowadzenie rejestru mieszkańców,
  4) dokonywanie czynności meldunkowych cudzoziemców,
  5) prowadzenie rejestru zamieszkania cudzoziemców,
  6) wydawanie zaświadczeń z zakresu ewidencji ludności,
  7) udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców,
  8) nadawanie numeru ewidencyjnego PESEL,
  9) prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych,
  10) przyjmowanie, opracowywanie i wysyłanie wniosków o wydanie dowodu osobistego,
  11) wydawanie dowodów osobistych,
  12) unieważnianie dowodów osobistych,
  13) udzielanie informacji z rejestru dowodów osobistych,
  14) prowadzenie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
  15) udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
  16) prowadzenie rejestru wyborców,
  17) sporządzanie spisów wyborców,
  18) obsługa Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  19) udzielanie informacji i wydawanie zaświadczeń z Ewidencji Działalności Gospodarczej,
  20) przyjmowanie zawiadomień o planowanych zgromadzeniach oraz wydawanie decyzji zakazujących zgromadzeń,
  21) prowadzenie spraw określonych ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych,
  22) prowadzenie spraw dotyczących udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy dla Policji i Państwowej Straży Pożarnej,
  23) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy, a w szczególności:
  a) zakup wyposażenia,
  b) umundurowanie członków osp,
  c) organizacja i prowadzenie szkoleń,
  d) kierowanie na badania lekarskie i psychologiczne,
  e) ubezpieczanie członków osp,
  f) prowadzenie dokumentacji uprawnień posiadanych przez członków osp,
  g) naliczanie i wypłacanie ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach
  h) prowadzenie ewidencji wyposażenia osp,
  i) zlecanie remontów, napraw i przeglądów okresowych sprzętu będącego na wyposażeniu osp,
  j) zakup i rozliczanie zużycia paliwa,
  k) utrzymywanie remiz oraz terenów do nich przyległych,
  l) prowadzenie remontów remiz,
  ł) rozliczanie wydatków związanych z utrzymaniem gotowości bojowej osp,
  m) współdziałanie w zakresie utrzymania gotowości bojowej osp z Zarządem Oddziału Miejsko-Gminnego, Powiatowego i Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz z innymi podmiotami.

  Telefon kontaktowy:

  (095) 742 69 50

  Godziny urzędowania:

  pon.: 9:00 - 17:00; wt.-pt.: 7:00 - 15:00

  Wyślij e-mail: Wyślij e-mail

 • Wydział Planowania Przestrzennego ›
 • Wydział Gospodarki Komunalnej ›
 • Wydział Gospodarki Mieniem ›
 • Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa Publicznego ›